Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΗ.

Σε σειρά Ερωτήσεών του (2341/14.01.2016, 3645/2.03.2016, 4170/22.03.2016 και 5155/27.04.2016) προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για τη γενικότερη ανάγκη μείωσης του τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικότερα, δε, για τις ευπαθείς ομάδες, αγρότες κλπ., λόγω μειωμένης τιμής πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ., για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για διευκόλυνση εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη γενικότερη μείωση του ενεργειακού κόστους.
Στην απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Σκουρλέτη αναφέρονται τα εξής:


«Σε απάντηση των (α), (β), (γ) σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, σας γνωρίζουμε ότι:
      Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί πρωταρχικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αγαθό, το ΥΠΕΝ στοχεύει στην προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε κόστος προσιτό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η προώθηση αυτή υλοποιείται, κυρίως, μέσω της μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, των επενδύσεων που υλοποιούνται σε θέματα ενέργειας και της αξιοποίησης των εγχώριων πηγών ενέργειας.
      Αναφορικά με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας
Τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς το ανταγωνιστικό σκέλος, είναι απελευθερωμένα από τον Ιούλιο του 2013 και ρυθμίζονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά στις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος ανά κατηγορία πελατών (δηλαδή του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων) είναι ανάλογη του κόστους και της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, κατά τη διαμόρφωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αποφεύγονται οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις καταναλωτών. Ως προς τις ρυθμιζόμενες από την πολιτεία χρεώσεις των τιμολογίων, ισχύει ότι:
  • Η ηλεκτρική ενέργεια που προορίζεται για γεωργική χρήση απαλλάσσεται από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
  • Βάσει Αποφάσεων της ΡΑΕ καθορίζονται αντίστοιχα οι χρεώσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και οι χρεώσεις χρήσης του Δικτύου Διανομής για το έτος 2016, οι Πελάτες που έχουν ενταχθεί στα αγροτικά τιμολόγια απαλλάσσονται των ανωτέρω χρεώσεων.
  • Στο ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α'79/09.04.2012) καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που οφείλουν οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης και επίσης καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης από τους χρήστες και απόδοσης των ΥΚΩ από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ για τους καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης και χαμηλής τάσης είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις των γενικών τιμολογίων για τη μέση και χαμηλή τάση.
        Σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
        Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ήδη παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, άνεργους, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, το ΥΠΕΝ θα εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής των απαιτούμενων κριτηρίων για την υπαγωγή στο ΚΟΤ έτσι ώστε να επωφεληθούν και οι οικιακοί καταναλωτές που ενώ δεν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής εν τούτοις δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
         Ως προς τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες
         Στόχοι του ΥΠΕΝ είναι να καταστεί η Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική, να μειωθούν τα μονοπώλια, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλιστεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές. Η υλοποίηση των ανωτέρω αναμένεται να επιφέρει τη μείωση του ενεργειακού κόστους προς όφελος των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμό Φύλλου Β' 2861/28.12.2015 δημοσιεύτηκε η υπ' αρ. ΑΠΕΗΛ/Γ/ΦΙ/οικ.184898/11.12.2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013». Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου εισήχθη με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, σύμφωνα με την οποία ισχύει ότι:
«11. Μετά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προστίθενται άρθρα 143A, 143Β και 143Γ ως εξής: Άρθρο 143Α Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου
1.Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει των οποίων συμφωνείται η παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου από τους καταναλωτές προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου). Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου συνίσταται στη συνομολόγηση του δικαιώματος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει μονομερώς σε πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος των αντισυμβαλλομένων της καταναλωτών μέχρι ενός συμφωνημένου ορίου, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος......»
           Ως προς το θέμα της διευκόλυνσης εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας
           Σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, ο προμηθευτής δύναται να παρέχει ειδικά προγράμματα ρύθμισης εξόφλησης λογαριασμών ή διακανονισμού παλαιότερων οφειλών, ιδίως μέσω δόσεων, σε πελάτες οι οποίοι είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ή αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών κατανάλωσης. Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ ΑΕ, λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν ήδη αποφασιστεί τα εξής :
- Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους. Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή.
-Από 01.08.2016 και εξής, οι οικιακοί πελάτες, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διακανονισμών, ως εξής:
Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:
Προκαταβολή: το 5% της συνολικής οφειλής και μηνιαίες δόσεις με ύψος ίσο κατ' αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή):
Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής και 18 μηνιαίες δόσεις.
         Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων. Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων - πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων.
         Επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που απειλούν τη βιώσιμη λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε. αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους φορείς με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη καθώς και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, νοικοκυριών, μικρομεσαίων και αγροτών.
         Συμπληρωματικά, για πληρέστερη ενημέρωση επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/849/8- 4-2016 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ»
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο