Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016. 

2) Την υπ’αρ.37/23-12-2016(ΑΔΑ:6ΩΖΝ4690ΒΝ-ΣΥΡ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με θέμα 6 « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαριότητα-σίτιση» και την υπ΄αρ. 30 η /19-10-2016 (ΑΔΑ:70Ξ4690ΒΝ-Ε40) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με θέμα 4 ο «Πραγματοποίηση Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Λιβαδειάς». 

3) Την υπ’αρ. 461/25-01-2017 Εγκριτική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

Ανακοινώνει 


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, που αφορούν ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά Τέρμα Αγ. Βλασίου και συγκεκριμένα του ακολούθως αναφερομένου ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016) με σήμανση έκδοσης «08-12-2016»] έχει γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λιβαδειάς στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Γ. Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ,Τ.Κ.32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Φίτσιου Στεργιανής (τηλ. επικοινωνίας: 22610- 28843). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λεβαδαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 

α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· 

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την παρούσα περίληψη αναγράφεται στην υπ’αρ. 13/9-1-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 (ΑΔA : 6ΨΔΚ4690ΒΝ-ΦΝΤ), η οποία έχει επιπρόσθετα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ ΒΑΛΛΑ Ε. ΕΥΜΟΡΦΙΑ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο