Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

     
Σύμφωνα με το άρθρο 85 του νέου νόμο Ν. 4307/2014 ( ΦΕΚ 246\15-11-2014 τεύχος Α ¨), οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του άρθρου 14 του Ν.4264\14 ( ΦΕΚ 118\15-5-2014 τεύχος Α ¨)   ισχύουν                              μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής.  Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 2  Μαρτίου 2015.»

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν  άδεια  επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για την ανανέωση της να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264\14 ( ΦΕΚ 118\15-5-2014 τεύχος Α ¨)                            μέχρι 16-2-2015, η οποία θα είναι ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ( αρ.7/28-1-2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων)                                                                          ( το χρονικό διάστημα από 17-02-2015 έως 2-3-2015 θα ακολουθήσει αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της ανανέωσης των αδειών που έχουν τις προϋποθέσεις  
1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3 . Έντυπο Ε1 ,  Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4 . Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το Σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5 . Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση
6 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7 . Βεβαίωση καταβολής του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών
8. Δημοτική Ενημερότητα (Σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006)
9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . Για πληροφ. Στο τηλ.2262350672 και ώρες από 8:00 π.μ. έως 16:00 μμΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο