Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών η οποία έχει καταλυτική ημερομηνία 31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.1. Με τον ν.4304/2014 χορηγείται νέα προθεσμία έως 30.11.2014 για την Ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.51 ν.4257/2014 όλων των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 30.10.2014 οφειλών προς τους ΟΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΜΕΧΡΙ 31.12.2009 ισχύουν τα παρακάτω:


2. Από αυτές, όσες είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2009 υπάγονται στον ν.3801/2009. Πιο αναλυτικά:
2.α. Όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, του φόρου του άρθρου 60 του ν. 2214/1994 και του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. υπέρ δήμων και κοινοτήτων μπορούν να την υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.
2.β. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.
2γ. Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κλπ υπέρ δήμων και κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31.12.1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό 60% χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων ή το φόρο του άρθρου 60 του ν. 2214/1994 που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (1.1.1998) καταβάλλονται σε εικοσιτέσσερις δόσεις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής»
2.δ. Επίσης με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του ΚΟΚ, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
2.ε. Επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για έξι ακόμη μήνες οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. α"", β"", γ"" και δ"" και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευση του.
2.στ . Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980, τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν να ρυθμιστούν και να καταβληθούν, σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής,
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΑΠΟ 1.1.2010 ΕΩΣ 31.10.2014 ισχύουν τα παρακάτω:

3. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μετά την 1.1.2010 έως και την 31.10.2014, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης Β της παρ.1 αρ.4257/2014. Στην ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως εξής
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

ΘΗΒΑ,   12-11-14                                


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΤΑΒΕΡΝΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
                                       ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο