Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος ζήτησε να ενημερωθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς για την κυβερνητική στήριξη στη δημιουργία και λειτουργία συμπράξεων πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων, ώστε να ενισχυθούν τα ποιοτικά, τοπικά, ΠΟΠ προϊόντα, κυρίως στον εξαγωγικό τους προσανατολισμό και στη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό, αξιοποιώντας το εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο και τα ανάλογα προγράμματα.


Α.-Στη σχετική απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος και για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πολιτική στον τομέα φρούτων και λαχανικών υλοποιείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους. Γι’ αυτό είναι σκόπιμη η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, βασικός στόχος των οποίων είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος, η μείωση του κόστους παραγωγής, η προώθηση ποιοτικού προϊόντος, η διατήρηση των παραδοσιακών αγορών, το άνοιγμα νέων αγορών κ.λ.π.
Αναλυτικότερα, οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις, όπως:


  • την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους, με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
  • τη μείωση του κόστους παραγωγής,
  • την προώθηση των προϊόντων τους στις αγορές,
  • πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην αγορά,
  • την προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π. για τις οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη συγκρότηση ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών και τη σωστή λειτουργία τους, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής και η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών-μελών των ΟΠ απέναντι στις όλο και λιγότερες και ισχυρότερες μονάδες διανομής.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, έχει συμπεριληφθεί, μεταξύ των άλλων, η δυνατότητα της προώθησης συνεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών, λόγω του ότι στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων ικανού μεγέθους που να μπορούν να επενδύσουν στην Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία (Ε&Τ&Κ) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιείται από το ΠΑΑ 2014-2020 η δυνατότητα για τη δημιουργία συμπράξεων και επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Η δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ ενισχύεται από το Μέτρο 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως, επίσης, στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μέσω του εν λόγω Μέτρου ενθαρρύνεται και προωθείται η έναρξη και λειτουργία νέας συνεργασίας με τη μορφή Επιχειρησιακής Ομάδας ΕΣΚ μεταξύ, τουλάχιστον, δύο φορέων προερχόμενων τόσο από την παραγωγική δραστηριότητα (γεωργία και κτηνοτροφία, όπως γεωργούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ΜΜΕ κ,λπ.) όσο και από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα ή άλλους φορείς (ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ,λπ,) που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων, με στόχο την άμβλυνση ή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων που εντοπίζονται, κυρίως, στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας, παράλληλα, καινοτόμους μεθόδους.

Μεταξύ των προτεινόμενων σχημάτων συνεργασίας προηγούνται αυτά που στα μέλη τους συμπεριλαμβάνουν συλλογικούς φορείς, όπως είναι ομάδες παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος I της Συνθήκης).

Ωστόσο, η ενίσχυση των σχημάτων που θα δημιουργηθούν όσον αφορά στη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό, μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων - CLLD/ LEADER», εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή που θα υποβληθεί και θα υλοποιηθεί από τον αρμόδιο τοπικό αναπτυξιακό φορέα - Ομάδα Τοπικής Δρόσης (ΟΤΔ).

Όσον αφορά στην ενίσχυση των Προϊόντων ΠΟΠ [Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης)/ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα), επισημαίνεται ότι με το άρθρο 38 του Ν.4384/2016, αφού ελήφθη υπόψη ο Καν (EE) 1151/2012 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου για τα Συστήματα Ποιότητας των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων και η διεθνής νομοθεσία (Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική), έγινε προσπάθεια να συμπυκνωθούν οι βασικοί κανόνες για τις «Ομάδες Προστασίας και Διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ» ώστε, μέσω αυτών, οι ίδιοι παραγωγοί και μεταποιητές να λάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση αλλά και την προστασία και διαχείριση των ΠΟΠ/ΠΓΕ Προϊόντων τους (Αγροτικά Προϊόντα και Τρόφιμα, Οίνοι, Αρωματισμένοι Οίνοι και Αλκοολούχα Ποτά), με στόχο την ανάδειξή τους και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται, κυρίως, από παραγωγούς και μεταποιητές του προϊόντος και έργο τους είναι η προστασία, η διαχείριση και η προώθηση των προϊόντων με τις ονομασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά.

Με την εν λόγω διάταξη, η οποία είναι σύμφωνη με το σκεπτικό του Καν(ΕΕ) 1151/2012 (προοίμιο 57, άρθρο 45), οι προαναφερόμενες ομάδες θα διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση ονομασιών που συνιστούν ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, καθώς και στην τροποποίηση των προδιαγραφών και των αιτήσεων ακύρωσης. Οι συγκεκριμένες ομάδες μπορούν, επίσης, να αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την επιτήρηση της επιβολής της προστασίας των καταχωρισμένων ονομασιών, τη συμμόρφωση της παραγωγής με τις προδιαγραφές των προϊόντων, την ενημέρωση και την προώθηση της καταχωρισμένης ονομασίας, καθώς και, γενικά, κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει στη βελτίωση της αξίας των καταχωρισμένων ονομασιών και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ποιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούν τη θέση των προϊόντων στην αγορά. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να διευκολύνουν ούτε να οδηγούν σε συμπεριφορές που αντιβαίνουν στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστούν το έργο των αρμόδιων αρχών ελέγχου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΑΟΚ Π.Ε.).

Ως εκ των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, με εξουσιοδοτικές διατάξεις, παραπέμπονται σε Υπουργική Απόφαση:
-οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία για την αναγνώριση των ομάδων,
-ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η αναλογική εκπροσώπηση των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων παραγωγών και μεταποιητών, καθώς και οι όροι επέκτασης της εισφοράς σε μη μέλη της ομάδας για δράσεις που αφορούν στο σύνολο των παραγωγών και μεταποιητών και, κυρίως, στη διεθνή προώθηση του προϊόντος,
- ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών της ομάδας μεταξύ των μελών της,
-κάθε θέμα που αφορά στους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα για την προάσπιση του ΠΟΠ/ΠΓΕ, τα ευρήματα των οποίων διατίθενται στις αρμόδιες αρχές και
- ο τρόπος συνεργασίας των ομάδων με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχουν.
Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης λεπτομερειών βρίσκεται, αυτή τη στιγμή, σε εσωτερική διαβούλευση.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)3/2008 του Συμβουλίου και του Καν(ΕΚ)501/2008 της Επιτροπής, υλοποιούνται προγράμματα σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της EE και σε Τρίτες Χώρες. Στόχος των εν λόγω προγραμμάτων είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων, για τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής τους και για τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβολή της σημασίας των ενωσιακών συστημάτων που αφορούν ΠΟΠ, ΠΓΕ και βιολογικά προϊόντα.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι Νομικά Πρόσωπα (ή Ενώσεις Νομικών Προσώπων) που είναι αντιπροσωπευτικές στον τομέα τους, στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, επιχειρήσεις ιδιωτικές-συνεταιριστικές, ομάδες παραγωγών, Ν.Π.Δ.Δ. και συμπράξεις ή ενώσεις των προηγουμένων. Τα εν λόγω προγράμματα είναι συγχρηματοδοτούμενα (συμμετοχή EE: 50%, Εθνική συμμετοχή: 20%, ιδία συμμετοχή: 30%) και η διάρκειά τους καθορίζεται σε ένα (1) έως 3 (τρία) έτη.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει από 01-12-2015 [Καν(ΕΕ)1144/2014], έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα κονδύλια της EE (σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού της EE που διατίθεται για την προώθηση από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019), το ποσοστό συγχρηματοδότησης της EE καθορίζεται σε 70%-80% (εσωτερική αγορά EE-Τρίτες Χώρες) και για την Ελλάδα φτάνει σε ποσοστό 85%, ενώ η εθνική συγχρηματοδότηση καταργείται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη χώρα μας υλοποιούνται, ήδη, τέσσερα (4) προγράμματα προώθησης κομπόστας ροδάκινου σε Τρίτες Χώρες, συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ.
ευρώ περίπου, δύο (2) προγράμματα προώθησης επιτραπέζιου ροδάκινου σε Τρίτες Χώρες, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ περίπου και δύο (2) προγράμματα προώθησης φρούτων, μεταξύ των οποίων και το επιτραπέζιο ροδάκινο στην εσωτερική αγορά, όπου
περιλαμβάνονται και οι Σκανδιναβικές χώρες, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. Ευρώ περίπου.»

Β.-Στη σχετική απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας. Ανάπτυξης και Τουρισμού για την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του στον τομέα της μεταποίησης, βασικό εργαλείο αποτελεί το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα τα κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ήδη έχει εξειδικεύσει δράσεις που υποστηρίζουν άμεσα την αναχαίτιση της αποβιομηχάνισης και ήδη έχει αιτηθεί εκχώρηση πόρων από το ΕΠΑνΕΚ προκειμένου να ξεκινήσει η ταχύτερη δυνατή εφαρμογή τους. Μια εξ αυτών είναι η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση», μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης είναι 100 εκατ. Ευρώ. Ειδικότερα, στην προσπάθεια στήριξης συμπράξεων πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με ταυτόχρονη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό, βρίσκεται υπό επεξεργασία η εξειδίκευση δράσης για την ανάπτυξη αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και συνεργατικών σχηματισμών, η οποία περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων, ενισχύσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων μέσω των οποίων επιδιώκεται:

  • συμβολή στη δημιουργία καινοτόμων και βιώσιμων «πόλων ανταγωνιστικότητας» (Poles de Competitivites - Clusters} και επιχειρηματικών - βιομηχανικών συμβιώσεων αξιοποιώντας παράλληλα και παραδοσιακούς κλάδους ή προϊόντα με ιδιαίτερο εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
  • ανάδειξη και αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της εξωστρέφειας προϊόντων και υπηρεσιών δια μέσου ολοκληρωμένης προσέγγισης και στήριξης εγχώριων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας.
  • υποστήριξη επιχειρήσεων και συνεργασιών επιχειρήσεων που επιδιώκουν την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών στη βάση του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.
  • δημιουργία, ανάπτυξη και ενδυνάμωση ισχυρών διακλαδικών συνεργειών και συνεργασιών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, ακόμα και από κλάδους διαφορετικής αλλά συμπληρωματικής φύσεως και προσανατολισμού (π.χ. ο τομέας του Τουρισμού μπορεί να συντηρεί πλειάδα μεταποιητικών άλλων επιχειρήσεων, ή μία εξαγωγική μεταποιητική βιομηχανία μπορεί να συνδέεται με πλειάδα προμηθευτών προϊόντων, υλών και υπηρεσιών).


Επιπλέον, όσον αφορά στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ποιοτικών, τοπικών προϊόντων, σχεδιάζεται δράση επαναλαμβανόμενων κύκλων, με τίτλο «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ) τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της συμμετοχής τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.»
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο