Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την Κωπαΐδα

Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την Κωπαΐδα με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη
Συνεδρίαση την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Νέας Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η ορθή και δίκαιη διαχείριση του θέματος της Κωπαΐδας, ενός σημαντικού προβλήματος για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Με την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας έχουν ανακύψει σοβαρά ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία οφείλει να διασφαλίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα μίας μεγάλης μερίδας του ενεργού πληθυσμού της περιοχής και εν γένει την συνολική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Με την συνημμένη  απόφασή του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς   Ελλάδας όπως προβλέπεται ρητά από την διάταξη του άρθρου 13 του νόμου 4250/2014,  με την οποία καταργείται από 30.9.2014 ο Οργανισμός Κωπαΐδας και το επιχειρησιακό του αντικείμενο μεταβιβάζεται  στην Περιφέρεια, συνέστησε  άμισθη γνωμοδοτική Επιτροπή,  που όπως αναφέρει ο νόμος,  έχει σκοπό  την υποβοήθηση της Περιφέρειας στην   διαχείριση του επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργούμενου Οργανισμού.  Με την ίδια απόφαση ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι την 15.10.2014 εισήγηση για τον τρόπο διαχείρισης του αντικειμένου και στη συνέχεια για τον τρόπο  επιβοήθησης της Περιφέρειας , και προτάσεις για  έργα υποδομής εντός και στην ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας.  Στην Επιτροπή συμμετέχουν τα πρόσωπα που πρότειναν οι περικωπαδικοί Δήμοι, οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις  της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα, κυρίως αγρότες, από την μείζονα περιοχή. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα μέλη της Επιτροπής είναι αγρότες από όλους τους πολιτικούς χώρους.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει την Πέμπτη 25/9/2014  και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Διοικητηρίου στη Λιβαδειά,  με την παρουσία του Περιφερειάρχη.

Θέμα : Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής (παρ. 1β εδαφ. (β) άρθρου 13 ν.   4250/2014).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1.- Τη διάταξη του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2.- Τη διάταξη της παρ. 1β εδαφ. (β) του άρθρου 13 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26.3.2014),
3.- Την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης του τρόπου διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειμένου του Οργανισμού Κωπαΐδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε άμισθη Γνωμοδοτική Επιτροπή στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτί-ας, αποτελούμενη από τους:
1. Ανδρέου Γεώργιο του Δημητρίου, Δικηγόρο, ως Πρόεδρο
και τα μέλη τους:
2. Ανέστη Γεώργιο του Αντωνίου, Αγρότη, τ. Πρόεδρο της Ενώσεως Γεωργικών Συν/μών Λιβαδειάς, Ανθοχώρι Λιβαδειάς
3. Βάγγο Ιωάννη του Νικολάου, Αγρότη, Λιβαδειά.  
4. Γαλάνη Γρηγόριο του Φωτίου, Αγρότη, Δημοτικό Σύμβουλο, Άγιος Δημήτριος Ορχομενού.
5. Γκικόπουλο Λουκά του Σπυρίδωνος, Αγρότη, Τοπική Κοινότητα Θουρίου του Δήμου Λεβαδέων.
6. Θεοδωρόπουλο Στυλιανό του Παναγιώτη, Τοπογράφο Μηχανικό, Αντιδήμαρχο του Δήμου Λεβαδέων, Λιβαδειά.
7. Θηβαίο Νικόλαο του Γεωργίου, Περιφερειακό Σύμβουλο, Λιβαδειά.
8. Καρακικέ Σεραφείμ του Μιχαήλ, Υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη, Λιβαδειά.
9. Κατσικογιάννη Βασίλειο του Παναγιώτη, Αγρότη, Άγιος Γεώργιος Βοιωτίας.  
10. Νταβαλούμη Ιωάννη του Δημητρίου, Αγρότη, Αντιδήμαρχο και Αναπληρωτή του Δημάρχου Ορχομενού, Μαυρόγεια Ορχομενού.
11. Παπαϊωάννου Δημήτριο του Χαραλάμπους, Αγρότη, Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάστρου του Δήμου Ορχομενού.
  12. Ραχούτη Ιωάννη του Μιλτιάδη, Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Τοπική Κοινότητα Μαυροματίου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.
           13.  Σάρρος Ιωάννης, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου
Λοκρών.
14. Σταθιά Παναγιώτη του Γεωργίου, Γεωπόνο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού Κωπαΐδος.
15. Σταμούλη Αναστάσιο του Ηλία, Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου Αλιάρτου Θε-σπιέων, Συνταξιούχο Υπάλληλο του Οργανισμού Κωπαΐδος, Τεχνολόγο Μηχανικό, Αλί-αρτος.
16. Τακμάκη Γεώργιο του Νικολάου, Αγρότη, Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωληναρίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.
  17. Τζαβάρα Γεώργιο του Ιωάννη , Αγρότη, Ορχομενός.
18. Φροσυνό Δημήτριο του Αναστασίου, Αγρότη, Βάγια Θηβών.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η επιβοήθηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στε-ρεάς Ελλάδας στην διαχείριση του επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργηθέντος Ορ-γανισμού Κωπαΐδας.
Για το σκοπό αυτό η συνιστώμενη Επιτροπή θα υποβάλλει στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, μέχρι 15/10/2015, εισήγηση για τον τρόπο διαχείρισης του επιχειρησι-ακού αντικειμένου του Οργανισμού Κωπαΐδας και εν συνεχεία : (α) εισήγηση για τον τρόπο επιβοήθησης της Περιφέρειας στην διαχείριση του επιχειρησιακού αντικειμένου (β) προτάσεις για την υλοποίηση του επιχειρησιακού αντικειμένου και την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων της περιοχής και (γ) προτάσεις για τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έργα υποδομής εντός και στην ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας.
3. Την Επιτροπή θα υποστηρίζει Γραμματειακά η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Μέλη Επιτροπής – Έδρες τους

Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας
2. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τροφίμων και Κτηνιατρικής, Λαμία
3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τροφίμων και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο