Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ - MYCENAEAN THEBES

Το Μυκηναϊκό Ανάκτορο της Θήβας ή Καδμείον χρονολογείται στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ (14ος-13ος αιώνας π.Χ.). Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά διοικητικά κέντρα (ανάκτορα) της Ηπειρωτικής Ελλάδας και βρισκόταν στο κέντρο περίπου της Καδμείας ακρόπολης. Τα διάφορα παραρτήματα και γραφεία του κάλυπταν μεγάλο μέρος του φυσικού λόφου των Θηβών. Τμήματα του ανακτόρου, που ήταν διακοσμημένα με τοιχογραφίες, ανασκάφηκαν από τον Α. Κεραμόπουλο μεταξύ 1906 και 1929 και αργότερα εκ νέου μεταξύ 1963 και 1995 από αρχαιολόγους της Θ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αρχεία των πήλινων πινακίδων της Γραμμικής Β΄, οι ενεπίγραφοι ψευδόστομοι αμφορείς...
που φαίνεται πως έφταναν με προϊόντα από την Κρήτη, το λεγόμενο «Δωμάτιο του Θησαυρού» και η «Οπλοθήκη».

Η σχετική εφαρμογή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, θα επιτρέπει στο κοινό να επισκεφθεί το ανάκτορο όχι στην τωρινή αλλά στην αρχική του μορφή και να ενημερωθεί γι' αυτό με τρόπο περισσότερο φιλικό και ενδιαφέροντα. Το σενάριο χρήσης της εφαρμογής που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου επιτρέπει την αξιοποίηση της εφαρμογής ως εποπτικού μέσου υποστηρικτικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και ως ενδιαφέρουσας τουριστικής επιλογής για τους επισκέπτες του νομού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 8: «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα» του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος»
MYCENAEAN THEBES

The Mycenaean Palace in Thiva, which dates from the Late Helladic III Period (14th-13th century BC). It is one of the most important Mycenaean administrative centres (palaces) of mainland Greece and was located approximately at the centre of the Cadmea acropolis. Its various parts and offices covered a large part of the natural hill of Thiva. Parts of the palace, which were decorated with wall paintings, were discovered by A. Keramopoullos between 1906 and 1929 and later again between 1963 and 1995 by archaeologists from the 9th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities. Particular important are the archives of the clay tablets of Linear B, the inscribed stirrup jars, which seem to have arrived with products from Crete, the so-called "Treasure Room" and the "Arms Depot".
The relevant application, which is developed in the framework of the project through the use of Virtual Reality, will allow the public to visit the palace not in its present day form, but in its original one and to learn about it in a friendly and interesting way. The scenario of the application which is developed in the framework of the project allows the use of the application as a visual media support of the educational process, but also as an interesting tourist choice for the visitors of the prefecture.

The project is co-funded by the European Union and the Hellenic State through the Regional Priority Axis 8: "Digital convergence and Enterpreneurship in Continental Greece" of Operational Programme "Thesaly-Continental Greece-Epirus"


http://boeotia.ime.gr/

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο