Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Πρόταση του Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικού Κινημάτος πρός το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας για ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης του μη νόμιμου Περ. ΦοΔΣΑ ΑΕ από τα Δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες

ΘΕΜΑ: Μερική  ακύρωση της αριθ. 393/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων αναφορικά με τον  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016,  ως προς το μέρος που αφορά  τον  Κ.Α  εξόδων 20.6721.02  για την  «Ετήσια εισφορά στο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΑ» και τον Κ.Α. εξόδων 20.6162.05 για υποστηρικτικές εργασίες καθαριότητας από τον ίδιο Φορέα.


Με την απορριπτική απόφαση  758/2016 της Συνεδρίασης του VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 1/4/2016 κατά της ένστασης 1) του Περ.ΦοΔΣΑ ΑΕ  και 2) της υπό σύσταση Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΡΑΚΟΜ ΚΑΕΤΕ κ ΜΚ- WATT ΑΕ» κρίθηκε ότι «ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει συσταθεί κατά παράβαση της νόμιμης διαδικασίας ενώ και η διαπίστωση της συγχώνευσης της προϋφιστάμενης αυτού ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ σε αυτόν έχει γίνει από αναρμόδιο όργανο. Κατά συνέπεια η ως άνω εταιρεία δεν έχει καταστεί καθολικός διάδοχος στην κινητή και ακίνητη περιουσία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ (που ήταν κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή στον ελεγχόμενο διαγωνισμό) και δεν έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού. Επομένως, μη νομίμως η εταιρεία ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, προέβη στην έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης ως αναθέτουσα αρχή και δεν νομιμοποιείται να υπογράψει το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο σύμβασης ως κύριος του έργου, το οποίο κατά συνέπεια, δεν δύναται να υπογραφεί, δεδομένου ότι και η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ μετά την 107/9.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λυθεί». 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά ακολουθία των ανωτέρω κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη του 5ου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν πρέπει να ανακληθεί και ότι οι αιτήσεις των ανωτέρω προσφευγόντων πρέπει να απορριφθούν.

Επίσης με τις αποφάσεις  του ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς- Θεσσαλίας, στα πλαίσια της νομιμότητας, έχει ακυρώσει τόσο την λειτουργία του Περ. ΦοΔΣΑ ΑΕ  καθώς και την «Ετήσια εισφορά στο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος Α.Ε.» του Δήμου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό που έκρινε και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατόπιν τούτων, προς αποκατάσταση της νομιμότητας και με πλήρη αίσθηση της ευθύνης τόσο από ηθική όσο και από νομότυπη δεοντολογία δεν επιτρέπεται  να συνεισφέρουμε οικονομικά ως Δήμος σε έναν μη νόμιμο Φορέα και προτείνουμε την ακύρωση μερικώς την υπ΄αριθμ. 393/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων αναφορικά με τον  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016,  ως προς το μέρος που αφορά  τον  Κ.Α  εξόδων 20.6721.02  για την  «Ετήσια εισφορά στο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΑ» και τον Κ.Α. εξόδων 20.6162.05 για υποστηρικτικές εργασίες καθαριότητας από τον ίδιο Φορέα

Προς κάλυψη του κενού που έχει δημιουργηθεί για τη Διαχείριση των απορριμμάτων (λειτουργίας του ΧΥΤΑ), δοθέντος και της διάλυσης, της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ ζητούμε να οριστεί ως νόμιμος Διαχειριστής μέχρι την λειτουργία νέου Διαχειριστή (ΔΙΣΑ) μετά την ψήφιση του νέου Νομού, Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ως νόμιμα υφιστάμενο νομικό πρόσωπο και το οποίο δύναται από τις αρμοδιότητες του να επιτελέσει τον ρόλο του προσωρινού Διαχειριστή.

ΘΗΒΑ     4/5/2016Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο