Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2.6.2014. {ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΣ. ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΔΕΝ ΕΚΡΑΤΕΙΣ. ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ (Σωκράτης)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2.6.2014
 
{ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΣ,
ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΔΕΝ ΕΚΡΑΤΕΙΣ
(λαϊκὲς ρήσεις)
 
ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ (Σωκράτης)}
 
3.6.2014
                                            
 
1. Ἀδιανόητη κοσμοπλημμύρα εἴχαμε ἐχθὲς 2.6.2014 στὸ φιλόξενο Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, μετὰ ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες ἀνώνυμες καὶ ἐπώνυμες ἔντυπες προσκλήσεις, χιλιάδες e-mail, χιλιάδες ἀφίσες καὶ τηλεφωνήματα, ἀποτέλεσμα ἐντατικῶν, πολλῶν ἑβδομάδων προετοιμασιῶν μας, ἀλλὰ καὶ τὴν θερμὴ συμπαράστασι ἐγκύρων καὶ σοβαρῶν ἱστοσελίδων.
 
2. Οἱ «συνδιοργανωτές» ὅμως μᾶς ἐγκατέλειψαν τελείως μόνους μας. Ὄχι μόνο δὲν συνέβαλαν στὰ ἔξοδα, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας οὔτε σὲ βασικὲς λεπτομέρειες, ἀνεύρεσι βιντεοκάμερα ἤ καθισμάτων . . .
 
3. Ἐνῷ ἔπρεπε νὰ ὁρίσουμε ἐμεῖς τὸν συντονιστή, ἐδεχθήκαμε νὰ τὸν ὁρίσουν οἱ  «συνδιοργανωτές»,νομίζοντες ὅτι θὰ συντόνιζε μόνον τὸν 2ο μέρος, δηλαδὴ τὴν παρουσίασι τοῦ πονήματος, ὡς καθώριζε καὶ τὸ πρόγραμμα. Δυστυχῶς ὅμως ὁ συντονιστὴς αὐταρχικῶς ἀνέλαβε καὶ τὸ 1ο μέρος καὶ δὲν ἐτήρησε τὰ συμφωνηθέντα, δηλαδὴ οἱ 6 φορεῖς μας:
 
Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
Περιοδικὸ «Φωτεινὴ Γραμμή»,
Ἱστοσελίδα www.fotgrammi.gr
καὶ facebook «Φωτεινὴ Γραμμή»
νὰ ἔχουν τὸ ὀλιγώτερο 20% τοῦ ὅλου χρόνου,
καὶ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο, 80%, νὰ τὸν ἔχουν γιὰ τὸ βιβλίο «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα» τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικοπούλου.
 
4. Ἀντὶ νὰ ὁρίσουμε γιὰ τὸν κάθε φορέα μας ἰδιαίτερο ὁμιλητή, ὁρίσθη, πρὸς ἐξοικονόμησι χρόνου, δυστυχῶς, μόνο ἕνας ὁμιλητὴς καὶ γιὰ τοὺς 6 φορεῖς μας.
 
5. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ συντονιστὴς ὑποβάθμισε τὸ ὅλο 1ο μέρος, μὲ τὴν προσφώνησι, ὅτι ὁ ὁμιλητὴς τοῦ 1ου μέρος (δηλαδὴ κυρίως «ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ») θὰ ἀπευθύνῃ μόνον «ἕνα θερμὸ χαιρετισμό». Ἀρχικὰ ἐνομίσαμε ὅτι ἀπὸ ἀπειρία καὶ ἐκ παραδρομῆς ἔπραξε αὐτὸ καὶ χάριν τῆς εἰρήνης καὶ ἀπὸ εὐπρέπεια δὲν ἀντιδράσαμε, ὡς ἔπρεπε ! ! !
 
6. Ὅπως δύναται νὰ ἀντιληφθῆ κάποιος συγκρίνοντας αὐτά, ποὺ εἶπε ὁ ὁμιλητὴς τῶν 6 φορέων, μὲ αὐτά, ποὺ ἔχουν ἀναρτηθῆ ἀπὸ 2.6.2014 στὴν ἱστοσελίδα μας, ἔχουν περικοπῆ ἀπὸ τὴν ὁμιλία σχεδὸν τὰ μισά, γιὰ νὰ διευκολύναμε τοὺς παρουσιαστὲς τοῦ βιβλίουὉ ἀχάριστος καὶ ἄπειρος συντονιστής, ὅταν διεπίστωνε ὅτι οἱ ὠμὲς ἀλήθειες, ποὺ ἐλέγοντο ἀπὸ τὸν ὁμιλητὴ τῶν 6 φορέων, ἐστενοχωροῦσαν μερικοὺς ἐπισήμους φίλους καὶ γνωστούς τους, ἄρχισε νὰ διακόπτῃ δαιμονιωδῶς καὶ ἀνάγωγα καὶ ἀντὶ γιὰ τὸ εὐχαριστῶ ἀπαιτοῦσε νὰ κατέβῃ ὁ ὁμιλητής μας.
 
 
7. Τὸ πλέον ἀχαρακτήριστο καὶ ἀποκαρδιωτικὸ εἶναι ὅτι οὐδεὶς τῶν σπουδαίων ὁμιλητῶν τοῦ 2ου μέρους δὲν εἶχε τὴν στοιχειώδη εὐσυνειδησία νὰ ἀνακαλέσῃ τὸν ἀπρεπέστατα συμπεριφερόμενο συντονιστή τους στὴ τάξι καὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸ σοβαρὸ καὶ ὑπομονητικὸ ἀκροατήριο. Διότι :
Ὄχι μόνον δὲν ἐπετρεψε στὸν ὁμιλητὴ τοῦ 1ου μέρους νὰ ὁλοκληρώσῃ ἀκόμη 5 λεπτά, μὲ τὰ συμπεράσματα τῆς ὁμιλίας του καὶ νὰ κάνῃ ἔκκλησι στοὺς χιλιάδες ἀκροατές μας, εἴτε ἐντὸς τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου εἴτε ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, νὰ μᾶς συνδράμουν, γιὰ νὰ εἴμεθα σὲ θέσι νὰ συνεχίζουμε ἀνθρωπιστικές μας βοήθειες, γιὰ ἀνακούφισι τῶν δοκιμαζόμενων λαῶν Ἑλλάδος, Σερβίας, Οὐκρανίας καὶ ἀλλοῦ, πρὸς δόξα Θεοῦ, ὅπως κάνουμε μέχρι τώρα,
 
ἀλλὰ οὔτε κἂν ἔδωσε τουλάχιστον τὸν λόγο στὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό (ὁ ὁποῖος μᾶς ἐτίμησε μὲ τὴ παρουσία του, μετὰ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Σεβασμιωτάτων Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου καὶ Γλυφάδας κ. Παύλου), οὔτε στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.), οὔτε καὶ στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), οὔτε στὸν ἐκπρόσωπο τῶν 20 συνεργαζομένων χριστιανικῶν ὀργανώσεων Θεσσαλονίκης κ. Βάϊον Πρόντζον, νὰ ἀπευθύνουν συντομωτάτους χαιρετισμούς. Σημειωτέον ὅτι, γιὰ νὰ δώσουμε χρόνο γιὰ τὴν παρουσίασι τοῦ βιβλίου, εἴχαμε ἀρνηθῆ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους φορεῖς χαιρετισμούς …
 
Εἰς τὴν ἐκδήλωσίν μας παρέστησαν :
 
Ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κα Εὐτέρπη Κοτζαμάνη, ὁ ἐ. τ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου - Πρόεδρος τῆς  Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ κ. Δημήτριος Κυριτσάκης, ὁ ἐπ. Πρόεδρος τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους κ. Κων/νος Μπακάλης, Ὁ Στρατηγὸς κ. Χρῆστος Φαραντάτος, Γραμματεὺς τοῦ Ε.Ε.Σ, ὁ Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Κουτρούμπας, Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, ὁ Ἀκαδημαϊκός - Καθηγητὴς κ. Ἀντώνιος Κουνάδης καὶ ἡ ἐρίτιμος κα Ἑλένη Κονομή, σύζυγος τοῦ ἐ. τ. Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ κ. Γεώργιος Δολιανίτης  Γεν. Γραμματεὺς τῆς «Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς», ὁ Γραμματεὺς τοῦ Πρέσβεως τῆς Νιγηρίας εἰς τὴν Ἑλλάδα κ. Emmanouel Oparoacha, ὁ κ. Τέρενς Κουίκ, Δημοσιογράφος, Βουλευτὴς Ἐπικρατείας τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων, πλῆθος Ἀρεοπαγιτῶν, Καθηγητῶν, Ἐφετῶν, Στρατηγῶν καὶ λοιποί.
 
8. Ἀκόμη, οἱ «συνδιοργανωτές» ἀπαιτοῦσαν ἐπιμόνως, νὰ ἐλευθερώσουμε μία (1) ὥρα πρὸ τῆς ἐνάρξεως τὶς θέσεις, ποὺ εἴχαμε κρατήσει γιὰ σοβαρὲς καὶ σπουδαῖες προσωπικότητες, ὡς π.χ. τοὺς σεβασμίους καθηγητὲς Γεώργιο Δαΐκο, Βασίλειο Κέκη, Παῦλο Τούτουζα, Ἀκαδημαϊκούς, Δικαστικούς, λοιπὲς προσωπικότητες καὶ ἄνθρώπους μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μείνουν τὰ ἐν λόγῳ σεβάσμια πρόσωπα ὄρθιοι, γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν ἐκεῖ προφανῶς μερικοὶ ἐγκάθετοι ὁπαδοί τους, γιὰ νὰ συνηγοροῦν στὶς παράλογες καὶ ἀναίσχυντες ἀπαιτήσεις τοῦ συντονιστή…
 
 
Ὁ περίφημος ὁμ. Καθηγητὴς τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλος Τούτουζας στεκόταν ὄρθιος πίσω ἀπὸ τὰ τελευταῖα καθίσματα.
Τελικῶς κάθησε σὲ κάποιο σκαμνάκι ποὺ τοῦ ἐξασφαλίσαμε…
 
Σατανικῶς ἐπέτυχε τὸ «σαμποτάζ».
 
Τὸ ἴδιο μᾶς εἶχαν κάνει καὶ τὴν 12.1.2011, ποὺ τὸ εἴχαμε συγχωρήσει : δὲν ἄφηναν 3 λεπτά, γιὰ νὰ βραβευθῆ ἡ ἐπ.Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, Ἐκπαιδευτικὸς Τέχνης κα Ρένα Ἀνούση καὶ μὲ τέτοιες φασαρίες κατέβασαν τὸν Στρατηγὸ Κων/νο Τσιτίνη, ποὺ παρουσίαζε τὴν κα Ἀνούση.
 
9. Ἐὰν ὁ συντονιστὴς εἶχε ἴχνος φιλότιμου, σοβαρότητος καὶ λίγο μυαλὸ καὶ δὲν διέκοπτε, θὰ εἶχε ὁλοκληρώσῃ ὁ ὁμιλητής μας, χωρὶς νὰ κατασκανδαλίζωνται οἱ ἄπειρες χιλιάδες ἀκροατές ὄχι μόνο ἐντὸς τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, ἀλλὰ καὶ τῶν ραδιοφώνων καὶ τῶν ἀκροατῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὑφήλιο, τοὺς ὁποίους εἴχαμε ἐνημερώσει νὰ μᾶς παρακολουθοῦσαν μέσῳ τοῦ διαδικτύου.
Ἐὰν εἶχε κάποια σχετικὴ πεῖρα καὶ εὐσυνειδησία, θὰ ἔπρεπε νὰ συντονίζῃ, νὰ διδάσκῃ διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι ὀφείλουμε νὰ σεβόμεθα ἐμπράκτως τοὺς θεσμοὺς καὶ νὰ μὴ εἴμαστε μόνο «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ». Νὰ μὴ εἶναι ἄπληστος καὶ νὰ θέλῃ ἄνω τοῦ 90% τοῦ χρόνου γιὰ τὸ βιβλίο τους. Ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν νὰ κόπτωνται οἱ ὁμιλητὲς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν κλῆρο, ἀλλὰ στὴν πράξι οἱ ἴδιοι νὰ περιφρονοῦν βαναύσως τοὺς ἥρωες τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. καὶ τῆς Π.Ε.Θ. καὶ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν ὀργανώσεων καὶ ἀγενῶς νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἀπευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς…
 
10. Ὁποιοσδήποτε ἄλλος, καὶ ὁ πλέον ἀρχάριος συντονιστής, ἐὰν ἦταν ἐκ μέρους τῶν φορέων μας, ἐμπράκτως θὰ ἀπεδείκνυε ὅτι αὐτά ποὺ λέγουμε τὰ πιστεύουμε, διότι :
 « πν δ  οκ κ πίστεως, μαρτία στίν » (Ρωμ. 14, 23),
«ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰάκ. 1,8),
« Ο πς  λέγων μοι Κύριε Κύριε, εσελεύσεται ες τν βασιλείαν τν ορανν, λλ'  ποιν τ θέλημα τοπατρός μου το ν ορανος » (Ματθ. 7, 21).
 
11. Στὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του ὁ Θεάνθρωπος μεταξὺ τῶν ἄλλων μᾶς διδάσκει ὅτι : «ἔστω δ  λόγος μν να ναί, ο ο· τ δ περισσν τούτων κ το πονηρο στιν.» (Ματθ. 5,37).
 
12. Πρὲπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι δὲν εἶναι τόσο σπουδαῖο νὰ γνωρίζῃ κανεὶς μερικὰ πράγματα καὶ θεωρητικῶς νὰ εἶναι λαλίστατος ὑπὲρ τῶν θεσμῶν, ἀλλὰ κυρίως ἐπιβάλλεται νὰ τὸ ἀποδεικνύῃ αὐτὸ καὶ ἐμπράκτως.
Διότι διαφορετικά, μὲ τὴν θέλησί μας ἢ χωρίς, γινόμεθα στὴν πράξι ὄργανα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν διαβόλου καὶ ἔχει ἐφαρμογὴ τὸ Γραφικόν : «Τ γάρ νομα το Θεο δι’μς βλασφημεται ν τος θνεσι...» (Ρωμαίους  2, 24).
 
13. Τέτοια χείριστα παραδείγματα ἀναγκάζουν ἀκόμη καὶ τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους νὰ ἀναφωνοῦν: «καλὸς εἶναι ὁ Χριστιανισμός, ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς».
 
14. Ὁ συντονιστὴς ἀπογοήτευσε μὲ τὴν ἄκρως ἀνάρμοστη συμπεριφορά του ἑκατοντάδες προσωπικότητεςκαὶ ζητοῦμε συγγνώμη καὶ δημοσίως, διότι «ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια» νομίζαμε ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἀνιδιοτελῆ ἄνθρωπο, ἔμπρακτο Χριστιανὸ καὶ βλέπουμε ὅτι ἐπλανήθημεν σφόδρα …
 
Καὶ τὸ νὰ πλανᾶται κανεὶς εἶναι ἀνθρώπινο, ὅμως τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ἐγωιστὴς καὶ νὰ ἐμμένῃ στὴν πλάνη του εἶναι πέρα γιὰ πέρα σατανικό.
 
 15. Ἐπιθυμούσαμε νὰ διδάξουμε διὰ τοῦ παραδείγματος ὅτι ὅλοι μας ὀφείλουμε νὰ ἐνεργῶμε ἀπὸ κοινοῦ, «ἐν τῇ ἑνότητι ἡ ἰσχύς», πλὴν ὅμως δόγμα τῶν κενόδοξων ἀνθρώπων εἶναι «τὰ ἐμὰ ἐμὰ καὶ τὰ ἐσὰ ἐμά», δηλαδὴ ἐμεῖς νὰ αὐτοπροβαλλόμεθα καὶ νὰ δημιουργοῦμε φῆμες γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό μας καὶ τοὺς φορεῖς μας καὶ νὰμὴ ἀφήνουμε τοὺς ἄλλους οὔτε κἂν νὰ ἀκούγωνται. Τοιουτοτρόπως οἱ διάφοροι φίλοι / φορεῖς μᾶς λέγουν «καλὰ ποὺ τὴν πάθατε, γιὰ νὰ βάλετε μυαλό, διότι ἐπιμένατε ὅλοι μας νὰ εἴμεθα ἑνωμένοι».
 
 Πραγματικά, ἡ λαϊκὴ παροιμία μᾶς λέγει «μοναχός σου χόρευε καὶ ὅσο θέλεις πήδα»,διότι  «ἐὰν δὲν ἔχειςφάει ψωμὶ καὶ ἁλάτι μὲ τὸν πλησίον σουεἶναι ἀδύνατον νὰ τὸν ἀντιληφθῇς μόνο ἀπὸ τὰ λόγια του».
 
      Ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ὄντως ἔχει ἐφαρμογὴ τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «ἀετῶνοὐ κολοιῶν,αὕτη ἡ τράπεζα». Δηλαδὴ μόνο ὅσοι εἶναι πνευματικὰ καλλιεργημένοι, δύνανται νὰ συμπεριφέρωνται σὰν τὸνἀετό, διαφορετικὰ συμπεριφέρονται σὰν τὴν καλιακούδα, ἡ ὁποία ψάχνει νὰ εὕρῃ ψοφίμια καὶ μετὰ ἡ καλιακούδατολμάει μάλιστα νὰ κατηγορῇ τὸν ἀετὸ ὡς ὑπερήφανο !!!
 
16. Δυστυχῶς οὔτε ἕνα τυπικὸ εὐχαριστῶ εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς «συνδιοργανωτές» καὶ τοὺς σπουδαίους ὁμιλητὲς στοὺς φορεῖς μαςποὺ ἐπιτύχαμε νὰ ὁμιλήσουν σὲ μία τέτοια πρωτόγνωρη λαοθάλασσα. Μὲ τὰ τεράστια ἔξοδα καὶ τοὺς ὑπερβολικοὺς κόπους μας, ἐπὶ 1 ὁλόκληρο μῆνα, προβάλαμε τόσο πολὺ τὸ πόνημα «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα», καὶ ἐπαινούσαμε τοὺς ὁμιλητὲς ὡς «σπουδαιότατους».
   Μὲ αὐτὴ τὴν τεράστια διαφήμησι, ποὺ εἶχαν ἀπὸ ἐμᾶς, ἀδαπάνως τὸ βιβλίο θὰ ἠμπορῇ νὰ ἐπανεκδίδεται ἑκατοντάδες φορές.
 
 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, ὅπου ἦταν πάρα πολλοὶ καὶ οἱ ὄρθιοι, καὶ ὁ προθάλαμος γέμισε καὶ πολλοὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ φύγουν διότι δὲν χωροῦσαν.
 
 
 
 
 
   Ἐμεῖς ἔχοντες ἴχνος φιλότιμου, εὐσυνειδησίας καὶ δικαιοσύνης ἐβάλαμε στὴν ἀφίσα μας πρῶτα τὴν παρουσίασι τοῦ βιβλίου καὶ μετὰ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ στὶς 40.000 προσκλήσεις γεμίσαμε τὴν πρώτησελίδα γιὰ τὸ βιβλίο τους καὶ μετὰ τὴν ὀπισθία σελίδα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους …
 
   Ἀπεναντίας οἱ διοργανωτὲς τοῦ 2ου μέρους καὶ οἱ σπουδαῖοι ὁμιλητὲς του δὲν καταδέχθηκαν νὰ ποῦν οὔτε ἕνα λόγο γιὰ τὴν ἰδέα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
    Τὰ σχόλια τοῦ ἀναγνώστη.
 
 17. Ἐπὶ πλέον, χάριν σὲ μᾶς, ἐκαλύφθηκε ἡ ἐκδήλωσις τηλεοπτικῶς.
 
 18.  Ἄς εἶναι καλὰ οἱ ἄνθρωποι καὶ δὲν πειράζει, ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίζῃ νὰ μὴ εἴμεθα φίλαυτοι καὶ ἐγωιστές…
 
Προσπαθοῦμε νὰ κινούμεθα μόνο ἀπὸ ἁγνὰ ἑλαττήρια καὶ ἀνιδιοτελέστατα καὶ νὰ εἴμαστε ἐμπράκτωςἰδεολόγοι. Ἂλλὰ ἐγίναμε καὶ ἔμπειροι τοῦ : «Οὐδεὶς ἀχαριστότερος του εὐεργετηθέντος» (Καλλίμαχος 310-240 π.Χ.).
 
Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς διδάσκει : «γνώσεσθε τν λήθειαν κα ἡ ἀλήθεια λευθερώσει μς» (Ἰωά. 8,32) καὶ ὁΣοφὸς Σειρὰχ μᾶς τονίζει ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ μαχόμεθα ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ  Θεὸς θὰ εἶναισυμπαραστάτης μας.
 
19. Εὐτυχῶς, παρὰ τὴν προκληθεῖσα ἀναστάτωσι στὸν ὁμιλοῦντα ἐκπρόσωπο τῶν 6 φορέων μας, ἡ ἐκδήλωσις ἦταν πολὺ ἐπιτυχημένη καὶ εἶχε τεράστια ἀπήχησι γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους
                                                   
 Ὁ παρὼν Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος θανασίου καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπώνυμοιπαρακαλούθησαν τὴν ὁμιλία γιὰ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ ἔγιναν αὐτήκοες μάρτυρες τῶν θερμοτάτων χειροκροτημάτων τοῦ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, κάθε φορὰ ποὺ γινόταν ἀναφορά στὴν ἐθνική μας αὐτὴ ὑποχρέωσι.
 
Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι ὅλες τὶς φίλες ἱστοσελίδες, ποὺ προβάλλουν τέτοιες ἀτράνταχτες ἀλήθειες.
Γιὰ τοὺς φορεῖς μας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
 
 

 Ὁ σεβαστὸς πατὴρ Χρῆστος Χριστοδούλου, ἐκπρόσωπος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. ἀπευθύνων τοὺς χαιρετισμοὺς τῶν Ι.Σ.Κ.Ε καὶ Π.Ε.Θ. στοὺς ὄρθιους, θορυβοποιοῦντες καὶ ἀναχωροῦντες προσκεκλημένους γιὰ τὴν παρουσίασι τοῦ βιβλίου, διότι ὁ συντονιστής ἐκήρυξε τὴν λῆξι τῆς ἐκδηλώσεως καὶ μετὰ τὸν ἐκάλεσε νὰ ἀπευθύνη τοὺς σύντομους χαιρετισμούς.
Ἔτσι, δυστυχῶς, δὲν μπόρεσαν να τὸν ἀκούσουν οὔτε οἱ εὐσυνείδητοι χριστιανοί, ποὺ ἐμπράκτως σέβονται τους θεσμούς.
Ὁ συντονιστὴς κάλεσε τότε καὶ τὸν ὁμιλητὴ τῶν φορέων μας νὰ συνεχίσῃ τὴν ὁμιλία του, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἐκεῖνος τὸ ἀποποιήθηκε, διότι ἦταν ἀδύνατο νὰ ὁμιλήσῃ, τὴν στιγμὴ ποὺ δίπλα του ἀκριβῶς ἐθορυβοποιοῦσαν οἱ παρουσιαστὲς τοῦ βιβλίου…
 

* * * * * 

Ἐκδήλωσι στὸ Πολεμικὸ Μουσείο
2.6.14 ὥρα 18.30.
 
ΟΜΙΛΙΑ
 
Ἐκ Θεοῦ καὶ ἐκ Σειρὰχ ἀρχόμεθα :
Ἄν ἀγωνιζώμεθα ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, τότε «…κα Κύριος  Θες πολεμήσει πρ σο» (Σοφία Σειράχ 4, 28).     
 
Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ πολὺς χρόνος γιὰ τοὺς ἑπομένους σπουδαιότατους ὁμιλητάς, ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας ἐπιγραμματικῶς.
Λεπτομερῶς θὰ ἐνημερωθῆτε ἀπὸ τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ δύνασθε νὰ παίρνετε ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου δωρεὰν ἤ τηλεφωνήσατέ μας στὸ 210-3254321 νὰ σᾶς τὸ ἀποστέλλουμε τιμῆς ἕνεκεν.
 
1. Μὲ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀσχολούμεθα ἤδη ἄνω τῶν 20 ἐτῶν. Τότε, ἀπὸ τὸ κεντρικό μου γραφεῖο, Βόννης Γερμανίας, ἔστειλα στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας γιὰ τὰ ὀρφανὰ παιδάκια 10 κιβώτια μὲ παιδικὰ κουστουμάκια. Οἱ Γερμανοί, ἐφαρμόζοντας κατὰ γράμμα τὸ ἐμπάργκο, μᾶς τὰ ἐπέστρεφαν. Ἀρχίσαμε ἀλληλογραφία μὲ τοὺς ἁρμόδιους Ὑπουργοὺς μέχρι ποὺ ἀναγκάσθηκα νὰ γράψω  στὸν Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας: «ποιὰ φασιστικὰ κατάλοιπα δὲν ἐπιτρέπουν σὲ ἕνα Ἕλληνα Δημοκράτη καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα (παρένθεσις : 13.12.1943 ὅλοι οἱ ἄρρενες ἀπὸ 13 ἐτῶν καὶ ἄνω ἐσφαγιάσθησαν καὶ ὅλα τὰ κτίρια μέχρι καὶ οἱ ἐκκλησίες ἔγιναν στάκτη), καθ᾿ ἥν στιγμὴ οἱ πάντες ἐξοπλίζουν τοὺς πάντες νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν ; ».
 
2. Μὲ χίλια βάσανα κατωρθώσαμε καὶ ἐπείσαμε τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο δὲν εἶναι κράτος, γιὰ τὸ ὁποῖο ἰσχύει τὸ ἐμπάργκο, ἀλλὰ εἶναι τὸ Ἀνώτατο Πνευματικό – Θρησκευτικὸ Καθίδρυμα καὶ ἔτσι τὰ δῶρα μας ἔφθασαν. Οἱ Σέρβοι «γατζώθηκαν» ἐπάνω μας καὶ μᾶς ζητοῦσαν συνεχῶς κάθε εἴδους βοήθεια καὶ μεγάλες ποσότητες πανάκριβων φαρμάκων. Ἀντιληφθήκαμε ὅτι ἦταν ἀδύνατο νὰ τὰ βγάλουμε πέρα μόνοι μας καὶ τα ξοδεύσαμε στὴν Ἑλλάδα. Ἐπιστρατεύσαμε ὅλους τοὺς φίλους καὶ γνωστούς μας καὶ ἀρχικῶς ἐνεκρίθη «Ὁ Ἑλληνογιουγκοσλαβικὸς Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
 
3. Ἐπειδὴ εἴχαμε ἐκκλήσεις καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἀναγκασθήκαμε καὶ ἀλλάξαμε τὸ καταστατικό μας μετονομασθέντες εἰς «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
Εἴμαστε ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρισμένη στὴν Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων.
 
4. Μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια καὶ διαφάνεια κατεκτήσαμε τὴν ἐμπιστοσύνη ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ εἴχαμε πληθώρα προσφορῶν.
 
5. Ἀρχή μας εἶναι ὅτι σημασία δὲν ἔχει, ἐὰν δίδῃ κανένας ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ἀλλὰ ποῦ καταλήγουν. Ἐμεῖς ἐπαγρυπνοῦμε καὶ τὸ τελευταῖο κιλὸ νὰ δίδεται στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη…
 
6. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὡς εἶναι δυστυχῶς γνωστό, οἱ ἀνάγκες στὴν Ἑλλάδα μας αὐξήθηκαν τραγικά, καὶ ἐπικεντρώθηκε ἡ βοήθειά μας νὰ δίδεται ἐδῶ. Ὅμως προσετέθη ἕνα ἀκόμη πρόβλημα. Στὰ ἔχοντα σύντομη λῆξι τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, ποὺ μᾶς ἐδώριζαν οἱ ἑταιρεῖες μῆνες πρὸ τῆς λήξεως καὶ τὰ διαθέταμε ἀποδεδειγμένως γιὰ νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια, οἱ ἰθύνοντες ἐπέβαλαν φόρους. Εἰς μάτην ἀγωνιζόμαστε νὰ σταματήσῃ αὐτό. Δυστυχῶς οἱ Ἕλληνες ἁρμόδιοι ἀρκέσθηκαν μόνο νὰ τριχοτομοῦν καὶ στὰ θά 
Εὐτυχῶς ποὺ εἰς τὶς Βρυξελλες ἀντιλήφθηκαν τὸ μέγιστο αὐτὸ ἀνοσιούργημα: Περίπου 120.000.000 τόννοι τροφίμων νὰ καταλήγουν στὶς χωματερές, γιὰ νὰ μολύνουν τὸ περιβάλλον καὶ νὰ τὰ οἰκονομοῦν ἀετονύχηδες. Πρὸς τοῦτο προτίθενται νὰ καταργήσουν ἡμερομηνίες λήξεως πληθώρα εἰδικῶν τροφίμων.
 
Κατὰ τὴν ρῆσι τοῦ Κίσσιγκερ καὶ ἐν γένει τῶν σιωνιστῶν : «ὅποιος ἐλέγχει τὰ πετρέλαια – πηγὲς ἐνέργειας, ἐλέγχει τὶς Κυβερνήσεις καὶ ὅποιος ἐλέγχει τὰ τρόφημα ἐλέγχει τοὺς Λαούς».
 
7. Ὀργανώσαμε νὰ παίρνουμε τὴν ὑπερπαραγωγὴ νωπῶν φρούτων, ποὺ ἦταν νὰ καταλήγουν στὶς χωματερὲς καὶ τὰ ἐστέλναμε ἐπίσης νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια.
 
Ἐν τῷ μεταξὺ ἐψηφίστηκε καὶ ὁ Νόμος 2731/1999 (ΦΕΚ 138Α/1999) περὶ ρυθμίσεως θεμάτων Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ διευκολύνωνται – βολεύωνται οἱ ἔχοντες κομματικὴ ταυτότητα τῶν κυβερνώντων παρατάξεων ἢ συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα. Ἐλάμβαναν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Γεωργίας, Πολιτισμοῦ κ.λπ. καὶ τὶς ΔΕΚΟ ὡς ἐπιδοτήσεις καὶ χρηματοδοτήσεις γιὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα γιὰ τρίτες χῶρες. Πλὴν ὅμως οἱ περισσότερες τῶν Μ.Κ.Ο. τὰ ἰδιοποιήθηκαν καὶ τὰ ἐσφετερίσθηκαν αὐτά. Π.χ. ἔπαιρναν ἐπιδοτούμενα κατεψυγμένα κοτόπουλα γιὰ νοσοκομεῖα τοῦ Βελιγραδίου, στὰ Σκόπια ἄλλαζαν τὶς φορτωτικὲς καὶ τὰ κοτόπουλα ξεφορτώνοντο σὲ σαλαμάδικα τῆς Νοτίου Ἀλβανίας ἀντὶ γιὰ τὸ Βελιγράδι…
Μέγιστον αἶσχος καὶ ντροπή…
 
8. Ἐζητήσαμε καὶ ἐμεῖς νὰ ὑποβάλλωμε ἀναπτυξιακὰ προγράμματα στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τρίτες χῶρες. Ποτὲ ὅμως δὲν ἐνέκριναν κανένα ἀπὸ τὰ ἐμπεριστατωμένα προγράμματά μας, παρ’ ὅτι ἐτροποποιήσαμε τὸ Καταστατικό μας, ὅπως μᾶς τὸ ἐζήτησαν, γιὰ νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τοὺς ὅρους τοῦ Ὑπουργείου καὶ δὲν ἐλάβαμε μία τρύπια δεκάρα ὡς ἐπιδότησι ἢ χρηματοδότησι κάποιου ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος…
 
9. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα ἐμεῖς ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἐνῷ ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες Μ.Κ.Ο. οὔτε τὸ 1/10.
 
10. Καὶ οἱ ἄλλοι φορεῖς μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ
«Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
ὄχι μόνον δὲν ἔλαβαν μία τρύπια δεκάρα, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας παραγκωνιζόμεθα συστηματικώτατα, ἐνῷ ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες διευκολύνονται σκανδαλωδῶς δεκάδες ἄλλα ἱδρύματα καὶ ὀργανώσεις. Σὲ ἐμᾶς στεροῦν ἐπὶ 18 ἔτη ἀκόμη καὶ τὴν ἰσονομία, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ σὲ κάθε χρηστὸ κράτος δικαίου, σὲ κάθε ὀρθὰ συντεταγμένη πολιτεία, γιὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου δημοκρατία σὲ «μπανανία». Πρὸς τοῦτο διαμαρτυρόμεθα συνεχῶς, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ μᾶς δικαιώνουν, ἐφευρίσκουν χιλιάδες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ μᾶς κατατρέχουν παντοιοτρόπως, ὡς π.χ. ὁ δημοσιογράφος Πρετεντέρης τὴν 24.2.2014 στὸ MegaChannel διασύροντάς μας καὶ κατατάσσοντάς μας μεταξὺ τῶν λαμογιῶν, ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς τῶν Μ.Κ.Ο
Εἰς τὶς διαμαρτυρίες μας πρὸς ἀποκατάστασι τῆς ἀληθείας κωφεύουν οἱ πάντες.
 
11. Ἐργαζόμενος σκληρότατα μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀπὸ 10 ἐτῶν παιδὶπρομηθεύοντας 350 φαρμακεῖα μέχρι τὶς 8 τὸ βράδυ καὶ ἀπὸ τὶς 8 τὸ βράδυ μέχρι τὰ μεσάνυκτα ἐφοιτοῦσα στὸ νυκτερινὸ σχολεῖο καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπρομήθευα τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωὶ καὶ ἀργότερα σπουδάζοντας ἐργαζόμενος στὴν Γερμανία, κατώρθωσα νὰ δημιουργήσω μὲ στερήσεις μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητη περιουσία.
 
 Ἐνῷ θὰ ἠμποροῦσα νὰ εἶχα χιλιάδες Mercedes, δὲν ἔχω ἀποκτήσει οὔτε πατίνι στὴν ζωή μου καὶ παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ πεθάνω πάμπτωχοςὍσα ἀκίνητα καὶ κινητὰ ἔχω, τὰ ἔχω ἀφιερώσει γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ. Ὑπολογίζουμε καὶ τὴν τελευταῖα δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ καὶ οἰκειοθελῶς στερούμεθα τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν. Μέχρι τώρα δὲν ἔχω κάνει οὔτε μία ἡμέρα διακοπὲς στὴν ζωή μου καὶ ἐργαζόμεθα ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως σὲ διαρκέστατη ὑπερέντασι καὶ εἶναι μέγιστο θαῦμα ὅτι ἀκόμη δὲν ἐπάθαμε ἐγκεφαλικὰ ἢ ἐμφράγματα. Ἐφαρμόζουμε τὸ Παύλειο: «χοντες δ διατροφς κα σκεπάσματα, τούτοις ρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6,8) καὶ τὸ τοῦ Σωκράτους:«σας λιγωτέρας νάγκας χει  ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρς τ θεον στι, τ γρ θεον νενδες στι».
 
12. Στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἔχουμε ἐπενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δρχ. γιὰ τὰ ἔργα εἰς μνήμη Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, πολιούχου Τριπόλεως (Ἱερό Ναό, Πνευματικὸ Κέντρο, Δανειστικὴ Βιβλιοθήκη, Λαογραφικὸ Μουσεῖο, Ξενῶνες κ.λπ.), γιὰ νὰ μὴ ἐρημωθῇ πλήρως ἡ περιοχὴ μὲ τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια «Καποδίστριας» καὶ «Καλλικράτης», ποὺ ἐψήφιζαν ἀνεγκέφαλοι ἐνθοπατέρες, ἐνισχύοντας τοιουτοτρόπως τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνο τέρας τῆς ἀστυφιλίας.
 
13. Στὶς 10.5.2014 ἐνώπιον περίπου 500 προσωπικοτήτων ἐβραβεύσαμε στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων τὸνΝιγηριανὸ Δρ. Σὰμ Τσέκουας, τὸν ὁποῖον ἐφέραμε ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη.
 Ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας ἀγωνίζεται ἐπὶ δεκαετίες γιὰ τὴν διάδοσι καὶ ἐπικράτησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ εἶναι διαπρύσιος πρέσβυς καὶ ἀπόστολος τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων. Τὸν ἐβραβεύσαμε γιὰ νὰ διατρανώσουμε τὴν σθεναρὴ ἀντίθεσί μας πρὸς ἐκείνους τοὺς ἐθνοπατέρες καὶ ταγοὺς τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἢ ἐμμέσως κόπτονται γιὰ τὴν πλήρη καταστροφὴ τῆς ἀνεκτιμήτου γλώσσης μας.
Γιὰ αὐτοὺς πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε τοὺς στίχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ: «Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας», γιὰ νὰ μὴ παραστῇ ἡ ἀνάγκη ἀργότερα νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὸν στίχο τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα». . .
       
        Τὴν 10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανία, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων, ἀνηρτήσαμε καὶ ἀναμνηστικὴ στήλη γιὰ τὸν ἀείμνηστο καὶ ἀνεπανάληπτο Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε πρς τν ατρό του, πο τοὑπεδείκνυε ν αξήσ τν τροφή του γι λόγους γείας :
 
                                                              «Οδέποτε θ ἐπιτρέψω
ες τν αυτόν μου
ν βελτιώσω τν τροφήν μου,
λλ μόνον τότε, ταν θ εμαι βέβαιος,
τι δν πάρχει οτε ν λληνόπουλον, πο ν πειν...».
 
Συγκρίνατε τοὺς σημερινοὺς ἰθύνοντας.
Τὰ συμπεράσματα δικά σας.
 
14. Τῆς Λερναίας Ὕδρας τῆς ἀστυφιλίας καὶ πολλῶν ἄλλων κοινωνικῶν πληγῶν, τὰ κεφάλια πολλαπλασιάζονται καθημερινῶς. Χρειάζονται πολλοὶ Ἡρακλεῖδες γιὰ νὰ προλαβαίνουν νὰ κόβουν τὰ πολλαπλασιαζόμενα κεφάλια καὶ πάρα πολλοὶ Ἰόλαοι νὰ καυτηριάζουν ἀστραπιαίως τὶς τομές, γιὰ νὰ μὴ προλαμβάνουν καὶ πολλαπλασιάζονται.  .   .
 
15. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε συγκεντρωθῆ ἐδῶ στὴν αἴθουσα τοῦ φιλόξενου Πολεμικοῦ Μουσείου νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας καὶ ρόλους Ἡρακλῆ καὶ Ἰόλαου. Ὅλοι οἱ ἀνώμαλοι, οἱ παλλακίδες, οἱ μαρξιστές, οἱ μασῶνοι καὶ ἐν γένει οἱ καταλυτικῶς δρῶντες στὴν κοινωνία ἔχουν τρομερὴ ἀλληλεγγύη μεταξύ τους καὶ δημιουργοῦν ἀδιάρρηκτες ἁλυσίδες.
Οἱ ἁλυσίδες αὐτὲς ἑνώνονται καὶ περισφίγγουν τοὺς ἀδύναμους καὶ τοὺς ἀνίσχυρους ἀφαντάστως μέχρι ἀσφυξίας. Ἔτσι τὸ καλὸ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο, τὸ δὲ κακὸ πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴ τοιαύτη . . .  
Ἐπιβάλλεται ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ὑγιεῖς ἰδέες καὶ ἀρχὲς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὴν Πατρίδα μας, νὰ ἑνωθοῦμε καὶ νὰ παύσουμε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὸ «ἐγὼ Παύλου, …ἐγὼ Ἀπολλώ,… ἐγὼ Χριστοῦ…».
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσῃ. Νὰ ἀντιπαρατάξωμε σθεναρὰ ὀργανωμένη ἀντίδρασι ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὀργανωμένου κακοῦ, γιὰ νὰ εἴμαστε σὲ θέσι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο νὰ ἀναχαιτίσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ κατατροπώσουμε τὸ κακό. Πρέπει, κατὰ τὸν σοφὸ Σειράχ, πάντοτε νὰ ἀγωνιζόμεθα σθεναρῶς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ ὁ Κύριος θὰ εἶναι συναντηλήπτωρ μας.
 
16. Ἐπιβάλλεται νὰ παύσουμε νὰ ἀδιαφοροῦμε ὅταν βλέπουμε τὸν διπλανό μας νὰ ὑποφέρῃ μὲ κάθε τρόπο.
Ἐνῷ τὸ μαρτύριο τῶν Ἁγίων καὶ Νεομαρτύρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶχε μικρὴ διάρκεια, σήμερα τὰ μαρτύρια τῶν εὐλαβῶν καὶ ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν εἶναι παρατεταμένα καὶ διαρκῆ. Τότε ὅμως οἱ ἐνσυνείδητοι Χριστιανοὶ εἶχαν τρομερὴ ἀλληλεγγύη μεταξύ τους καὶ συμμαρτυροῦσαν. Σήμερα δυστυχῶς αὐτὸ δὲν ὑπάρχει, διότι ἡ ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία μᾶς ἔχουν μετατρέψει σὲ «Χριστιανοὺς ἀχρίστιανους» ἀνασταυροῦντας τὸν Χριστό καὶ ἐπικρατεῖ τὸ σατανικὸ φληνάφημα: «ὠχ βρὲ ἀδελφέ, ἐσὺ θὰ βγάλῃς τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα ; ».
 
17. Αὐτὸς ὁ «ὠχαδελφισμὸς» ἀποτελεῖ τὴν «ἀχίλλειο πτέρνα» τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας, τῆς εὐποιΐας, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς κοινωνικῆς γαλήνης, τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τῆς εἰρήνης, τῆς καθόλου πραγματικῆς δημοκρατίας . . . 
Καὶ γιὰ αὐτό, ἰδοῦ τὸ σημερινὸ ἀποτέλεσμα καὶ κατάντημα . . .
 
18. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι, ὅταν καίγονται οἱ καλύβες καὶ τὰ χαμόσπιτα τῶν γειτόνων μας, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λέγουμε «ἐγὼ συνεχίζω νὰ πραγματοποιῶ τὴν ἔμπνευσί μου καὶ νὰ ὁλοκληρώσω τὴν ἀρίστη ζωγραφιά», διότι κινδυνεύουμε νὰ καῇ ὄχι μόνο καὶ τὸ παλάτι τὸ δικό μας, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ  ἴδιοι μὲ τὶς ὑπέροχες ζωγραφιές μας…
 
19. Μόνο ἐὰν δημιουργήσουμε ἕνα ἀδιάρρηκτο πυρήνα καὶ ἔχουμε ὡς δόγμα μας τό: «οκ ἐᾷ ἡμς καθεύδειν ττν σκοτεινν δυνάμεων εδεχθέστατον ργον κα τρόπαιον» καὶ μόνο ἐὰν ἐπανέλθωμε στὶς ρίζες μας, ἐπικαλούμενοι τὸ θεῖο ἔλεος, θὰ δυνηθοῦμε νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμό, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
 
20. Οὐδεμία ἀλλαγὴ  θὰ ἐπιτευχθῇ, ἐὰν ἐμεῖς δὲν παύσουμε νὰ εἴμαστε φιλοτομαριστές, ἰδιοτελεῖς, βολευτάκηδες καὶ καλοπερασάκηδες.
 
    21. Διότι οἱ ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸν Λαό. Χαρίζουν εἰς τοὺς νόμιμους «λήσταρχους» τραπεζίτες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρέως φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔναντι τῶν θαλασσοδανείων, ποὺ συνῆψαν οἱ Τράπεζες μὲ τὰ κόμματα. Δωρίζουν ἐπίσης πανάκριβα «φιλέτα» γῆς (π.χ. τὸ Ελληνικό) ἔναντι πινακίου φακῆς . . .
Ἀνεξαρτήτως τιμήματος, ἄλλο εἶναι νὰ πωλῇς ὑπηρεσίες, ἄλλο νὰ ζητῇς ἐπενδύσεις μὲ ἰσότιμο διάλογο γιὰ συνεργασία καὶ ἄλλο νὰ προσφέρῃς «γὴν καὶ ὕδωρ».
 
22. Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα ὠφέλη τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων (πλὴν τῶν μεγαλοεργολάβων, μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν) εἶναι ἡ ἐπαναδημιουργία καὶ ἡ ἐπανίδρυσις τῆς γνωστοτάτης ΜΟΜΑ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ἕνωσι Δήμων Ἑλλάδος, τὸν ΟΑΕΔ καὶ τὸν ΟΓΑ, γιὰ νὰ ἔχωμε καὶ πάλι ἄριστα ἔργα, πάμφθηνα καὶ νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τοὺς λήσταρχους - ἑταιρεῖες τῶν μεγαλοεργολάβων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐργάζονται ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς «πάρτης» των.
23.  Ἔτσι προκύπτει καὶ τὸ τεράστιο δημογραφικὸ πρόβλημα. Ἀντὶ νὰ καταργήσουν τὶς δημοσίᾳ δαπάνῃ ἐκτρώσεις, γεγονὸς τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι μία πολὺ μεγάλη πόλις πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων σφαγιάζεται κάθε ἔτος ἀπὸ τοὺς «χασάπηδες» μαιευτήρες, ἐπέβαλαν οἱ ἀναίσχυντοι κυβερνῆται - πειθήνια καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων - καὶ τὸ τεκμήριον τέκνων . . . 
24. Μήπως δὲ πρέπει νὰ προβληματισθοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι δηλαδὴ οἱ 500 «γνωστοί - ἄγνωστοι, μπαχαλάκηδες» εἶναι ὄργανα τοῦ παρακράτους, ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες, διότι ἔτσι τοὺς βολεύει, εἶναι μία ἀλήθεια ;
 
Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐπὶ 40 χρόνια ἕνα ὀργανωμένο κράτος μὲ πολλὲς δεκάδες χιλιάδων ἀστυνομικῶν καὶ ἄπειρες ἄλλες ὑπηρεσίες, νὰ μὴ εἶναι εἰς θέσι νὰ τοὺς ἐντοπίσουν καὶ τοὺς ἐξουδετερώσουν ;
 
--Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, οἱ φορεῖς μας κατ᾿ ἔτος βραβεύουν ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας, εὐσυνειδησίας καὶ εὐποιΐας, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνο οἱ καταλυτικῶς δρῶντες.
 
25. Μέχρι τώρα ἔχουμε βραβεύσει πληθώρα τέτοιων προσωπικοτήτων, ὡς π.χ. :
τὸν Πατριάρχη Βελιγραδίου κυρὸ Παῦλο,
τὸν πιστὸ μαθητὴ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς Σεβασμιώτατο Κοσσυφοπεδίου κ. Ἀρτέμιο,
τοὺς διαπρεπεῖς Καθηγητὰς Γεώργιο Δαΐκο, Παῦλο Τούτουζα, ἀείμνηστο Γεώργιο Δασκαρόλη,
τὸν ἀείμνηστο Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀντεστάθη σθεναρῶς στὶς πιέσεις, ποὺ ὑφίστατο ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ἀνθέλληνες, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἕλληνες ἐπισήμους,
τὸν ἀνεπανάληπτο ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἄνδρα τῆς ἐποχῆς μας θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἀκόμη καὶ τοὺς ἀθίγγανους τῆς περιοχῆς Φλωρίνης τοὺς μετέτρεψε σὲ πρότυπα τάξεως καὶ καθαριότητος, εὐπρέπειας καὶ εὐποΐας, ἐνῷ σὲ πάρα πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη καὶ Ἕλληνες ζοῦν καὶ συμπεριφέρονται χειρότερα ἀπὸ τοὺς Ρομά. Σήμερα δὲ ἄν τυγχάνῃ κανεὶς νὰ ὁμολογῇ ὅτι εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἢ μὲ ἑλληνικὴ συνείδησι, ὡς π.χ. ἡ Ρομὰ Πομάκα Σαμπιχά Σουλεϊμάν, τὸν ἀποπέμπουν καὶ τὸν περιθωριοποιοῦν . . . 
Ἐβραβεύσαμε καὶ τὸν ἀείμνηστο Πρόεδρο τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας Νικόλαο Ψαρουδάκη, ποὺ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους πραγματικοὺς ἀντιστασιακούς Οἱ περισσότεροι αὐτῶν, ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπῆρξαν ἀντιστασιακοί, ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ἀριβίστες καὶ ἀναξίως ἀναδείχθηκαν. Ἐσχημάτιζαν κλίκες 5, 10 ἢ 20 ὁμάδων καὶ ἐμαρτυροῦσαν ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο, ὅτι δῆθεν ἦταν ἀντιστασιακός, ἐνῷ ἦσαν στηλοβάτες καὶ ἄριστοι συνεργάτες τῶν χουντικῶν. Ἔτσι κατώρθωσαν νὰ ἀναρριχηθοῦν μὲ τὶς δῆθεν ἀντιστασιακές τους δράσεις. Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης ἦταν καὶ παρέμεινε ἰδεολόγος ἀγωνιστὴς καὶ γιὰ τοῦτο οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τοῦ δηλητηρίασαν σὲ ἕνα βράδυ καὶ τὰ δύο του παιδιὰ καὶ ἐπέθαναν καὶ ὁ ἴδιος ἐφυλακίσθη ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν μεταπολίτευσι . . .
 
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ βράβευσις. Χρειαζόμεθα νέες ἀποτελεσματικὲς δράσεις χρηστῶν ἀποτελεσμάτων.Ἀναμένομε ἰδέες καὶ προτάσεις σας.
 
26. Ἕνα ἀπερίγραπτο μαρτύριο ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων προσφάτως ἦταν καὶ τὸ πρόβλημα τῶν ἐκλογῶν …
 
 Ἄνω τοῦ 50% δὲν προσῆλθε κἄν στὴν κάλπη ἢ ἔρριξε λευκὸ καὶ ἄκυρο καὶ τὸ ὑπόλοιπο περίπου 50% δὲν ἐψήφισε αὐτούς ποὺ πιστεύει, λαχταρᾶ, ποὺ ἀγαπᾶ, ποὺ λατρεύει, ἀλλά, ἔκανε ἀβαρία στὴν συνείδησί του καὶ ἐψήφισε, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, αὐτοὺς ποὺ ἀηδιάζει, ἀπὸ φόβο νὰ μὴ ἔλθουν οἱ ἄλλοι.
 
27. Ἔχοντες μεγίστη ἐπίγνωσι γιὰ τοὺς συνδιοργανωτές, γιὰ τὴν παρουσίασι τοῦ πολιτιμοτάτου πονήματος τοῦ σεβαστοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικοπούλου «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα»,ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ, ἐπιθυμῶ τουλάχιστον τὰ ¾ τοῦ χρόνου νὰ μείνουν γιὰ τοὺς σπουδαιοτάτους ὁμιλητὲς καὶ δὲν θὰ ἀναφερθῶ περαιτέρω στοὺς σκοπούς, δράσεις καὶ προοπτικὲς τῶν διαφόρων φορέων μας.
Θὰ σᾶς ἀνακοινώσω μόνον ὀλίγα γιὰ τὸ σπουδαιότατο θέμα τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι ἡ θερμὴ προσευχὴ καὶ ἡ ἱερὴ ὑπόσχεσι τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ ΜοριᾶΘεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ ὅλων τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὄχι τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου, ὅπως μὲ τὰ σατανικὰ φληναφήματα μᾶς λασπολογοῦν.
 
28. Αὐτὴ ἡ παρακαταθήκη ἐπεκυρώθη τὴν 31ην Ἰουλίου 1829 μὲ τὸ Η΄ ὁμόφωνο Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως, τὸ ποο πέγραψε καὶ ὁ νεπανάληπτος θνάρχης ωάννης Καποδίστριας.
Ὁ θούριος τῶν θυσιασθέντων αὐτῶν προγόνων μας ἦταν:
«Δι το Χριστο τν πίστιν τν γίαν καὶ δι τς πατρίδος τν λευθερίαν, δι ατ τ δύο πολεμκα ἐὰν δν τ ἀποκτήσω, τί μ ὀφελεῖ καὶ ἐὰν ζήσω;».
Μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες τὸ ἀπόφθεγμά τους ἦταν:
«λευθερία  θάνατος».
 
29. Μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834 κα 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838 ἡ ὑπόσχεσις αὐτὴ ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους, καὶ ὁρίζεται, ὅτι ἡ πραγματοποίησι τῆς ἱερᾶς αὐτῆς παρακαταθήκης εἶναι νὰ κτισθῇ Ναὸςστν νέα πρωτεύουσα τς λλάδος, τὴν θήνα, ἐπ᾿ὀνόματι τοῦ Λυτρωτοῦ τοῦ Γένους Σωτῆρος Χριστοῦ.
 
30. Καὶ ἐπὶ ἐποχῆς θωνος τὸ 1843 ἔγιναν προσπάθειες καὶ πρὸς τοῦτο ἐδεσμεύθησαν οἱ περιοχές:
α) ἀπὸ ὁδοῦ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου ἕως  Ἀκαδημίας,
β) πέριξ τῆς Πλατείας Ὁμονοίας,
γ) πέριξ τῆς Πλατείας Θεάτρου.
Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισε νὰ κατασκευασθῇ Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν ἐπ᾿ὀνόματι Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τὸ 1891 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη δὲν ἐκαρποφόρησε.  
Τὸ 1910 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπίσης δὲν ἐκαρποφόρησε.
Καὶ ἄλλες προσπάθειες ἐγένοντο ἐν τῷ μεταξὺ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐτελεσφόρησαν.
 
 31. Ἡ ἁμαρτωλοτάτη Πολιτεία ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ εὐτελῆ ἔργα, γιά «βόλευμα» τῶν ἰδίων καὶ τῶν «μετέρων», γιά «λαδώματα» κ.λπ. καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν ἀμύθητον περιουσία, ἀλλὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπὶ 185 ἔτη ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθη, ὅπως ἡ κειμένη Νομοθεσία ἐπιβάλλει.
Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν δὲ τὴν ἐγκληματικήν των ἀβελτηρίαν λασπολογοῦν καὶ διασύρουν τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη μὲ τὰ σατανικὰ φληναφήματα ὅτι εἶναι, δῆθεν, τὸ Τάμα τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου. Δυστυχῶς πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἴσως πλέουν καὶ τινὲς μεγαλόσχημοι κληρικοί, φάσκοντες καὶ ἀντιφάσκοντες, διότι ἀγνοοῦν πληθώρα γραφικῶν χωρίων.
 
Οἱ ἰθύνοντες συνεχῶς μᾶς ἐμπαίζουν ἀνερυθριάστως ἐπαναλαμβάνοντες τὶς αἴσχιστες δικαιολογίες των : «Τώρα εἶναι ἀκατάλληλος ἡ ἐποχή. Τὴν ἑπομένη τῶν διακοπῶν, τῶν ἑορτῶν ἢ τῶν ἐκλογῶν θὰ τακτοποιηθῇ ὁπωσδήποτε τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…».
Γνωρίζουν ὅτι τὸ «νόμιμον», ὅταν δὲν εἶναι ἠθικὸν καὶ δίκαιον, εἶναι ἄδικον, πολὺ βαρύ, δυσβάστακτον ;  
32. Ἐκτενέστατα περὶ αὐτῶν δύνασθε νὰ ἰδῆτε στὸ περιοδικό μας «Φωτειν Γραμμή», στὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ στὴν δυναμικ ἱστοσελίδα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».
 
33. Τὸ Τάμα το Ἔθνους πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπὲς μνημεο δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης, παρακλήσεως καὶ λατρείας πρὸς τὸν Θεάνθρωπο Χριστόν.
 
34. Δυστυχῶς οἱ διάδοχοι τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχου . Καποδίστρια, ὑπῆρξαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νάνοι,ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ κατεσπατάλησαν καὶ ἐσφετερίσθησαν μύθητα ποσ γιὰ εὐτελῆ ἔργα, γιά «βόλευμα» τῶν ἰδίων καὶ τῶν «μετέρων», γιά «λαδώματα» κ.λπ. καὶ ἀδιαφόρησαν παντελς καὶ γιὰ τὴνπραγματοποίησι το μεγαλεπηβόλου κα κολοσσιαίου ργου το Τάματος τοῦ θνους, τῆς πνευματικῆς καὶθρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀπαθῶς θεωμένων τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα - τέρατα καὶ σημεῖα …
 
35. Κατὰ κόρον ἔχομε ἀναπτύξει καὶ ἐπαναλαμβάνομε καὶ σήμερα, ὅτι οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἀπαλλάσσονται ὑφ᾿ ἡμῶν καὶ δὲν ζητοῦμε νὰ δώσουν οὔτε ἕνα Εὐρὼ γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἀπαιτοῦμεν ὅμως:
ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
 
Πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῆ νομοθετικῶς πάραυτα δεσπόζουσα καὶ περίοπτος θέσις !
 
Δὲν παύoμε νὰ βροντοφωνῶμε: ἔχετε ἱερὰ ὑποχρέωσιν νὰ ὑπερασπισθῆτε τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία, τὸν Κολοκοτρώνη, τὸν Καποδίστρια καὶ τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦ ΄21, συνεπῶς καὶ τὸ ΤΑΜΑ αὐτῶν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21.
36. Διαθέτω ἁπαξάπαντα τὸν μόχθο τοῦ βίου μου γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὰ τεράστια ποσὰ γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τὰ δώσωμε ἐμεῖς, μὲ πλήρη ἀνιδιοτέλεια καὶ διαφάνεια χ ω ρ ὶ ς   θαλασσοδάνεια . . .
 
     37. Βέβαια ἡ  Ἐκκλησία - ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε τὴν 8.6.2012 ἀπόφασι μὲ σαφεστάτη διατύπωσι, ὅτι τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25η Μαρτίου 2021 κατὰ τὴν 200ὴ Πανηγυρικὴ ἐπέτειο ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγῶνος.
 
Ὅμως ποῦ καὶ πῶς, οὐδὲν τὸ συγκεκριμένο ἀναφέρει.
 
Δυστυχῶς ἤδη παρῆλθαν 23 μῆνες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὥρισε ἁπλῶς μία Ἐπιτροπὴτὸν Αὔγουστο τοῦ 2012, ἡ ὁποία ὅμως δὲν συνῆλθε οὔτε κἄν ἅπαξ ἕως σήμερα. . .
 
       38. Ὅπως ἡ Πολιτεία ἔδωσε τὸ πανάκριβο τεράστιο «φιλέτο» τοῦ τέως Ἱπποδρομίου στὸ Ἵδρυμα Νιάρχου (Νόμος 3785 ΦΕΚ 138 Α/ 7.8.2009), ὁμοίως πρέπει νὰ παραχωρήσῃ νομοθετικῶς ἡ Πολιτεία στὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» καὶ στὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»περίοπτο καὶ δεσπόζουσα θέσι πενήντα (50) στρεμμάτων στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος τῶν Ἀθηνῶν, ἤ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ τὸ ἀπαίσιο σκάμμα, τὰ πρώην Ἀσβεστάδικα, στὴν κορυφὴ τῶν ἐπονομαζομένων «Τουρκοβουνίων» μεταξὺ τῶν Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικοῦ καὶ Γαλατσίου γιὰ εἰδικὸ κοινωφελῆ σκοπό, δηλαδὴ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους, τὸ ὁποῖο θὰ κοστίσῃ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι θὰ κοστίσῃ στὸ Ἵδρυμα Νιάρχου ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.
 
Πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται καὶ οἱ θερμὲς εἰσηγήσεις τῶν Δήμων Ἀθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχικοῦ καὶ Γαλατσίου, προκειμένου ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ δεόντως.
 
39. Ὁ Ναὸς πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπὴς καὶ μοναδικός. Νὰ εἶναι ἔκφρασις τῆς Βυζαντινῆς μεγαλοπρέπειας καὶ τοῦ ἀθάνατου Ἑλληνικοῦ πνεύματος.
Ἕνα φανταστικὸ σχέδιο μοιράζουμε στὴν εἴσοδο.
Προτείνουμε νὰ περιβάλλεται ἀπὸ ἕνα φαρδὺ ὑπόστεγο ἑδραζόμενο ἐπὶ ἰωνικῶν κιόνων, ὅπου θὰ προσπαθήσωμε νὰ συζεύξωμε (δηλαδὴ παντρέψωμε) τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα μὲ τὸ θεῖο πνεῦμα καὶ νὰ ζωγραφισθοῦν ἐκεῖ ἕλληνες φιλόσοφοι, ἱστορικοί, ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ καὶ παραστάσεις, ἀπὸ τὸν Σωκράτη μέχρι τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ ἀπὸ τὶς μάχες τοῦ Μαραθῶνα μέχρι τὸ ΟΧΙ τοῦ ΄40.
Τὸν τελικὸ λόγο τὸν ἔχουν οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ οἱ μηχανικοὶ καὶ ἡ Ἁρμοδία Ἐπιτροπὴ τοῦ Σωματείου.
 
40. Γιὰ ἕνα τόσο μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο  δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμε οὔτε μία ἡμέρα περαιτέρω.
 
41. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρωτίστως θὰ ἀνορθωθῆ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῆ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Θὰ ἠμπορέσουμε νὰ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι, ἐφαρμοζομένων τῶν στίχων τοῦ ποιητοῦ: «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
 
42. Φρονοῦμε ὅτι πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀλλάξωμε τακτική. Στοὺς πεινασμένους «δὲν πρέπει νὰ προσφέρωμε ψάρια, ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνωμε-βοηθᾶμε νὰ ψαρεύουν». Δηλαδὴ νὰ γίνωνται ἔργα, νὰ παράγεται πλοῦτος καὶ νὰτρώγουν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες ἀξιοπρεπῶς τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
 
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.
 
 43. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦΠανελληνίου Προσκυνήματος το Τάματος τοθνους :
 
Α. Θ δημιουργηθον πολλς θέσεις ργασίας καὶ χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦἱ δρῶτος των,
 
Β. Στ ἀσφαλιστικ ταμεα θὰ εἰσρέουν εἰσφορές, γιὰ νὰ ἔχουν καὶ μελλοντικῶς οἱ ἐργαζόμενοι ἐλπίδες νὰλαμβάνουν συντάξεις.
 
Διότι τώρα, δυστυχῶς, Ἕλληνες ἐκτὸς Ἑλλάδος παραμένουν ὑπόδουλοι ζητοῦντες δικαιώματα καὶ ἐλευθερία.
Ἕλληνες ἐντὸς τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄνεργοι, ἄστεγοι, ἀνειδίκευτοι ζητοῦν ἐργασία, στέγη, κατάρτισι.
44. Τονίζουμε καὶ πάλι, ὅτι οὔτε κἂν θὰ ἀναφερθῆ τὸ ὄνομά μας.
Οὔτε θὰ στήσουμε ἀγάλματά μας, ὅπως τὰ ἀγάλματα Νιάρχου καὶ ἄλλων.
 
        Τὸ περιβάλλον ἄλσος θὰ τὸ ὀνομάσουμε «Ἐπίγεια Ἐδέμ», ὅπου θὰ συμπεριλάβουμε καὶ τὸ «κλίμα τοῦ Παυσανία», ταπεινὴ προσφορὰ τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν Καλαβρύτων.
 
45. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του δὲν θὰ συντηροῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό, οὔτε τὸ ἀναγκαῖο προσωπικὸ θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν δημόσιο κορβανά, ὅπως ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχου, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Τάματος.
 
46. Ἀπεναντίας, τὸ 20 % τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ πηγαίνῃ εἰς τὸν κρατικὸν προϋπολογισμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων, συσσίτια κλπ.
 
Μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα θὰ δημιουργοῦνται κοινωφελῆ ἔργα, ὡς παραδείγματος χάριν Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα, Ἐκπαιδευτήρια καὶ λοιπὲς «Βασιλειάδες».
 
47. Οὐδεὶς ἐκ τῶν διαχειριστῶν θὰ βολευθῆ μὲ παχυλοὺς μισθοὺς καὶ ἀποζημιώσεις. Ὅλοι θὰ εἶναι ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι - ἄμισθοι.
 
48. Ἄς γίνῃ σήμερα ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀγῶνος ὅλων τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν πραγματοποίησι τὸ ΤΑΜΑΤΟΣ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Διότι ἡ Ἐλευθερία κατακτᾶται μόνο μὲ ἀγῶνες, ὅπως καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς ἀναφέρει :
Ἀπὸ τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά.
49. Προσκαλοῦνται ὅλοι νὰ ἐνστερνισθοῦν τὸ μεγαλόπνοο αὐτὸ ὅραμα τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.
 Νὰ ἐπιβάλλουμε στοὺς ἰθύνοντες νὰ προβοῦν ἐπὶ τέλους στὶς ἀπαιτούμενες Νομοθετικὲς ρυθμίσεις πάραυτα, οὕτως ὥστε νὰ πραγματοποιηθῇ μία ἱερὴ ὑπόσχεσις ἀλλὰ καὶ μία πολὺ μεγάλη ἐπένδυσις καὶ νὰ ἀρχίσουμε ἀμέσως, ἐντὸς τοῦ θέρους 2014 νὰ οἰκοδομοῦμε μία νέα «Ἁγία Σοφία» μετὰ τῶν προσκτισμάτων της.
Ἤδη παρῆλθον ἐγκληματικῶς ἕξ (6) ἔτη, λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐνέπαιζαν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως.
Ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ἀκραιφνεῖς, ὀρθόδοξες καὶ ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές, ἄς φανταστοῦμε ὅτι εἴμαστε στὴν Ἁγία Λαύρα. Ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο ἄς κηρύξουμε μία εἰρηνικὴ ἐπανάστασι καὶ νὰ βροντοφωνήσουμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας πρὸς τοὺς ἰθύνοντες: «δὲν πάει ἄλλο, ἀρκετὰ μᾶς ἔχουν καταπροδώσει, ἐκμεταλλευθῆ καὶ ἀπογοητεύσει».
Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν θὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς φαυλότητος καὶ τῆς ἀναισχυντίας. Ὄχι ἄλλη καθυστέρησι στὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.
50. Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ οἱ θερμὲς προσευχὲς ὅλων σας ἔπιασαν, ἐμεῖς μὲν νὰ μὴ ἀποκαδριωθοῦμε, ὁ Μακαριώτατος δὲ νὰ ἀποδεχθῇ ἐμπράκτως τὴν πρότασί μας, τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ εἶναι σὲ «γοῦβες» ἢ «μπλεγμένα» οἰκόπεδα, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἄμεσα στὰ «κατσάβραχα» τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ἢ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ στὰ Ἀσβεστάδικα τοῦ Γαλατσίου.
 
   51. Πρέπει νὰ ἐνεργῶμε ὡς ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε ὅτι τὰ παλικάρια του ἦτο ἀδύνατο νὰ λύσουν τὸν Γόρδιο Δεσμό, τοὺς ἐδίδαξε καὶ διδάσκει καὶ ἐμᾶς : «ὅσα δὲν λύονται κόπτονται».
 
   52. Τὸ σήμερα εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ αὔριο μπορεῖ νὰ εἶναι τοῦ Ἀντικειμένου ἡμῶν.
 
        53. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀπὸ 8.6.2012 Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τὴν 25ην Μαρτίου τοῦ 2021 νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
 
       54. Εἶναι μέγιστο αἶσχος οἱ πάντες νὰ κόπτωνται γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, π.χ. κατὰ τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων καὶ τὸν Περιφερειάρχη Ἀττικῆς, σὲ κάθε δημοτικὸ διαμέρισμα Ἀθηνῶν νὰ ὑπάρχῃ ἕνα μωαμεθανικὸ τέμενος καὶ ἀπὸ ἕνα σὲ ὅλες τὶς ἄλλες πόλεις …
Μὲ αὐτὲς τὶς βιομηχανίες «καμικάζι» ἀναγνωρίζουν de facto οἱ ἀνθέλληνες αὐτοὶ πολιτικοὶ μουσουλμανικὲς μειονότητες σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, δηλαδὴ νὰ μουσουλμανοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ μελλοντικῶς τὰ Χριστιανόπουλα νὰ ἔχουν ὁδομαχίες μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀδίστακτους . . .
 
55. Τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος ἔχει χρήματα ὄχι μόνον γιὰ τὰ γήπεδα, ὅπου προσέρχονται, ἀφιονίζονται καὶ ἐκτονώνονται οἱ λαϊκὲς μάζες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη. . .
56. Ὅμως στὴ χώρα, ποὺ ἔκτισε τὸν Παρθενῶνα καὶ διέδωσε τὸν πολιτισμὸ εἰς τὴν ὑφήλιο καὶ τὰ ὁποῖα θαυμάζει ἡ ἀνθρωπότης, εἶναι μεγίστη ὕβρις ἡ ὕπαρξις ἔστω καὶ ἑνὸς μωαμεθανικοῦ τεμένους   .   .   .
   57. Ἀς ἀγωνισθοῦμε ἀπὸ ἀμέσως ὅλοι μαζί, γιὰ νὰ προβάλλουμε τὸ μεγάλο «ρεῦμα», ποὺ ἔχουμε ἀπὸ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένους Ἕλληνες καὶ φιλέλληνας Όρθοδόξους.
        Μόνον ὅταν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες συνυπάρχουν, τότε ὁ Ἑλληνισμὸς φέρει μεγάλες νίκες. Αὐτὸ διδάσκει ἡ ἱστορία μας.
Προσοχή, οἱ μάχες κερδίζονται πρὶν δοθοῦν.
 
Προλάβατε !
 
58. Ἄς ἀλλάξωμεν, ἐπὶ τέλους, ἐπὶ τὰ βελτίῳ.
Οἱ ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι δὲν προβάλλουν δικαιολογίες !!!
Οἱ προβάλλοντες ἕως τώρα πλῆθος δικαιολογιῶν πρέπει νὰ μάθουν ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι δὲν δικαιολογοῦνται, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀντικαθίστανται καὶ νὰ δημιουργοῦν χωρὶς λάθη ἢ μὲ ὀλιγώτερα λάθη τὰ ἀναγκαῖα «ἄνθη».
   59. Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμὴ» δωρεὰν, τιμῆς ἕνεκεν, καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν μαζί μας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄς μᾶς τηλεφωνοῦν ἀπὸ αὔριο εἰς τὰ τηλέφωνά μας 210-3254321.
Ἐπίσης δύνανται νὰ ἐνημερώνωνται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ τὸ facebookΦωτεινὴ Γραμμή.

       60Εὐελπιστοῦμε τὴν ἑπόμενη συγκέντρωσί μας, γιὰ νὰ χωρέσουν ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες, νὰ τὴν πραγματοποιήσουμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ φυσικὰ καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὸ Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
 
Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν ὑπομονή σας καὶ κατανόησί σας.Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο