Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΙΡΤΖΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΘΗΒΑΣ.

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή (8332/19.09.2016), ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε και πάλι να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την πορεία έγκρισης και κατασκευής του απολύτως αναγκαίου έργου «Ανατολική Παράκαμψη Θήβας», επαναφέροντας το θέμα στη Βουλή. Στη σχετική απάντηση του Υπουργού κ. Σπίρτζη, στην οποία επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ.ΔΟΥ/5339/21-9-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Απαντώντας στην ερώτηση του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 5339/20-9-2016), αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας τoυ έργου της Αν. Παράκαμψης Θήβας που αναφέρεται σε αυτήν, σας πληροφορούμε για τα εξής:
Με την με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ.ΔΕ. ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παράκαμψης Θηβών» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών: Ολ. Βαγγελάτου, I. Αλαβάνος - Χ. Αθανασόπουλος Ε.Ε., I. Μαρούκης και Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες:
Αναγνωριστική Μελέτη Οδοιποιίας
Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Γεωλογική Μελέτη
Προμελέτη Οδού
Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού
Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών
Οριστική μελέτη οδού
Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά)
Οριστική μελέτη Κόμβων
Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά)
Κτηματολόγιο (υπό έγκριση)
Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο.
Από τη Δ/νουσα Υπηρεσία συντάχθηκε ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/230 π.ε./7-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ και ανέρχεται στο ποσό των 537.425,03 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 30.458,63 € έναντι του 2ου Σ. Π. Από τον υπόψη Σ Π. έχουν απαλειφθεί οι ποσότητες και δαπάνες που αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη Τεχνικού στη Χ.Θ 0+878,88 της μελέτης. Για το συγκεκριμένο Τεχνικό προτείνεται η προώθηση Προκήρυξης νέας ανάθεσης (που θα αφορά μόνο την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερομένου Τεχνικού) με εκτιμώμενο χρόνο για τη διαδικασία ανάθεσης, συμβασιοποίησης και έγκρισης της μελέτης, τους 12 έως 18 μήνες.
Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση του Κτηματολογίου και η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης. Σημειώνεται ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. οικ.83794/2461/1-6-2016 έγγραφό της, μεταξύ άλλων μας πληροφόρησε ότι αναμένεται να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα έγκριση και παραλαβή του Κτηματολογίου που είναι και το τελευταίο στάδιο της μελέτης και ζήτησε την απαιτούμενη χρηματοδότηση της.
Με την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερόμενου τεχνικού και την έγκριση του Κτηματολογίου επέρχεται πλήρης ωριμότητα μελετών και το έργο μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοπράτησης. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 15 εκατ. ευρώ.»


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο