Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση ΔΣ Θηβαίων

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 6597/16-3-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 21 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας : 


1)     Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της οικ.έτους 2012.

2)     Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικ.έτους 2012.

3)     Λήψη απόφασης περί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2012.

4)     Σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Θηβαίων και τη ΔΕΥΑΘ για την υλοποίηση του υποέργου «Αναβάθμιση της ΕΕΛ Θήβας για την υποδοχή των λυμάτων του οικισμού Βαγίων» του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ Θήβας».

5)     Ανάκληση της με αρ. 476/28-12-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων και προσαρμογή της υποβληθείσας πρότασης συγχρηματοδότησης με τίτλο: «Αναβάθμιση – Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων» σε πρόταση με τίτλο : «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ Θήβας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2.9 του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

6)     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των Ο.Τ. 220- 221-222».

7)     Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 4231/21-12-2010 συμπληρωματικής σύμβασης του μελετητικού σχήματος Φιλοκτήτη Βεϊνόγλου και Πλάτωνα Κωστελέτου με τον πρώην Δήμο Θίσβης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για τη γεωγραφική περιφέρεια Δήμου Θίσβης».

8)     Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Θηβαίων και της «ASE SYNERGY CONSULTING A.E.», λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της.

9)     Λήψη απόφασης για τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα μετά από αίτηση της Ευφροσύνης Αβράμπου-Πότσιου (θέμα από αναβολή).

10) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 667-668 ιδιοκτησίας Αγραφιώτου – Καραβασιλειάδη (σχετ. η υπ’ αριθ. 17/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

11) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων.

12) Λήψη απόφασης για την παραχώρηση οικήματος για πολιτιστική χρήση στην Ένωση Μικρασιατών Θήβας, στον παλαιό Προσφυγικό Συνοικισμό Θήβας.

13) Εξέταση αιτήσεως για διαγραφή οφειλής από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν ειδικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της Κοκκίνη Μαρίας του Γεωργίου.

14) Έγκριση καταβολής στον Αθ.Πέττικα του επιδικασθέντος κεφαλαίου, δικαστικών δαπανών, τόκων και εξόδων δυνάμει των υπ’ αριθ. 196/07 και 129/06 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Θηβών.

15) Λήψη απόφασης για την καταβολή μέρους των δεδουλευμένων στον α) πρώην υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΚΚΑ-Ε  Παπαγεωργίου Ζήσιμο του Θρασύβουλου και β) στον πρώην υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΠ Μαρίνο Τέρπανδρο του Σταύρου, σύμφωνα με τις με αριθ. 222/15-6-2009 & 223/15-6-2009 αποφάσεις έγκρισης εκκαθάρισης των ως άνω επιχειρήσεων.

16) Αποδοχή πίστωσης ποσού 73.081,28€  από ΥΠ.ΕΣ. (Σχετ. η 35774/22-2-2012 χρηματική εντολή για «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Α’ κατανομή 2012».

17) Διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου  της 25ης  Μαρτίου.

18) Λήψη απόφασης για τη λήξη αναστολής πληρωμής μισθωμάτων και έναρξης είσπραξης μισθωμάτων επομένων μηνών δυνάμει της μίσθωσης μεταξύ Δήμου Θηβαίων και κ. Γελεγενίδη Ιωάννη.

19) Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ & Β’ που λήγουν 31-3-2012.

20) Έκδοση σχετικής άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ στον κ. Αθανάσιο Βόγκλη του Δημητρίου (ιχθυοπώλης).

21) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Κίτσου Κων/να του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Ελεώνος Δ.Θηβαίων.

22)  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. GEROYANNI GALINA συζ. Γεωργίου κατοίκου Τ.Κ. Καπαρελλίου Δ.Θηβαίων.


                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο