Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Αδειοδοτήθηκε η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Θήβας. Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά σε αυτή των λυμάτων του οικισμού Βαγίων για επεξεργασία και διάθεση.

Με την έκδοση της Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, κας Φανής Παπαθωμά, περί καθορισμού επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη ως εναλλακτικού τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)Θήβας , ολοκληρώθηκε  ο κύκλος των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων -σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Θήβας και τη μεταφορά σε αυτή των λυμάτων του οικισμού Βαγίων για επεξεργασία και διάθεση.  


Με την απόφαση αυτή η κυρία Αντιπεριφερειάρχης συνέβαλε στην επίλυση ενός πολυετούς θέματος που αφορούσε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Θηβαίων και του Περιβάλλοντος.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Θηβαίων από τις αρχές του 2011 ανέλαβε συνειδητά την ευθύνη επίλυσης καίριων τοπικών προβλημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσια υγείας. Ένα από αυτά ήταν η ολοκλήρωση έκδοσης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων που εκκρεμούσαν για την λειτουργία της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Θήβας, η οποία από το 2001 λειτουργούσε μόνο με τους περιβαλλοντικούς όρους, που είχαν εκδοθεί με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-Εσωτερικών-Υγείας και Πρόνοιας (Α.Π.οικ.100331/16-01-2001).

Από την άλλη μεριά, κλήθηκε και συνεργάστηκε στενά με την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας προκειμένου να επιλύσει με ορθολογικό τρόπο τη διαχείριση των λυμάτων της Δ.Ε. Βαγίων, της οποίας η Ε.Ε.Λ. βρισκόταν και βρίσκεται σε αδράνεια,  διερευνώντας και προωθώντας τρόπους διαχείρισης και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Βαγίων, οικονομικά αποδοτικούς και ασφαλείς για την υγεία και το περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη ως δεδομένα, την άρτια λειτουργία και απόδοση της Ε.Ε.Λ. Θήβας και την εκπονηθείσα Προμελέτη από τον Δήμο Θηβαίων το έτος 2011, για τον έλεγχο επάρκειας των έργων μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Θήβας, για τη δυνατότητα υποδοχής των λυμάτων των Βαγίων στην ήδη λειτουργούσα εγκατάσταση (Ε.Ε.Λ. Θήβας), ο Δήμος Θηβαίων σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προέβη άμεσα στην υποβολή πρότασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Βαγίων και προσαγωγή των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» για χρηματοδότηση στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. H πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε στο Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας ″02-Προστασία και Διαχείριση υδατικών πόρων″, με φορέα υλοποίησης την Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Παράλληλα προώθησε και πραγματοποίησε μια σειρά επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα συναρμόδια Υπουργεία για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η  εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των δημόσιων εγκαταστάσεων που υφίστανται και λειτουργούν εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης Υλίκης.

Έκτοτε η Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΥΑΘ), με βασικό γνώμονα την πιστή εφαρμογή της σύγχρονης εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και απώτερο στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, με επιμελή τρόπο συντόνισε τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών (Μελέτη Έργων Μεταφοράς  Αστικών Λυμάτων Οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας, Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ. Θήβας για άρδευση καλλιεργειών και έμμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, Ειδική υδρογεωλογική μελέτη καθώς και Μελέτη διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ. Θήβας σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη) για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων- σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία -για την υλοποίηση των σχετικών υποέργων στο πλαίσιο της της προαναφερόμενης Πράξης.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ήταν η έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της Ε.Ε.Λ. Θήβας για την υποδοχή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαγίων και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο: «Δίκτυο προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας», με την έκδοση της σχετικής Απόφασης από την Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Απ.Δ.Θ.Στ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΧΟ4ΟΠ10-3ΑΔ).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. που έχει εκδοθεί, επέχει θέση οριστικής άδειας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Θήβας ενώ ταυτόχρονα επέχει και θέση άδειας επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ.  145116/2011 (ΦΕΚ Β΄354).

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ κ. Αλέκος Στάικος με κοινή δήλωσή τους ευχαριστούν  θερμά :
Την Περιφερειακή Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά μας και ιδιαίτερα την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, κα. Φανή Παπαθωμά, που με αποτελεσματικό συντονισμό, αποφασιστικότητα και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ολοκλήρωσε την απαιτούμενη αδειοδότηση καθώς και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη, για την αμέριστη στήριξή του στην προσπάθειά μας.
Ευχαριστούμε επίσης τα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., όλες τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες (ΕΥΔΑΠ, Δ/νση Υδάτων Στ.Ε. κ.α.) για την έκφραση των θετικών τους απόψεων επί των Μελετών που εκπονήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ιδιαίτερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την άρτια ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Σήμερα, δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο έτσι ώστε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να ολοκληρώσει το απαιτούμενο έργο με τίτλο: «Δίκτυο προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» στη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματα της αποχέτευσης του οικισμού Βαγίων του Δήμου Θηβαίων και θα εξασφαλίσει την τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος”.

Η κα. Παπαθωμά δήλωσε : “Ήταν μία πολύ σημαντική απόφαση που υπηρετεί τη δημόσια υγεία, σέβεται το περιβάλλον και λύνει οριστικά το θέμα της διαχείρισης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Θηβαίων και ειδικότερα της Δ.Ε. Βαγίων. Με γνώμονα την αποφασιστικότητα του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη, για επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων, προχωράμε και σε άλλα έργα ουσίας που αφορούν στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία”.

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο