Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ετήσιος απολογισμός ΔΣΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                         
                                                                                          31/3/2015
                                                                                 
Απολογισμός δράσης περιόδου 2014-2015 και προγραμματικές κατευθύνσεις από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή
Σε ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Αλεξανδρής παρουσίασε τον απολογισμό των πεπραγμένων  του πρώτου χρόνου της θητείας του, προϊόν συλλογικής δράσης όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στον ετήσιο απολογισμό, που γίνεται για πρώτη φορά στον ΔΣΑ, περιλαμβάνονται και οι προγραμματικές κατευθύνσεις για τις επόμενες δράσεις του Συλλόγου.
1.     Ο κ. Αλεξανδρής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες εξορθολογισμού των οικονομικών του Συλλόγου και στην καθιέρωση και ενίσχυση διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, την προάσπιση των συμφερόντων και την διοίκηση του ΔΣΑ.
Αναλυτικά:
·        Κατά την πρώτη συνεδρίαση του (27/3/2014) το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε: α. Την διενέργεια ελέγχου του ισολογισμού(κάθε χρόνο) από εταιρία ορκωτών ελεγκτών η οποία θα συντάσσει έκθεση που θα συνοδεύει τον ισολογισμό β. Την πρόσληψη ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή(με τριετή κάθε φορά θητεία) που θα ελέγχει σε σταθερή βάση την διαχειριστική-οικονομική λειτουργία του Συλλόγου γ. Την σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση θέσπιση Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ.
·        Εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τις 16-9-2014, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΣΑ, Κανονισμός Προμηθειών του Συλλόγου, με τον οποίο καθιερώνεται η υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμών για τις προμήθειες του ΔΣΑ και συνεστήθη Επιτροπή Προμηθειών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη προκήρυξη και την διεξαγωγή τους.
·        Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των εξόδων του Συλλόγου. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 12 διαγωνισμοί. Ενδεικτικά,  για το ημερολόγιο, το έτος 2014-2015 η δαπάνη 29.000 τευχών ανήλθε στο ποσό των 85.2000 ευρώ. Φέτος, η δαπάνη 26.000 τευχών ανήλθε στο ποσό των 33.547,50 ευρώ.
·        Συνολικά οι δαπάνες και τα έξοδα του Συλλόγου, το 2014 μειώθηκαν  κατά 1.600.000 ευρώ σε σχέση με το 2013.
·        Διενεργήθηκε οικονομικός έλεγχος για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις, ο οποίος μετά από ανοικτό διαγωνισμό ανατέθηκε στην εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ. Στα τέλη Δεκεμβρίου η εταιρεία ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε πρόσφατα την έκθεσή της. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της έκθεσης, μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ του ΔΣΑ αποφάσισε ναπροκηρύξει διαγωνισμό για την διενέργεια αρχικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ΔΣΑ και σύνταξη μητρώου παγίων, καθιέρωση λογιστικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, αναδρομικά από 1-1-2015 για ένα τουλάχιστον έτος με λογιστές του αναδόχου, εφαρμογή προϋπολογισμού με μητρώο δεσμεύσεων, σύνταξη ισολογισμού και κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων στο τέλος του έτους καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού.
·        Με εισήγηση του Προέδρου, αποφασίσθηκε επίσης, σύμφωνα και με τις προτάσεις της ΣΟΛ ΑΕ, η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η θεσμοθέτηση διαδικασίας για εκτέλεση δαπανών, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων καθώς και η θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθύνων ανά τομέα.
·        Συνεστήθη Επιτροπή αξιολόγησης των αναγκών σε προσωπικό.
·        Αποφασίσθηκε η ηλεκτρονική έκδοση των βεβαιώσεων παρακράτησης, καθώς το κόστος εκτύπωσης επιβάρυνε το Σύλλογο με 30-35.000 ευρώ.
·        Ολες οι αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
2.     Ο κ. Αλεξανδρής αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες του Συλλόγου που διευκόλυναν την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του ΔΣΑ, όπως:
·        Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με ψηφιοποιημένα τεύχη του Νομικού Βήματος και Κώδικα ΝοΒ με πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣΑ να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λαμβάνουν την έντυπη μορφή των εν λόγω περιοδικών ή την ηλεκτρονική με μειωμένη συνδρομή, η κάλυψη δαπάνης 1500 ευρώ για την οπτική ίνα στο Πρωτοδικείο Αθηνών που επιταχύνει την επικοινωνία των δικηγόρων με το σύστημα, η απόφαση για αναβάθμιση-αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΔΣΑ, η συγκρότηση επιτροπής επίλυσης προβλημάτων συναδέλφων ΑΜΕΑ, η σύσταση επιτροπής καταγραφής-ιεράρχησης προβλημάτων, η δημιουργία Κέντρου δια βίου μάθησης, η διενέργεια σεμιναρίων σε συνεργασία με την Ενωση Ελλήνων Ποινικολόγων.
·        Ακόμη, μετά από διαπραγματεύσεις του Προέδρου με την Τράπεζα Πειραιώς, μεταξύ άλλων αυξήθηκε η δωρεά της Τράπεζας προς τον ΔΣΑ από τις 100.000 της συμβατικής υποχρέωσης στις 150.000 ευρώ και μηδενίσθηκε το κόστος συναλλαγής(έκδοση γραμματίου, ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφου κ.α) με την κάρτα της Τράπεζας.
3.     Για το μείζονα ασφαλιστικά ζητήματα που απασχολούν τους δικηγόρους, ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε ότι οι Δικηγόροι που δεν καταβάλουν  εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας ανέρχονται σε 8.672 άτομα και στο ΕΤΑΑ σε 8.582, σε σύνολο 22.000 εγγεγραμμένων μελών. «Η κατάσταση αυτή, τόνισε ο κ. Αλεξανδρής, είναι ασφαλώς άρρηκτα συνδεδεμένη  με την κρίση που πλήττει τη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων και με δριμύτητα ιδίως τους νέους. Το έτος 2014  μηδενικές παραστάσεις είχαν 7.112 δικηγόροι, το δε πρώτο τρίμηνο του έτους δεν είχαν ούτε μία παράσταση, 9.599 δικηγόροι. Επίσης από το 2001 και μετά βαθμιαία και συστηματικά μειώνεται ο αριθμός των ενεργών δικηγόρων και έτσι κατ αποτέλεσμα, υφίσταται μείωση των διαθεσίμων των λογαριασμών των Ταμείων». Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κατάστασης , ο κ. Αλεξανδρής τόνισε ότι:
·        Αποφασίσθηκε, μετά από εισήγησή του, η συγκρότηση επιτροπής από όλα τα μέλη του Προεδρείου που θα επεξεργασθεί πρόταση για Ομαδικό Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλους τους Δικηγόρους με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό,
·        Συνδυαστικά, έγινε δεκτή πρόταση της Επιτροπής για  την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Λογαριασμού Αλληλεγγύης προς αυτή την κατεύθυνση.
·         Το Δ.Σ υπερψήφισε επίσης την σύσταση επιτροπής για την εξέταση της δυνατότητας ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση των Δικηγόρων καθώς και την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα ή μη του εν λόγω Ταμείου.
·        Αποφασίσθηκε ακόμη η λήψη σειράς μέτρων για ενίσχυση του ΤΑΝ ΕΤΑΑ, όπως η διεκδίκηση των 258 εκ. ευρώ που οφείλει το Δημόσιο από την τριμερή χρηματοδότηση, η προσφυγή κατά του PSI, η κατάργηση της εισφοράς 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ, η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου από το ΤΑΙΠΕΔ και η αξιοποίηση τους μέσω διεθνούς διαγωνισμού, η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου κ.α
·        Στο πλαίσιο της οφειλόμενης κοινωνικής αλληλεγγύης συμφωνήθηκε συνεργασία του ΔΣΑ με το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ για τη κάλυψη των επειγόντων περιστατικών, ενώ μετά από παρεμβάσεις, συμπεριλήφθησαν και οι ανασφάλιστοι δικηγόροι στις ρυθμίσεις του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση  και ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα των Δικηγόρων για ρύθμιση με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναστολή για ένα έτος των εισπρακτικών μέτρων.
·        Επίσης συστάθηκε ειδική Επιτροπή προκειμένου να επεξεργασθεί συνολικά το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Συνεργασίας Δικηγόρων, καθώς το καθαρό ποσό μερίσματος προς διάθεση ανήλθε για το τελευταίο εξάμηνο στα 5. 46 ευρώ.
4.     Οσον αφορά τα φορολογικά θέματα των δικηγόρων  ο  Πρόεδρος του ΔΣΑ επεσήμανετην υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των Δικηγόρων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:
·        Επιλύθηκε το ζήτημα του χρόνου και του τρόπου έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών, επιτεύχθηκε η κατάργηση της υποχρέωσης μηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος η αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων ενώ οι ασκούμενοι θα φορολογούνται στο εξής ως μισθωτοί.
·        Ο ΔΣΑ έθεσε θέμα επαναφοράς του αφορολόγητου ορίου τουλάχιστον για τους νέους δικηγόρους και κατάργησης του ΦΠΑ. Για το τελευταίο ζήτημα ο ΔΣΑ απέστειλε υπόμνημα με τις θέσεις του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενόψει σχετικής εκκρεμούς δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΔΕΕ) και ζητεί την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη υπέρ της κατάργησης του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.
5.     Ο πρόεδρος του ΔΣΑ σημείωσε επίσης τις παρεμβάσεις του ΔΣΑ σε σοβαρά θέματα εργασιακών σχέσεων των δικηγόρων, όπως:
·        Την επίλυση του θέματος με τις αμοιβές των συνεργαζόμενων με το ΙΚΑ δικηγόρων, σύμφωνα με τις θέσεις του δικηγορικού σώματος.
·        Την αποστολή επιστολών σε διοικήσεις Τραπεζών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη στάση των Τραπεζών απέναντι σε συνεργαζόμενους Δικηγόρους αλλά και τις λεγόμενες εισπρακτικές-δικηγορικές εταιρείες.
·        Την έντονη αντίδραση στην αιφνίδια και αναιτιολόγητη νομοθετική ρύθμιση για κατάργηση της αποζημίωσης των εμμίσθων καθώς και στη σπουδή του τότε υπουργού να εκδώσει σχετική εγκύκλιο.

6.     Σημαντικές ήταν τέλος οι πρωτοβουλίες του ΔΣΑ σε μια σειρά από θεσμικά ζητήματα της Δικαιοσύνης αλλά και προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες.
Ενδεικτικά, αναφέρονται:
·        Η έντονη καθολική αντίδραση, με απεργία διαρκείας, των Δικηγόρων απέναντι στον ν/σ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση.
·        Η ομόθυμη καταδίκη βασικών διατάξεων του επίμαχου νομοσχεδίου που ευνοούσαν τις Τράπεζες στη διαδικασία των πλειστηριασμών και καταργούσαν ουσιαστικά την εμμάρτυρη απόδειξη, μέσω ενός Πανελλαδικού Δημοψηφίσματος Δικηγόρων, στο οποίο μετείχε το 56% του σώματος και με ποσοστό 93% είπε «όχι» στο επίμαχο νομοσχέδιο.
·        Η τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ώστε να αποτελεί ρητά πειθαρχικό παράπτωμα η τηλεφωνική όχληση του οφειλέτη πέραν της μιας φοράς από εταιρία ή δικηγόρους.
·        Η παρέμβαση του ΔΣΑ στο θέμα του ΕΝΦΙΑ(ανοικτή επιστολή προς τον τότε πρωθυπουργό, έκδοση οδηγού άσκησης ενδικοφανών προσφυγών για τους πολίτες, προσφυγή ΔΣΑ κ.α).
·        Η τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων και η δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Επάρκειας για πτυχιούχους από χώρες της ΕΕ.
·        Η συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Συνταγματικών-Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
·        Η συμμετοχή του ΔΣΑ στο Ινστιτούτο των Ευρωπαίων Δικηγόρων για τα ανθρώπινα Δικαιώματα.   
·        Η ανακοίνωση-παρέμβαση του Προέδρου, μετά τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ για διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών από φορολογικά όργανα
·        Η έμπρακτη αντίδραση του ΔΣΑ στην υποβάθμιση του ρόλου του Δικηγόρου καθώς και σε φαινόμενα δικαστικής αυθαιρεσίας.
·        Η πρόταση για δημιουργία Επιτροπής Δικηγόρων-Δικαστών-Εισαγγελέων με αιρετούς εκπροσώπους των μερών.
·        Η καθιέρωση υποχρεωτικής συμμετοχής εκπροσώπου του δικηγορικού σώματος στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπ. Δικαιοσύνης.
·        Η σύσταση Διαρκούς Επιτροπής επικοινωνίας και Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
·        Η έκδοση ειδικού γραμματίου για την Νομική Βοήθεια και η επέκταση της σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και σε διοικητικές υποθέσεις.
·        Η θεσμοθέτηση της άσκησης υποψηφίων δικηγόρων για πρώτη φορά στον ΔΣΑ.
·        Η καθιέρωση, σε συνεργασία με την CCBE της Ευρωπαϊκής ημέρας Δικηγόρου(10 Δεκεμβρίου).
·        Η ανάπτυξη κοινής δράσης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου στις φυλακές Νέων Κασσαβέτειας.
7.     Προγραμματικοί Αξονες: Όπως υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδρής, βασικοί στόχοι του, το επόμενο έτος είναι:
·        Η ολοκλήρωση της θεσμικής ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του ΔΣΑ και η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η προώθηση των προτάσεών μας για τις αλλαγές του Κώδικα Δικηγόρων και τη βελτίωση της άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων, η έμφαση στα φορολογικά θέματα θέματα(ΦΠΑ και του τέλους επιτηδεύματος), η προώθηση συμπληρωματικών εναλλακτικών λύσεων στο ασφαλιστικό πρόβλημα με συγκεκριμένες προτάσεις(π.χ για ανακλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών).
·        Η αναζήτηση λύσεων για τον εξορθολογισμό του μερίσματος και τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η ενίσχυση του θεσμού της νομικής Βοήθειας, η διαρκής επιμόρφωση των νέων συναδέλφων και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με επιστημονικές ενώσεις.
·        Η διεκδίκηση της θέσης και του ρόλου του ΔΣΑ στην απονομή της δικαιοσύνης,  με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ενεργό συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
·        Η σταθερή παρουσία του Συλλόγου στα προβλήματα της κοινωνίας, για προάσπιση των εγγυήσεων μιας ευνομούμενης Πολιτείας και των ατομικών δικαιωμάτων. Η  ενίσχυση της θέσης του ΔΣΑ στο  ευρωπαϊκό περιβάλλον και η αναβάθμιση της συμμετοχής του στην CCBE και σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και ενώσεις. Ηδη συμμετέχουμε πολύ ενεργά στηCCBE. Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας και σύμβουλος του ΔΣΑ κ. Παν. Περάκης ανέλαβε για την επόμενη τριετία την Προεδρία της Επιτροπής για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη(Access to justice).
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον ετήσιο απολογισμό δράσης του ΔΣΑ καθώς και τις προγραμματικές κατευθύνσεις για το επόμενο έτος, στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ www.dsa.grΕυχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο