Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδρίαση ΔΣ Δήμου Θηβαίων

 
Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 28301/25-9-2014 πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις  29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1.   Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Μακροπούλου Ευγενίας χας Κων/νου, που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα, λόγω έργων του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’αριθ. 88/2014 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης πεπραγμένων της επιχείρησης, οικ.έτους 2013.
 2. Έγκριση της υπ’αριθ. 61/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ & β’ τριμήνου οικ.έτους 2014.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά τη β’ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2014.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά την αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικ.έτους 2014.
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας που αφορά την έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ.έτους 2013.
 6. Έγκριση της υπ’αριθ. 9/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά κατανομή του υπολοίπου ποσού της ΣΑΤΑ Σχολείων  2013, στις Σχολικές Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου Θηβαίων που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο  της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. 
 8. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την 14-10-2014 με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».
 9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση υποστηρικτικών δράσεων καθαριότητας στη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.
 10. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μπλέ κάδων ανακύκλωσης γυαλιού σε επιλεγμένα σημεία, προκειμένου ο Δήμος Θηβαίων να συμμετάσχει σε πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΕΑΑ), που θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.
 11. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το υποέργο με τίτλο : “Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας” της πράξης με τίτλο : “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013”.
 12. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "05 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 13. Τροποποίηση των με αρ. 153/2013 και 208/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την πράξη με τίτλο : “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013”.
 14. Υποβολή 3ου τροποποιημένου – επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο : «Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγίας Σωτήρας», με κωδικό MIS : 352499 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
 15. Υποβολή αιτήματος για 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader Βοιωτίας.
 16. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή οδού σύνδεσης Τ.Κ. Λεύκτρων – Καπαρελλίου πλησίον του καναλιού της ΕΥΔΑΠ του Δήμου Θηβαίων».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο  «Ανάπλαση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Γυμναστηρίου».
 19. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών-μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014.
 20. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων που βρίσκονται στην Περιφέρεια του Δήμου.
 21. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους έτους 2014.
 22. Λήψη απόφασης για τη διαδικασία ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
 23. Έγκριση πρακτικής άσκησης του Φιλιππακόπουλου Μάριου σπουδαστή στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Θηβαίων.
 24. Έγκριση πρακτικής άσκησης του Χαρέμη Στυλιανού σπουδαστή στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στο Δήμο Θηβαίων.
 25. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.772,00€ εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2014.
 26. Αποδοχή πίστωσης ποσού 35.100,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν.2130/93.
 27. Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.300,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Φόρο Ζύθου» (Χρηματ.εντολή 32551/2014).
 28. Αποδοχή πίστωσης ποσού 57.910,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Τέλη Διαφήμισης» (χρηματ.εντολή 32560/2014).
 29. Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.667,64€ από το ΥΠ.ΕΣ. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (χρημ.εντολή 29364/2014).
 30. Aποδοχή πίστωσης ποσού 1.623,48€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ β’ τριμήνου 2014 (χρημ.εντολή 35517/2014).
 31. Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.675,65€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 2/7/2014 έως και 1/9/2014 (χρημ.εντολή 7666/2014).
 32. Έγκρισης σύνδεσης εισόδου – εξόδου σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας Κατσίνα Παναγιώτη (σχετ. η υπ’ αριθ. 85/2014 απόφαση της Επ.Ποιότ.Ζωής).
 33. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου σε εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Σέργη Παναγιώτη (σχετ. η υπ’ αριθ. 86/2014 απόφαση της Επ.Ποιότ.Ζωής).

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο