Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Η αντεπίθεση του Ελληνισμού

Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖArticles

Articles & Analyses

ZEE

N. Lygeros

Articles        Talks       Interviews


Η σύμβαση περί υφαλοκρυπήδας και τα διαγράμματα του Voronoi
Για να κατανοήσουμε το υπόβαθρο των διαγραμμάτων Voronoi, όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αρκεί να εξετάσουμε την Σύμβαση περί Υφαλοκρηπίδας. Και για να επινοήσουμε το υπόβαθρο της Σύμβασης περί Υφαλοκρηπίδας, όσον αφορά στο μαθηματικό πλαίσιο, αρκεί να μελετήσουμε τα διαγράμματα Voronoi…
Χωρική θάλασσα, ραγιαδισμός και Casus Belli
Το πλαίσιο της Χωρικής θάλασσας είναι ξεκάθαρο κι όμως υπάρχει μια τάση ραγιαδισμού που όχι μόνο αλλοιώνει τα πράγματα αλλά προωθεί στον δικό μας χώρο το Casus Belli. Η μελέτη των δεδομένων επαρκεί για να απορρίψει αυτήν την τάση και να δείξει το πεδίο δράσης…
Καστελλόριζο και Διαγράμματα Voronoi
Όταν εξετάζουμε την περίπτωση του Καστελόριζου σε βασικό επίπεδο, έχουμε την απλοϊκή εντύπωση ότι πρόκειται για μια λεπτομέρεια όσον αφορά το εδαφικό μας. Σε δεύτερο επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξη του Καστελόριζου είναι σημαντική για την ένωση των F.I.R Αθήνας και Λευκωσίας…
Castelorizo and Voronoi diagrams
When we examine the case of Castelorizo on a basic level, we are under the simplistic impression that it concerns a detail regarding our territory. On a second level, we realize that the existence of Castelorizo is important for the unification of the FIRs of Athens and Nicosia...
ΑΟΖ, Ευρωπαικό πλαίσιο και Διαγράμμτα Voronoi
H ΑΟΖ δεν είναι μια ουτοπία. Η Κύπρος το απέδειξε με τις δημοκρατικές συμφωνίες που έκανε με την Αίγυπτο και το Λίβανο, κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατάφερε αυτές τις συμφωνίες, ενώ είναι κράτος που έχει υποστεί εισβολή και ζει ακόμα και τώρα την κατοχή…</< em>
EEZ, European framework and Voronoi diagrams
The EEZ is not a utopia. Cyprus has proved it with the democratic agreements it made with Egypt and Lebanon, nations that do not belong in the European Union...
Zone d'exclusivité économique, cadre européen et diagrammes de Voronoï.
La ZEE n'est pas une utopie. Chypre l'a prouvé avec les accords démocratiques réalisés avec l'Egypte et le Liban, pays qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne. Ainsi elle a réussi ces accords, alors que l'État subit une invasion et vit encore sous l'occupation. Nous ne devons cependant pas oublier que l’obtention de l'objectif est arrivée dans le contexte européen, puisque Chypre l’avait rejoint en 2004.
Από τα διαγράμματα Voronoi στα διαγράμματα Delaunay
Τα διαγράμματα Voronoi δεν λύνουν μόνο προβλήματα γεωγραφίας και τοπολογίας. Όταν τα επινόησε ο Georgy Voronoy (1868 – 1908), ο οποίος ήταν μαθητής του Andrey Markov (1856 – 1922) αλλά και δάσκαλος των Delaunay (1890 -1980) και Sierpiński (1882 – 1969), δημιούργησε έναν ολόκληρο μαθηματικό πλαίσιο μέσω της υπολογιστικής γεωμετρίας…</< em>
From the Voronoi diagrams to the Delaunay triangulation
The Voronoi diagrams do not only solve problems in geography and topology. When Georgy Voronoi (1868-1908) invented them, who was a student of Andrey Markov (1856-1922) but also the teacher of Delaunay (1890-1980) and Sierpiński (1882-1969), he created an entire mathematical framework via computational geometry...
Διαγράμματα Voronoi και θεωρία παιγνίων
Όταν εξετάζουμε τα Διαγράμματα Voronoi ή ακόμα και την τριγωνοποίηση του Delaunay δεν είναι άμεσος ο συσχετισμός με τη θεωρία παιγνίων. Τα Διαγράμματα Voronoi, όπως το αποδείξαμε σε προηγούμενες μελέτες εμπεριέχουν εξ αρχής μια δυναμικότητα, λόγω της υπολογιστικής γεωμετρίας και της τοπολογίας, η οποία επιτρέπει, όχι μόνο την τριγωνοποίηση του Delaunay, αλλά μία ολόκληρη διαδικασία τοποστρατηγικής…
Voronoi diagrams and Game Theory
When we examine the Voronoi diagrams or even the Delaunay triangulation, the correlation to Game Theory is not direct. The Voronoi diagrams, as we have proved it in previous studies, include from the start a dynamic due to computational geometry and topology, which allows not only the Delaunay triangulation but an entire topostrategic process...
Το Αιγαίο ως τοποστρατηγικό παράδειγμα
Το Αιγαίο μέσω των διαγραμμάτων Voronoi και της τριγωνοποίησης Delaunay παρουσιάζεται ως τοποστρατηγικό παράδειγμα. Η μοναδικότητα του Αιγαίου γίνεται αντιληπτή μόνο όταν συγκρίνεται με τη Μικρονησία και την Πολυνησία μόνο που δεν βρίσκεται σ’ ένα ωκεανό αλλά μια θάλασσα ημίκλειστη...
The Aegean Sea as a topostrategic paradigm
The Aegean Sea via the Voronoi diagrams and the Delaunay triangulation is presented as a topostrategic paradigm. The uniqueness of the Aegean Sea becomes understandable only when it is compared to Micronesia and Polynesia, only it is not found in an ocean but a semi-confined sea...
Η αντικειμενική αξία του Αιγαίου
Όταν προσπαθούμε να πείσουμε μερικούς δικούς μας για την αξία του Αιγαίου, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι μεταξύ άλλων, η επιφύλαξη, ο φόβος, η φοβία, ο ενδοτισμός κι ο ραγιαδισμός. Άλλοι έχουν προβλήματα με τα διαγράμματα Voronoi και την τριγωνοποίηση Delaunay, λόγω του γνωστικού αντικειμένου…
The objective value of the Aegean Sea
When we are trying to convince some of our own on the value of the Aegean Sea, we face considerable difficulties for several reasons, which among others are reservation, fear, phobia, submissiveness and servility...
Casus Belli, τοποστρατηγική και timing
Οι φοβίες του Casus belli δεν επιτρέπουν τη στρατηγική εξέταση του θέματος κι η έλλειψη στρατηγικής εξουδετερώνει το πρόβλημα του timing. Το Casus belli, θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι μία επίθεση στο χώρο της νοητικής στρατηγικής...
Casus belli, topostrategy and timing
The phobias of the Casus belli do not allow the strategic examination of the issue and the lack of strategy eliminates the timing problem. The Casus belli, whether we want it or not, is an attack in the space of mental strategy...
Casus belli and topostrategy
Casus belli whether we want it or not, has changed meaning. Even if the Turkish National Assembly has not taken an official decision on its lifting, there is a change of phase as far as its teleology is concerned...
Casus Belli και τοποστρατηγική
Το Casus Belli θέλουμε δεν θέλουμε έχει αλλάξει νόημα. Ακόμα κι αν η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει πάρει επίσημη απόφαση για την άρση του, υπάρχει μια αλλαγή φάσης όσον αφορά στην τελεολογία του. Η μονοσήμαντη έκφραση απέκτησε μια πολυσημία κι η στατική θέση μετατράπηκε σε δυναμική κίνηση. Αυτή η αλλαγή ενεργοποιεί και την έννοια της τοποστρατηγικής, διότι αλλάζουν και τα δεδομένα προσβασιμότητας του Αιγαίου…
Από την άρση του Casus Belli στην τοποστρατηγική της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
Αφού η άρση του Casus Belli δεν είναι πια μια θεωρητική ουτοπία είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και τις προοπτικές αυτής της αλλαγής φάσης ακόμα κι αν για να γίνει υπαρκτή θα πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η προετοιμασία είναι εύλογη στη στρατηγική…
From the lifting of Casus belli to the topostrategy of the E.E.Z.
Since the lifting of the Casus belli is no longer a theoretical utopia, it is necessary also to examine the perspectives of this change of phase even if, in order to become existent, we should wait for the final decision of the Turkish National Assembly...
Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Καστελλόριζο
Για όσους δεν έχουν πρόσβαση άμεσα σε τοποστρατηγικά δεδομένα, είναι αποτελεσματικό να έχουν μερικά παραδείγματα της ιστορίας μας, έτσι ώστε να κατανοήσουν και τη δομή των ιδιομορφιών του μέλλοντος. Για πολλούς από εμάς ο Μαραθώνας κι οι Θερμοπύλες αποτελούν παραδείγματα κι αυτό ισχύει και στο διεθνές γίγνεσθαι...
Παράδοξα σενάρια στρατηγικής
Όταν εξετάζουμε την ελληνική κυριαρχία στο Καστελόριζο, ο προβληματισμός μας είναι τουρκικός. Με λόγια πιο στρατιωτικά, ο σχεδιασμός είναι απλός τουλάχιστον θεωρητικά...
Paradoxical strategic scenarios
When we examine Greek sovereignty in Castelorizo, our questioning is Turkish. In more military words the planning is simple, at least theoretically...
Στρατηγικά βήματα προς την καθιέρωση της ελληνικής ΑΟΖ
Η εμμονή μας να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας με την Τουρκία, για να καθορίσουμε εκ των υστέρων τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ. δεν είναι μόνο μη αποτελεσματική, αλλά κι επικίνδυνη σε βάθος χρόνου. Το Casus Belli, τα 12ΝΜ και το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας δεν είναι παρά μόνο λεπτομέρειες σε σχέση με το γενικό πλαίσιο της ΑΟΖ...
Η ενοποίηση των αεροναυτιλιακών χαρτών
Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις διαπραγματεύσεις είναι η έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου για τους χάρτες μας. Αυτό το πρόβλημα έχει συνέπειες και στο θέμα των ορίων και στο θέμα των συνόρων. Οι επιπτώσεις δεν παρουσιάζονται μόνο στο F.I.R αλλά και στα χωρικά ύδατα. Στο τεχνικό επίπεδο όλα εξαρτώνται από την αποδοχή του αρχικού χάρτη…
Το Καστελόριζο ως αιχμή του δόρατος
Τώρα που η Κύπρος έκανε συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά στην ΑΟΖ, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις προηγούμενες συμφωνίες με το Λίβανο και την Αίγυπτο, οι τρεις εξωτερικές ΑΟΖ έχουν πλέον την ιδιότητα της συνεκτικότητας, η οποία ξέρουμε πόσο σημαντική είναι στην τοπολογία…
Castelorizo as a spearhead
Now that Cyprus has reached an agreement with Israel regarding the EEZ, completing in this way its previous agreements with Lebanon and Egypt, the three external EEZ have henceforth the capacity of cohesion, which as we know, is very significant in topology...
Ευρωπαϊκή ΑΟΖ
Ο προβληματισμός της Ελλάδας περί ΑΟΖ δεν είναι ούτε φανταστικός, ούτε φαντασιακός, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Αντιθέτως η ΑΟΖ ως έννοια είναι μία πραγματικότητα με πολλαπλές επιπτώσεις, ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πολλοί στον ελλαδικό χώρο ανακαλύπτουν τη σημασία και την ουσία της ΑΟΖ, ενώ υπάρχουν συμφωνίες της Κύπρου όσον αφορά σε αυτό το θέμα…
European EEZ
The problem of Greece’s EEZ is neither fictional nor imaginary, as some might believe. On the contrary, as a notion the EEZ is a reality with multiple repercussions, specifically in the European framework. Many are just discovering the importance and the essence of the EEZ while the agreements of Cyprus concerning this issue already exist...
Η αναγκαιότητα της ελληνοαλβανικής ΑΟΖ
Η ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μπορεί να μην έγινε αποδεκτή, αλλά ως πλαίσιο ήταν μια καλή κίνηση. Ακόμα και αν χρειάζεται μια διόρθωση, σημασία έχει ότι υπάρχει. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, διότι τα διαδικαστικά λάθη μπορούν ν' απαλειφθούν δίχως δυσκολία...
The necessity of the Albano-Greek coalition
The Albano-Greek Agreement on the maritime zones may have not been accepted, but as a framework it was a sound movement. Even if it needs correction, it is important that it exists. We must not abandon our effort because the procedural errors can be removed without difficulty. We must focus on the essence, which is a new framework of coalition inside the topological hole of the European Union...
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ως αξιολογία των ακριτικών σημείων
Στη συμβατική αντίληψη των πραγμάτων, τα ακριτικά σημεία δεν είναι παρά ασήμαντες λεπτομέρειες. Ενώ στα μαθηματικά γνωρίζουμε τη σημαντικότητα των άκρων μιας οντότητας. Επιπλέον, ξέρουμε ότι οι ιδιομορφίες αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία. Έτσι παραδείγματος χάριν, οι πολλαπλότητες του Riemann χαρακτηρίζονται από τις ιδιομορφίες…</< em>
The Exclusive Economic Zone as axiology of extreme points
In the conventional perception of things, extreme points are nothing but meaningless details. While in mathematics we are familiar with the significance of an entity’s edges. Moreover, we know that singularities constitute characteristic elements...
Η Μυκονοποίηση του Καστελλόριζου
Μπορεί ο τίτλος να αποτελεί μια γλωσσική βαρβαρότητα προς το παρόν αλλά έρχεται ν' απαντήσει σε μερικούς προβληματισμούς από ανθρώπους που αγαπούν αυτό το νησί και δεν θέλουν να μείνουν άπρακτοι. Οι κάρτες που στάλθηκαν στο Καστελόριζο, αλλά και η ενίσχυση που πήρε η όλη προσπάθεια από τα ελληνικά blogs είναι σημαντική…</< em>
The Mykonization of Castelorizo
The title may constitute a linguistic barbarity at present but it answers several concerns by people who love the island and who do not want to remain inactive. The cards sent to Castelorizo, but also the whole support that this effort received from the Greek blogs is important...
Η ΑΟΖ ως στρατηγικό πλεονέκτημα
Η ορθολογική ανάλυση του θέματος της ΑΟΖ αναδεικνύει αντικειμενικά ότι αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό είναι πλέον γεγονός. Μπορούμε βέβαια να το κρύψουμε από τον εαυτό μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει…
Casus Belli και ΑΟΖ
Πολλοί από τους δικούς μας που αναρωτιούνται ακόμα κατά πόσο η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας επιτρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο παλαιότερων διακρατικών διαπραγματεύσεων, έχουν την εντύπωση ότι η Τουρκία μπορεί να προκηρύξει ένα νέο Casus belli που να αφορά στην ΑΟΖ…</< em>
Casus belli and EEZ
Many of us who are still wondering up to what extent the notion of the Exclusive Economic Zone allows us to exit the dead end of previous interstate negotiations, are under the impression that Turkey can declare a new Casus belli regarding the EEZ...
Το απεχθές χρέος
Η ύπαρξη της έννοιας του απεχθούς χρέους είναι η απόδειξη ότι μέσω της δικαιοσύνης, μπορεί η ηθική να εισβάλει στην οικονομία. Το απεχθές χρέος αν και φαινομενικά παράλογο για τους συντηρητικούς κύκλους, είναι μόνο και μόνο παράδοξο. Έχει αυτό το κοινό στοιχείο με τη δημοκρατία, η οποία αποδέχεται μέσα της το παράδοξο για να εξασφαλίσει την ικανότητά της και την ανθεκτικότητά της, δίχως να επιδιώκει την πληρότητά της.
Αρχή αναλογίας και Ευρωπαϊκή Ένωση
Η αρχή της αναλογίας προβάλλεται από κράτη που θέλουν να αποφύγουν την εφαρμογή της μέσης γραμμής θεωρώντας ότι αποτελεί μια αδικία. Όταν βρισκόμαστε στην περίπτωση ενός μικρού νησιού απέναντι σε μια μεγάλη ακτή…
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι διπολικό
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι διπολικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ριζικά διαφορετικό από τον προβληματισμό των 12 ΝΜ. Στην ουσία υπάρχει διαφορά και με την υφαλοκρηπίδα. Πολλά χρόνια δώσαμε βαρύτητα στα δύο πρώτα, δίχως ν' αντιληφθούμε την αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ…
Το στρατηγικό και στρατιωτικό παράδειγμα της Μάλτας
Όταν ασχολούμαστε αποκλειστικά με ενδογενή δεδομένα, έχουμε την εντύπωση ότι η κατάστασή μας είναι ιδιάζουσα και διατυπώνουμε περίεργες απόψεις περί μοναδικότητας. Αυτή η κρατική μορφή σολιψισμού, όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά, αλλά δικαιολογεί και μία απαράδεκτη αδράνεια...
Οι άνθρωποι του Καστελλόριζου
Το Καστελλόριζο δεν είναι μόνο ένα νησί. Οι κάτοικοι του δεν είναι ούτε άγνωστοι , ούτε αγνοούμενοι, όπως πιστεύουν μερικοί ειδικοί που είναι έτοιμοι να τους θυσιάσουν για να λύσουν με εύκολο τρόπο προβλήματα διαπραγματεύσεων…</< em>
Η ανθεκτικότητα του Καστελλόριζου
Το Καστελλόριζο δεν είναι μοναδικό, επειδή είναι μοναχικό, διότι είναι ένα σύμπλεγμα. Κι η ανθεκτικότητά του δεν μετριέται μόνο από το νησί. Γι' αυτό το λόγο έχει νόημα και η ονομασιολογία του. Η Μεγίστη, ως όνομα, είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του νησιού, αλλά ολόκληρου του συμπλέγματος…</< em>
Πατρίδα μας είναι το Καστελλόριζο
Για όσους δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του λαού μας, θα πούμε τα πράγματα πιο απλά: Πατρίδα μας είναι το Καστελλόριζο. Κι όσοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν, θα το δουν μέσα από το έργο του λαού μας. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις από την πλευρά της Κύπρου όσον αφορά στη διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, αναδεικνύουν πολλά βασικά νοητικά σχήματα, τα οποία έγιναν ορατά με το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης…</< em>
Η επιστροφή της μόδας
Όταν μερικοί ασκούν κριτική σε ανθρώπους, όπως είναι ο καθηγητής Καρυώτης λέγοντας ότι ανέπτυξαν μια μόδα αντί να ομολογήσουν ότι ανέδειξαν το θέμα της ΑΟΖ ξεχνούν κάτι το οποίο ξέρει κάθε σοβαρή κυρία: η μόδα επιστρέφει μετά από λίγο καιρό. Έτσι κι η ΑΟΖ, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο αυτούς τους μήνες, υπήρχε ήδη το 2001…
Η απόσταση και το Καστελλόριζο
Είναι πλέον κοινότυπο ότι το Καστελλόριζο είναι μακριά για την ελληνική πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, το Καστελλόριζο θεωρείται από πολλούς ότι βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Για να απορρίψουμε αυτές τις προκαταλήψεις αρκεί να εξετάσουμε μια φωτογραφία του λιμανιού του νησιού το 1920…</< em>
Το απέραντο γαλάζιο και το Καστελλόριζο
Σιγά σιγά, όλοι οι πολιτικοί της Ελλάδας συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει κάτι με την ελληνική ΑΟΖ και να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτο αυτό το απέραντο γαλάζιο.
Τουρκικές φοβίες και ελληνική δράση
Όταν οι δικοί μας συνειδητοποιήσουν ότι η Τουρκία έχει διαχρονικά δομικά προβλήματα και κρατιέται μόνο μέσω μίας τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου, τότε θα καταλάβουν ότι η μοναδική δύναμή της είναι το φαινομενικό, το οποίο οφείλεται στις αδυναμίες των αντιπάλων της.
Τοποστρατηγικό Καστελλόριζο
Η ανάγκη και η ανάδειξη της τοποστρατηγικής έννοιας του Καστελλόριζου, είναι απαραίτητες. Γνωρίζουμε ότι κάθε τουρκικό σχέδιο κατάληψης ελληνικών νησιών, εμπεριέχει τουλάχιστον το Καστελλόριζο
Μαθηματικές λεπτομέρειες και στρατηγικές επιπτώσεις
Στα μαθηματικά προσέχουμε πάντα τις λεπτομέρειες. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη, διότι πρόκειται για μία νοητική τέχνη. Στην περίπτωση της επιστήμης, η πραγματικότητα μέσω της φύσης αναδεικνύει τελικά τις λεπτομέρειες που προκαλούν προβλήματα στις θεωρίες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από μοντέλα.
Η Γαύδος, το άλλο μας Καστελλόριζο
Το θέμα της ΑΟΖ δεν αναδεικνύει μόνο την σημασία του Καστελλόριζου, αλλά κάθε ακριτικού νησιού της Ελλάδας. Μια από αυτές τις σημαντικές περιπτώσεις είναι και η Γαύδος. Με τη Γαύδο εμπλέκεται, φαινομενικά, μόνο και μόνο η Λιβύη, λόγω γεωγραφίας.
Gavdos, notre autre Castellorizo
Le sujet de la Z.E.E. ne révèle pas seulement l'importance de Castellorizo mais de chaque île frontalière de la Grèce. Un de ces cas importants est aussi Gavdos. Avec Gavdos est impliquée, en apparence, seulement et uniquement la Lybie, en raison de la géographie. Seulement en réalité l'affaire de Castellorizo avec la Turquie influence celle de Gavdos avec la Lybie...
Η ΑΟΖ και το θέμα της επικάλυψης
Μέσω του ορισμού της η ΑΟΖ έχει αναδείξει το θέμα της επικάλυψης. Βέβαια αυτό υπάρχει και στα 6 ΝΜ, 10 ΝΜ και 12 ΝΜ, μόνο που αυτές οι μικρές αποστάσεις δεν δείχνουν το μέγεθος. Ενώ με τα 200 ΝΜ, η ΑΟΖ προσφέρει άλλες δυνατότητες ακόμα και αν πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα η ιδιότητα της οικονομικής δραστηριότητας
Όταν η ΑΟΖ αφοπλίζει την Τουρκία
Την ώρα που μερικοί από τους δικούς μας αναρωτιούνται ακόμα αν η έννοια της ΑΟΖ, όπως την ανέδειξε ο καθηγητής Καρυώτης, έχει κάποια αξία, την ώρα που μερικοί από τους δικούς μας φοβούνται ακόμα και να την θεσπίσουν, η δυναμική της ΑΟΖ όχι μόνο προβληματίζει την Τουρκία, αλλά στην ουσία την αφοπλίζει.
Η Ζουράφα, η δύναμη του σημείου της ΑΟΖ
Αν χρειαζόμαστε ένα φυσικό παράδειγμα της δύναμης του σημείου στην ΑΟΖ για να γίνει κατανοητή σε όλους η αξία της, αρκεί να πάρουμε τη Ζουράφα. Σε σχέση με τα μεγέθη των κλασικών νησιών του Αιγαίου, μπορεί αυτή να μοντελοποιήσει με την έννοια των φυσικών, το σημείο...
Η συμβολή των νησιών του Ιονίου Πελάγους για την ΑΟΖ
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι τοπικό και πρέπει να το εξετάζουμε ολικά και σφαιρικά, ειδικά όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις φοβίες μερικών. Η θέσπιση της ΑΟΖ δεν αφορά αποκλειστικά το Αιγαίο Πέλαγος βέβαια, αλλά και το Ιόνιο Πέλαγος, δίχως να ξεχάσουμε και το Λιβυκό.
Η αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ
Αν μερικοί δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες, για να υποσκάψουν το έργο του καθηγητή Καρυώτη, η πραγματικότητα έρχεται να τους αντικρούσει και να τους αφοπλίσει
ΑΟΖ, Λιβύη και Στρατηγική Διαπραγμάτευσης
Ασχολούμαστε συνεχώς με την Τουρκία λόγω των προβλημάτων που προκαλεί κι όμως όσον αφορά στην ΑΟΖ, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με τα άλλα κράτη. Αλλιώς εγκλωβιζόμαστε σε μια αδιέξοδο, διότι η Τουρκία δεν έχει όφελος με το θέμα της ΑΟΖ, γιατί λοιπόν να προωθήσει σε διακρατικό επίπεδο όταν γνωρίζει ότι θα πρέπει να παρακάμψει το Δίκαιο της θάλασσας, διότι δεν θέλει ν' ακούσει για μια δίκαιη επίλυση του θέματος...
Νέο Casus Belli
Όλοι αυτοί που τόσα χρόνια ζουν μέσα στη φοβία ενός υποτιθέμενου Casus Belli εκ μέρους της Τουρκίας το οποίο δικαιολογεί μια πρωτοφανή αδράνεια στο διπλωματικό επίπεδο, θα υποστούν την πραγματικότητα ενός νέου Casus Belli...
ΑΟΖ, Γενοκτονία και Θεωρία Παιγνίων
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα θέματα της ΑΟΖ και της Γενοκτονίας μπορούν να συσχετίζονται. Κι όμως η πραγματικότητα το αποδεικνύει. Ένα αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσουμε αυτό το γεγονός είναι να το εντάξουμε στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων. Σε αυτό, οι παίκτες έχουν αρχικά συμφέροντα, τα οποία λειτουργούν ως υπόβαθρο, αλλά και στρατηγικές συμπεριφοράς μέσα στο πεδίο δράσης. Καθώς η ΑΟΖ δρα ως καταλυτικό στοιχείο, προκαλεί αναμενόμενες αντιδράσεις.
Η γεώτρηση ως αιχμή του δόρατος
Όταν υπάρχει αγώνας ακόμα και η επιλογή των λέξεων είναι σημαντική, όχι μόνο για τις κινήσεις αλλά και για το πλαίσιο. Τώρα αυτό ονομάζεται Αφροδίτη και η πλατφόρμα της εταιρείας Noble, Όμηρος...
Συζήτηση
Τις επόμενες ημέρες ο Ελληνισμός ίσως χρειαστεί να δώσει κάτι περισσότερο από μία διπλωματική μάχη σε Καστελόριζο και Κύπρο. Είμαστε κατά τη γνώμη σας οι Έλληνες έτοιμοι και ενωμένοι ώστε να αντιμετωπίσουμε τούτη τη νέα πρόκληση; Μπορούμε; Στο Καστελλόριζο και στην Κύπρο βρισκόμαστε ήδη πέρα από μια διπλωματική μάχη, ενώ πριν μερικούς μήνες κανείς δεν το πίστευε πραγματικά.
Μεγάλα λόγια και μικρές πράξεις
Τώρα, την ώρα της δράσης, ποια ψέματα θα πουν εκείνοι που δεν θα κάνουν τίποτα αλλά που θα μας εξηγήσουν τα πάντα ακόμα και αυτά που δεν είχαν προβλέψει; Πόσες θολές σκέψεις θα ακούσουμε και πάλι να μας μιλούν για την ανεπάρκεια της πατρίδας όταν το παίγνιο είναι σοβαρό και μεγάλο για τις υπερδυνάμεις;...
Φοβίες και πραγματικότητα
Όλο και περισσότεροι προσπαθούν να προκαλέσουν φοβίες στο λαό μας, θεωρώντας ότι είναι ευάλωτος και ότι είναι πρόσφορο το έδαφος. Μόνο που η χώρα μας δεν είναι μόνο χώρος όπου ο καθένας μπορεί να έχει όποιες απαιτήσεις θέλει...
Eθνικά θέματα και εθνική συνείδηση
Πολλοί λένε ότι ασχολούνται με εθνικά θέματα και μερικοί βέβαια το κάνουν ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν κι αρκετοί διαχειριστές των λεγόμενων blogs. Πολλοί τους κατηγορούν για διάφορα, αλλά είναι περισσότεροι όσοι τους διαβάζουν...
Η πρωτοβουλία της Κύπρου
Η πρωτοβουλία της Κύπρου δεν είναι μία απερίσκεπτη κίνηση, όπως θεωρούν μερικοί από τους δικούς μας. Ούτε είναι μία κίνηση τακτικής, όπως πιστεύουν μερικοί ειδικοί. Στην πραγματικότητα, αυτή η πρωτοβουλία είναι απλώς η ορθολογική εφαρμογή μιας υψηλής στρατηγικής που γεννήθηκε με την ανάγκη της ύπαρξης ενός κράτους, το οποίο έχει υποστεί μια εισβολή και αντέχει ακόμα και τώρα μια κατοχή...
Από το τριπλό σημείο επαφής έως το Καστελλόριζο
Το τριπλό σημείο επαφής των ΑΟΖ της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου είναι καθοριστικό, όχι ως ορισμός αλλά ως συνέπεια για το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου. Αρχικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει επαφή της ΑΟΖ της Ελλάδας με την ΑΟΖ της Κύπρου, είναι να έχει όχι μόνο το Καστελλόριζο μια οικονομική δραστηριότητα αλλά και η Στρογγύλη.
Οικονομική δραστηριότητα στο σύμπλεγμα Καστελλόριζου
Η ΑΟΖ είναι πιο ανθρώπινη από την υφαλοκρηπίδα. Με την απαίτηση της οικονομικής δραστηριότητας, ενεργοποιεί και την ανθρώπινη. Γι' αυτό το λόγο, το κατοικημένο νησί έχει εξ ορισμού οικονομική δραστηριότητα. Η ύπαρξη και μόνο των ανθρώπων εξασφαλίζει την ύπαρξη της ΑΟΖ. Ενώ αυτό δεν ισχύει με την υφαλοκρηπίδα. Αυτή η διαφορά κάνει και τη διαφορά για τους δικούς μας στο σύμπλεγμα Καστελλόριζου...
ΑΟΖ, ονομασίες και στρατηγική.
Το πλαίσιο της ΑΟΖ δημιουργεί μια δυναμική σε πολλούς τομείς και ενώ φαίνεται να αφορά αποκλειστικά ένα οικονομικό θέμα έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς λόγω στρατηγικής. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα αφορά τη σημειωτική. Οι ονομασίες των κοιτασμάτων στο πεδίο της έρευνας δεν είναι τυχαίες. Όσον αφορά στο Ισραήλ έχουμε ήδη τις ονομασίες Dalit, Leviathan και Tamar, οι οποίες έχουν σχέση με την εβραϊκή μυθολογία. Όσον αφορά στην Τουρκία έχουμε πλέον την Αφροδίτη, κι ας μην ξεχάσουμε ότι η πλατφόρμα της γεώτρησης ονομάζεται Όμηρος όπως το είχαμε ήδη επισημάνει σε παλαιότερη αναφορά...
Αναφορά στον Κονδύλη
Ποια είναι η γνώμη σας για την στρατηγική σκέψη του Παναγιώτη Κονδύλη ; Σε ποια σημεία ουσίας συμφωνείτε και σε ποια σημεία διαφωνείτε μαζί του ; Από τα λίγα κείμενα σας που έχω διαβάσει προς το παρόν, έχω την αίσθηση ότι δεν διαφωνείτε με τις απόψεις του Κονδύλη. Απλά κινείστε σε άλλο, συμπληρωματικό ίσως επίπεδο. Δεν αμφισβητείτε ότι η ισχύς είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.
Η μέση γραμμή στην ΑΟΖ ως ισορροπία Nash.
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Jonh Nash είναι η εισαγωγή της έννοιας της ισορροπίας, που φέρει πια το όνομά του, στη θεωρία παιγνίων στο πλαίσιο των παιγνίων μη μηδενικού αθροίσματος. Αφού ξεπεράσουμε τις φοβίες μας με το διπολικό σύνδρομο σε σχέση με την Τουρκία...
ΑΟΖ της Κύπρου και αγγλικές βάσεις.
Η ΑΟΖ της Κύπρου δεν έχει μόνο και μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Μπορεί να μην είναι άμεσα κατανοητό λόγω του ορισμού της ΑΟΖ όμως οι στρατηγικές επιπτώσεις υπάρχουν. Ένα απλό παράδειγμα είναι οι αγγλικές βάσεις τις οποίες παρουσιάζουν πειστικά και επίμονα ως κυρίαρχες. Ενώ στην πραγματικότητα ο θεσμός που καθορίζει τις βάσεις είναι απλώς μια κρατική ενοικίαση, ανεξαρτήτως αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ζήτησε ποτέ το ανάλογο χρηματικό ποσό από το Ηνωμένο Βασίλειο και δίνει πάντα άδεια για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή Ακάμα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη δράση της ΑΟΖ πάνω σε αυτό το πλαίσιο.
Το θέμα της ΑΟΖ είναι υπερκομματικό.
Λίγο ή πολύ τώρα ο ελληνικός λαός γνωρίζει το θέμα της ΑΟΖ. Και αυτό οφείλεται στο έργο των ανθρώπων σαν τον καθηγητή Καρυώτη και τον κύριο Κασσίνη. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους είμαστε υπόχρεοι...
Πες το αν δεν μπορείς

O στρατηγικός ρόλος του Πειραιά.
Ο Πειραιάς δεν ήταν ξηρά, αλλά νησί που έγινε λιμάνι, δηλαδή γη θάλασσας. Ήλθε από τη θάλασσα για να δώσει μέλλον στη γη, στην πατρίδα μας. Βέβαια αυτό το επινόησε ένας Θεμιστοκλής και το κατανόησε ένας Θουκυδίδης, ενώ άλλοι ακόμα και να το κοίταζαν δεν θα το έβλεπαν καν...
Δίκαιο της θάλασσας και ΑΟΖ
Κοιτάζουμε τη θάλασσα και δεν βλέπουμε το μέλλον μας. Έχουμε το απέραντο γαλάζιο κι αναρωτιόμαστε ακόμα τι πρέπει να κάνουμε. Η ΑΟΖ δεν είναι θεωρία αλλά εφαρμογή και οι επιπτώσεις της είναι απόλυτα πρακτικές. Η Μεσόγειος δεν είναι μια κλειστή θάλασσα και καμιά δικαιολογία από την πλευρά της Τουρκίας δεν στέκει...
Les menaces de la Turquie
Les menaces de la Turquie fusent de partout. Elles tentent d'intimider la France, l'Arménie, la Grèce, Chypre, Israël... Cependant leur rayon d'action n'atteint que les poltrons. En effet ce type de comportement est tout à fait diachronique, il date même de l'époque ottomane qui engendre tant de nostalgie à la Turquie actuelle...
ΑΟΖ: Από τις εκτιμήσεις στα αποτελέσματα
Εδώ και μήνες ακούμε μερικούς αναλυτές να μας εξηγούν ότι η ΑΟΖ είναι μόνο και μόνο ένα θεωρητικό πλαίσιο δίχως καμιά πρακτική αξία στον τομέα της οικονομίας. Δέχονταν βέβαια την πραγματικότητα του παραδείγματος της Κύπρου, αλλά όχι τις εφαρμογές του στην Ελλάδα...
ΑΟΖ, Στρατηγική και Καστελλόριζο.
Δεν είναι πια ανάγκη να αναδείξουμε το κοινό πεδίο της ΑΟΖ, της Στρατηγικής και του Καστελλόριζου, με την έννοια του συμπλέγματος βέβαια, αφού όλοι ξέρουμε τη μέγιστη σημασία και της Στρογγύλης. Καθώς, το 2012 θα είναι το έτος της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ, πρέπει να υπολογίσουμε από τώρα τα επόμενα βήματα...
Η νοητική Χάρτα της ΑΟΖ.
Το γενικό πρόβλημα της αντίληψης για τη σημασία της ΑΟΖ είναι ότι δεν έχουμε εικόνα της πραγματικότητάς της. Τα 200ΝΜ αλλάζουν τόσο πολύ τα συνηθισμένα δεδομένα που μας δυσκολεύουν στη νοητική μας μοντελοποίηση. Επιπλέον, η κλασική γεωγραφία με την απλοϊκή της έννοια δίνει έμφαση μόνο στην ξηρά...
ΑΟΖ και Γενοκτονία των Ποντίων
Για όσους πιστεύουν ότι το Αιγαίο πρέπει να χωριστεί στα δύο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι αλλιώς θα ήταν άδικο για την Τουρκία, θα θέλαμε να τους δώσουμε ένα ποντιακό μάθημα μέσω της γενοκτονίας. Αν η Τουρκία είναι τώρα σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε ΑΟΖ είναι απλώς και μόνο για ένα λόγο...
Η ΑΟΖ, ένα όραμα για την Ελλάδα.
Η αλλαγή φάσης υπάρχει. Η ΑΟΖ δεν είναι πλέον υπό αμφισβήτηση από όλους τους άλλους, αντιθέτως, θέλουν πλέον να προλάβουν τα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, πριν ακόμα υπάρξει καν η θέσπισή της. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα μερικοί δικοί μας που δεν πείστηκαν από το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ, φανταζόμαστε τώρα ότι οι ΑΟΖ της Αιγύπτου αλλά και της Τουρκίας θα καταφέρουν πιο αποτελεσματικά ν’ αλλάξουν και τους άπιστους της ΑΟΖ...
Η Στρογγύλη και η τακτική του αστακού
Η Στρογγύλη ως νησί μπορεί να είναι μόνο και μόνο μια λεπτομέρεια την οποία αγνοούν οι περισσότεροι. Κι όμως αυτό το νησί, τοποστρατηγικά, είναι από τα πιο σημαντικά, διότι επιτρέπει την ένωση της ελληνικής ΑΟΖ με την κυπριακή. Η θέση της Στρογγύλης είναι όχι μόνο σημαντική, αλλά και κρίσιμη όσον αφορά στο θέμα της ανθεκτικότητας...
Κρίσιμες ώρες
Δεν αρκεί πια να λέμε στο λαό μας ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, διότι δεν είναι πια στιγμές. Δεν αρκεί πια να λέμε ότι πρέπει να αντέξει, διότι δεν βλέπει το όραμα. Ακόμα και οι μαχητές θέλουν να ξέρουν ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός...
ΑΟΖ: Από το Δίκαιο στην Επανάσταση της θάλασσας.
Το πλαίσιο της ΑΟΖ είναι καθορισμένο από το Δίκαιο της θάλασσας και από το 1982. Κι όμως περιμέναμε χρόνια για να μετατρέψουμε αυτό το πλαίσιο σε πεδίο τουλάχιστον για τον ελληνισμό μέσω της θέσπισης της Κύπρου το 2004...
«Ασαφές τοπίο», «διακεκαυμένη ζώνη» και ΑΟΖ
Στο θέμα της ΑΟΖ μέσω του Δικαίου της Θάλασσας με τη συμφωνία του 1982, όλα είναι ξεκάθαρα και γι’ αυτό το λόγο έχουμε πάνω από 130 χώρες που έχουν ΑΟΖ. Αν υπάρχουν δυσκολίες για τη θέσπιση της ΑΟΖ, αυτές είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής βούλησης και βέβαια τεχνικών γνώσεων. Οι ειδικοί του τομέα είναι ο καθηγητής Καρυώτης και ο κύριος Κασσίνης, άρα αν κάποιος έχει πρόβλημα για τα θεσμικά πλαίσια ας τους ζητήσει εξηγήσεις. Αλλά είναι απαράδεκτο να βρίσκουμε εκφράσεις που προέρχονται από τον κρατικό φορέα του τύπου «ασαφές τοπίο» και «διακεκαυμένη ζώνη» για περιοχές της θεωρητικής ελληνικής ΑΟΖ.
Μεσογειακές ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε σε συνδυασμό το πλαίσιο της Μεσογείου και το πλαίσιο της ΑΟΖ, αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζουν επί της ουσίας οι συσχετισμοί των χωρών. Λόγω των αποστάσεων, η επιρροή της ΑΟΖ είναι σημαντική πάνω στα μεγέθη των κρατών. Έτσι κράτη που θεωρούνται παραδοσιακά μεγάλα, ακόμα και αν είναι παράκτια μπορεί να έχουν μια σχετικά μικρή ΑΟΖ...
Νησιά και παράκτιο κράτος.
Μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου της θάλασσας και του πεδίου της ΑΟΖ, βρίσκουμε συχνά το νοητικό σχήμα που ακολουθεί: Νησιά και παράκτιο κράτος. Πριν εξετάσουμε το θέμα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν προβλέπεται δεδικασμένο με τη συμφωνία...
Η πολιτική βούληση του λαού
Ακούμε όλο και πιο συχνά αυτήν την περίοδο ότι υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής βούλησης. Κι όταν εξετάζουμε τους πολιτικούς έχουμε την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν λύνεται. Στην πραγματικότητα ξεχνάμε όλοι μας ότι οι πολιτικοί δεν είναι παρά εκπρόσωποι του λαού. Κατά συνέπεια, το θέμα είναι αποκλειστικά η πολιτική βούληση του λαού και τίποτα άλλο...
Μια ΑΟΖ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!.
Συνεχίζουμε το έργο μας ή τις δουλειές μας, όπως λένε οι άλλοι, διότι το έχει ανάγκη η πατρίδα μας, για να ζήσουν πιο ωραία οι δικοί μας, για να είναι πιο όμορφη η ανθρωπότητα. Αλλιώς ποιος θα το κάνει; Κι αν δεν έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε κανονικά, κι αν δεν θα υπάρχουν καλοκαίρια για μας, δεν πειράζει, ας ζήσουν οι αδιάφοροι, οι κοινωνικοί και οι ραγιάδες την πραγματικότητα που δημιουργούμε...
Sur la simple connexité en topostratégie.
Ainsi que nous l'avons montré dans un précédent article (cf. article 3494, Une vision topologique et isopérimétrique de l'Union Européenne.), l'adhésion de l'Autriche à mis en évidence un phénomène nouveau dans la topostratégie européenne, l'apparition d'une enclave constituée par la Suisse. Cette enclave représente un trou topologique dans la surface bidimensionnelle de l’Union Européenne. Ce phénomène s'est ensuite poursuivi avec l'adhésion des pays de l'Est au moment de l’adhésion des dix nouveaux états en 2004...
Η ΑΟΖ ως αξιολογία των εκλογών.
Ανάμεσα στα εθνικά θέματα, υπάρχει ένα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία τον τελευταίο καιρό: είναι η ΑΟΖ. Ενώ υπάρχει ως θεωρητική οντότητα από το 1982, μόνο πρόσφατα έγινε μαζικά γνωστή στο ελληνικό γίγνεσθαι. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης της θέσπισης της από την Ελλάδα...
Τα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.
Όταν οι δικοί μας έχουν φοβίες και απολογούνται λόγω λαϊκισμού, διότι οι θέσεις τους δεν έχουν ούτε βάσεις ούτε σταθερότητα, προσέχουν τα πάντα για τον εαυτό τους και δεν εξετάζουν το πολιτικό και το εθνικό κόστος της πατρίδας μας. Μας εξηγούν ότι μερικοί θέλουν ακόμα και να πουλήσουμε και τα νησιά μας στο Αιγαίο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα οικονομικά μας προβλήματα...
Πολιτική με κότσια.
Όταν επισκέπτεσαι το Αρτσάχ, μόνο ένα μοντέλο είναι γνωστό περί Ελλάδας και αυτό είναι το σπαρτιατικό, διότι είχαν να πολεμήσουν με εφτά εκατομμύρια Αζέρους, ενώ οι Αρμένιοι ήταν μόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες. Κανένας σε αυτό το αρμενικό μέρος δεν βλέπει διαφορετικά την πατρίδα μας. Όταν, λοιπόν, οι ίδιοι οι δικοί μας, μας εξηγούν ότι δεν έχουμε πολλές δυνατότητες, διότι είμαστε μια μικρή χώρα, αναρωτιόμαστε αν άνηκαν στην ίδια κατηγορία...
Πολιτική με κότσια
Όταν επισκέπτεσαι το Αρτσάχ, μόνο ένα μοντέλο είναι γνωστό περί Ελλάδας και αυτό είναι το σπαρτιατικό, διότι είχαν να πολεμήσουν με εφτά εκατομμύρια Αζέρους, ενώ οι Αρμένιοι ήταν μόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες...
ΑΟΖ και Euroasia Interconnector
Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα το δυναμικό πλαίσιο της ΑΟΖ, έρχεται το Euroasia Interconnector να αποδείξει σε όλους την αποτελεσματικότητά του. Έχουμε αναπτύξει πρόσφατα μια φιλική σχέση με τον Σόλωνα Κασσίνη στο πλαίσιο του αγώνα μας για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ, αλλά έχουμε κι έναν άλλο παλιό και τολμηρό φίλο Κύπριο τον Νάσο Κτωρίδη που μας βοήθησε τα μέγιστα όταν αντιμετωπίζαμε το Σχέδιο Ανάν, που τώρα έρχεται να ενισχύσει επί του πρακτέου την όλη μας προσπάθεια για να αναδείξουμε ότι η ουτοπία και του άλλου μας φίλου από την Αμερική Θεόδωρου Καρυώτη είναι πλέον ένα όραμα για τον ελληνισμό σε όλες του τις διαστάσεις...
Η ΑΟΖ ως εθνικό θέμα.
Στη χώρα της δημοκρατίας είναι αναπόφευκτο να έχουμε αντιφατικές απόψεις για όλα τα θέματα, διότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφραστεί ακόμα και αν δεν έχει γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Έτσι ήταν αναμενόμενο τώρα που η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έγινε όχι ένα φαινόμενο μόδας, αλλά ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό γίγνεσθαι να διαβάζουμε ακόμα και κατηγορίες άμεσες ή έμμεσες ενάντια σε αυτούς που προωθούν...
Ανάγκη στρατηγικής ανάπτυξης.
Το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι σημαντικό από μόνο του αλλά ως μέσο μιας στρατηγικής ανάπτυξης. Η ΑΟΖ δίχως στρατηγική είναι απλώς ένας επιπλέον θεσμός. Η ουσία του είναι ότι αποτελεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης...
ΑΟΖ και εκλογές.
Η πρώτη φάση της στρατηγικής για την θέσπιση της ΑΟΖ μόλις τέλειωσε. Το καθαρά θεωρητικό πλαίσιο μετατρέπεται με την ανακοίνωση των εκλογών σε πεδίο. Αυτή η φάση θα διαρκέσει έως τις εκλογές για να παραδώσει την σκυτάλη στο πεδίο δράσης. Στο ενδιάμεσο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πείσει όλα τα κόμματα να συμπεριλάβουν την ΑΟΖ στο πρόγραμμα τους, έτσι ώστε να είναι όλα θετικά προς την θέσπισή της...
Μεσογειακές Συμφωνίες και ΑΟΖ.
Για να υλοποιηθεί η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ και για να προχωρήσουμε στην οριοθέτησή της μέσω των διμερών σχέσεων με την Αλβανία, Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο και Τουρκία, πρέπει να γνωρίζουμε και τις υπάρχουσες συμφωνίες μέσα στη Μεσόγειο. Σε αυτές πρέπει να εντάξουμε και τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης του 1982 (υπόθεση Λιβύη –Τυνησία) και του 1985 (Λιβύη- Μάλτα). Υπάρχουν οριοθετήσεις που αφορούν χωρικά εθνικά ύδατα...
Τα Δωδεκάνησα ως ασπίδα της ΑΟΖ.
Όσοι θεωρούν ακόμα τα Δωδεκάνησα αποκλειστικά ως τουριστικό προορισμό στην καλύτερη περίπτωση ή ως ευάλωτη περιοχή της Ελλάδας στην χειρότερη, πρέπει να καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα αποτελούν την ασπίδα της ΑΟΖ. Το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου είναι η αιχμή του δόρατος και επιτρέπει την επαφή με την ΑΟΖ της Κύπρου...
Τα ιστιοφόρα της ΑΟΖ.
Η ιδέα του Νίκου Καραβασάκη περί ιστιοπλοΐας στο ελληνικό απέραντο γαλάζιο μπορεί να φανεί φιλόδοξη, αλλά έχει νόημα και πρέπει να την προωθήσουμε με κάθε τρόπο. Μπορεί μάλιστα να τη συνδυάσουμε με τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης των Δωδεκανήσων από τον τουρκικό ζυγό...
ΑΟΖ, γαλλικό παράδειγμα και σύμπλεγμα Καστελλορίζου.
Όσοι πιστεύουν ότι το σύμπλεγμα Καστελλορίζου είναι μακριά και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το ελληνικό κράτος ας εξετάσουν τι κάνει το γαλλικό κράτος με τα Διασκορπισμένα νησιά στον Ινδικό ωκεανό...
ΑΟΖ και Στρατηγική Ομάδα Κρούσης
Τα δικαιώματα που δεν διεκδικούμε, δεν υπάρχουν. Κάθε μαχητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το γνωρίζει και γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζει με πάθος και αποφασιστικότητα τα θύματα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις χώρες. Από τα πιο βασικά θέματα έως τα πιο έντεχνα...
Επικίνδυνες αποφάσεις .
Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης στις 24/02/1982 έχει ως εξής: «The Court enumerated the relevant circumstances to be taken into account in achieving an equitable delimitation, including: the fact that the area relevant to the delimitation in the present case was bounded by the Tunisian coast from Ras Ajdir to Ras Kaboudia and the Libyan coast from Ras Ajdir to Ras Tajoura and by the parallel of latitude passing through Ras Kaboudia and the meridian passing through Ras Tajoura;...
Επικίνδυνες αποφάσεις II.
Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης στις 03/06/1985 έχει ως εξής: «In consequence, an equitable result may be arrived at by drawing, as a first stage in the process, a median line every point of which is equidistant from the low-water mark of the relevant coast of Malta (excluding the islet of Filfla), and the low-water mark of the...
ΑΟΖ και παράλληλες διαδικασίες.
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι αποκλειστικά σειριακό. Πρέπει βέβαια να γίνει η θέσπισή της και στη συνέχεια οι οριοθετήσεις με τα άλλα κράτη, αλλά παράλληλα υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο για το φυσικό αέριο της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου...
Αναγκαιότητα θέσπισης ΑΟΖ.
Κάθε καθυστέρησή μας για τη θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, προσφέρει δυνατότητες δυνατότητας στους άλλους να πάρουν πρωτοβουλίες που θα μας ενοχλούν όλο και περισσότερο διότι ακόμα και το ερευνητικό επιστημονικό πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης πάνω στο γεωπολιτικό πεδίο...
Οι άσκοπες κινήσεις της Τουρκίας.
Με την ΑΟΖ, η Τουρκία αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες όχι μόνο με την Κύπρο, αλλά και με την Ελλάδα. Έχει κατανοήσει ότι το Δίκαιο της Θάλασσας ακολουθεί το Δίκαιο και όχι την επεκτατική της θέληση. Γι αυτό το λόγο κάνει σπασμωδικές κινήσεις με την Κύπρο...
Το όραμα της ΑΟΖ.
Το όραμα της ΑΟΖ είναι πλέον ορατό από όλους μας. Ξέρουμε όλοι τώρα ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέλησή μας η θέσπισή της. Δεν είναι καν θέμα πολιτικής βούλησης, διότι η πίεση του ελληνικού λαού είναι μεγαλύτερη...
Οι απαιτήσεις της ΑΟΖ.
Οι απαιτήσεις της ΑΟΖ είναι πολλαπλές και βέβαια δεν είναι αποκλειστικά πολιτικές. Η πολιτική πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο, για να μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση ορθολογικά και να πάρει μετά την αποτελεσματική απόφαση...
Η ΑΟΖ είναι θέμα χρόνου.
Η ΑΟΖ είναι θέμα χρόνου πια. Ο ελληνικός λαός το έχει συνειδητοποιήσει. Και η θέσπιση πρέπει να γίνει άμεσα. Η αλλαγή φάσης είναι κατανοητή και δεν έχει μόνο σχέση με το πολιτικό σκηνικό. Όμως, αφού ο χρόνος είναι μαζί μας...
Το ορθολογικό πλαίσιο της ΑΟΖ.
Το ορθολογικό πλαίσιο της ΑΟΖ δεν εμπεριέχει μόνο πολλά συμφέροντα όπως ακούμε συνήθως αλλά και πολλούς παράγοντες και στρατηγικές συμπεριφορές. Το παίγνιο ακόμα και περιορισμένο στη Μεσόγειο είναι πολύπλοκο δίχως όμως να είναι περίπλοκο...
Από τη Ζώνη Παξών στην ΑΟΖ του Καστελλόριζου.
Όταν δεν έχουμε πρόσβαση σε επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το κοινό στοιχείο που υπάρχει μεταξύ Παξών και Καστελλόριζου δεν φαίνεται άμεσα. Βέβαια, η αγορά του Φύλλου Καστελλόριζου εξηγεί πολλές λεπτομέρειες που είναι στρατηγικά σημαντικές και για το θέμα της υφαλοκρηπίδας αλλά βέβαια και για το θέμα της ΑΟΖ...
Οι παράλογοι χάρτες της Τουρκίας.
Την ώρα που μερικοί ειδικοί του παρελθόντος, αναρωτιούνται ακόμα αν έχει νόημα η ΑΟΖ κι αν αξίζει να αποδεχθούν ότι οι προσπάθειές τους σε άλλο τομέα ήταν μάταιες, ενώ βλέπουμε τις δυνατότητες της πρώτης και την απουσία αποτελεσμάτων των δεύτερων, έρχεται η Τουρκία με τον παραδοσιακό της τρόπο, που πάντα με τακτ και ύφος ζητά...
Το βάθος της ΑΟΖ.
Amsterdam, Athina, Kazan, Kula, Thessaloniki είναι ονομασίες των λασποηφαιστείων που υπάρχουν στην περιοχή του Αναξιμάνδρου, η οποία βρίσκεται νότια του συμπλέγματος Καστελλόριζου. Τα λασποηφαίστεια δεν είναι μια απλή λεπτομέρεια. Είναι μια γεωλογική ένδειξη του βάθους της ΑΟΖ και έμμεσα της αξίας της...
Στρατηγικές επενδύσεις και ΑΟΖ.
Η ΑΟΖ δεν είναι μόνο ένα τυπικό θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΑΟΖ έχει μέσα της μια τεράστια δυναμική που είναι ορατή στους ειδικούς, αλλά ακόμα άγνωστη στους άλλους. Η σφαιρικότητα των τομέων που αγγίζει η ΑΟΖ είναι θεαματική και δίχως αυτή είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις επιπτώσεις...
Οι εκλογές και η κυβέρνηση της ΑΟΖ
Οι επόμενες εκλογές έχουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο επιλογής και κατά συνέπεια ένα αποτελεσματικό κριτήριο. Όλες οι συζητήσεις που γίνονται περί κρίσεως έχουν νόημα μόνο και μόνο αν υπάρχει αναζήτηση λύσης. Και η λύση πρέπει να είναι ορθολογική και όχι να προέρχεται από τάσεις λαϊκισμού. Η έξοδος από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς θεατρική και μάλιστα παράλογη, διότι ούτε αυτοί που την προωθούν δεν την πιστεύουν πραγματικά και περιμένουν από τους άλλους ν’ αντισταθούν αποτελεσματικά για να πείσουν μερικούς που πνίγονται από οικονομικά προβλήματα, αλλά δίχως να αλλάξουν το νόμισμα στην τελική...
Από την ελπίδα στο όραμα.
Η πατρίδα μας είναι καταπιεσμένη κι ο λαός μας δεν ξέρει ποιον να πιστέψει με όλα αυτά που ακούει. Θα ήθελε να υπάρχει κάποια λύση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να δει το μέλλον, διότι το παρόν και η πραγματικότητα λειτουργούν ως ένας ορίζοντας που αποτελεί ένα εμπόδιο. Έτσι, όταν ο πολιτικός είναι ανίκανος να αλλάξει τα δεδομένα και αναγκάζει το λαό μας να μην έχει πια ούτε ελπίδα, δεν είναι ανάγκη να είναι καν υποψήφιος...
ΑΟΖ ή μιζέρια
Όποιος δεν αναφέρεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αυτήν την περίοδο αποδεικνύει ότι δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και απλώς θέλει να δώσει την εντύπωση ότι το κάνει...
Η δυναμική της ΑΟΖ.

ΑΟΖ και Νέα δεδομένα για το EuroAsia Interconnector.
Η ΑΟΖ δεν είναι πια ένα θεωρητικό θέμα, αλλά ένα πρακτικό που έχει πολιτικές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο τεχνικό και ανήκει πλέον στην πολιτική ατζέντα ακόμα και αν μερικοί πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα την εμβέλειά της για την οικονομία μας. Έτσι είναι καλό να αναφέρουμε και την κοινοπραξία που θα κατασκευάσει το EuroAsia Interconnector που θα ενώσει καλωδιακά το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγει το φυσικό αέριο...
ΑΟΖ και δημιουργία ιστορίας.

Οι εκλογές και η οικονομία
Οι εκλογές είναι σίγουρα ένας στόχος για πολλούς, αλλά δεν μπορούν να είναι το τελικό αποτέλεσμα και στην πραγματικότητα ούτε ένα ενδιάμεσο, εκτός αν αποκτήσουμε ανθεκτική κυβέρνηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να πείσουμε με οικονομικά κριτήρια ότι η στήριξη της Ελλάδας είναι απαραίτητη, αλλιώς θα έχουμε αναπόφευκτα μεγάλα προβλήματα και άμεσα και σε βάθος χρόνου...
Η μαχητικότητα της ΑΟΖ.
Η μαχητικότητα της ΑΟΖ γίνεται όλο και πιο εμφανής με την πάροδο του χρόνου. Την ώρα που όλοι προσπαθούν να σταθούν στα πολιτικά τους πόδια και να κάνουν μίζερες οικονομίες, για να παρουσιασθούν ως άξιοι υποψήφιοι, η έννοια της ΑΟΖ αποκτά μία πραγματική πολιτική οντότητα...
Ψηφίζω ΑΟΖ

Εσύ δεν θέλεις ΑΟΖ;

H μάχη της ΑΟΖ
Η μάχη της ΑΟΖ δεν θα είναι θεωρητική. Η μάχη της ΑΟΖ δεν θ’ αρχίσει με τους ξένους, αλλά με τους ραγιάδες, τους δικούς μας που θέλουν να εκμεταλλεύονται μια κατάσταση δίχως εθνικά θέματα. Προτιμούν την Ελλάδα πεσμένη και καταπιεσμένη, για να μην μπορεί να αντισταθεί στη βαρβαρότητα...
Πολιτισμός και ΑΟΖ
Πολλοί μας κατηγορούν, ειδικά αυτήν την περίοδο, ότι δεν είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό μας. Βέβαια δίνουν έμφαση στα οικονομικά μας προβλήματα και παραμερίζουν τα πάντα για να μας απαξιώσουν με ένα πιο αισχρό τρόπο. Μα δεν πρόκειται να το καταφέρουν διότι είμαστε ένας λαός με πολιτισμό που ξέρει ν’ αντιστέκεται ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες...
Οι εχθροί της ΑΟΖ.
Οι εχθροί της ΑΟΖ βρίζουν ανθρώπους σαν τον Θ. Καρυώτη, Σ. Κασσίνη, Η. Κονοφάγο, Α. Φώσκολο, διότι αντιλαμβάνονται ότι σιγά σιγά χάνουν την μάχη της ΑΟΖ. Μερικοί από αυτούς τους εχθρούς δουλεύουν χρόνια ενάντια στην ιδέα της ΑΟΖ...
Ο ρόλος του καθενός.
Όποιος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να δώσει μια πραγματική μάχη για την πατρίδα του διότι ήταν πολύ νέος ή πολύ αδιάφορος, τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα. Με το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο δράσης...
ΑΟΖ και συμμαχικό πλαίσιο.
Για να ξεπεράσουμε τις εσωτερικές μας δυσκολίες είναι απαραίτητο να βρούμε ένα συμμαχικό πλαίσιο, το οποίο να είναι υπερκομματικό. Αν ενταχθούμε σε μια εσωτερική διαμάχη, για να κερδίσουμε απλώς ποσοστά, το πιο πιθανό είναι να βρεθούμε σε μία κατάσταση ανάλογη με την προηγούμενη. Οι εκλογές, που είναι εκ φύσης ανταγωνιστικές, δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο...
Στρατηγική πολιτική.
Δεν χρειαζόμαστε τοπικές αντιπαραθέσεις, αλλά μια ολική αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε κομματικές συγκρούσεις, αλλά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο πολιτικά...
Κινδυνολογία και ασχετοσύνη.
Δεν φτάνει που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, έχουμε και άσχετες κότες που κινδυνολογούν, για να δικαιολογήσουν την απραξία και την ανικανότητά τους τόσα χρόνια. Όχι μόνο δεν έδωσαν τίποτα στην Ελλάδα, αλλά προσπαθούν να προβάλουν τις φοβίες τους ως στίγμα της πραγματικότητας. Αν τις ακούσουμε, τότε θα πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα...
Τρία γράμματα .

Αθλιότητα πολιτικής σκέψης.
Όταν υπάρχουν σοβαρά εθνικά θέματα, εμφανίζεται η αθλιότητα της πολιτικής σκέψης. Είχαμε και στο παρελθόν τουλάχιστον στην Κύπρο ένα τετραπέρατο παράδειγμα με τις αντιδράσεις ενάντια στον Τάσσο Παπαδόπουλο...
ΑΟΖ και γελοιότητες.
Η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπάρχει από το 1982 και το πλαίσιο της θέσπισης είναι ξεκάθαρο. Εδώ και χρόνια παλεύουμε όλοι μας για να γίνει γνωστό το θέμα της ΑΟΖ, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός ν’ αντιληφθεί ότι πρόκειται για...
ΑΟΖ και πλωτό υγροποιημένο φυσικό αέριο

Δομικά στοιχεία περί κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ.

ΑΟΖ, LNG και αγωγός
Τα κοιτάσματα Αφροδίτη, Leviathan και Tamar είναι τρεις από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της δεκαετίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοί είναι οι εξής...
ΑΟΖ εδώ και τώρα!

Διευκρινίσεις περί ΑΟΖ.
Η ΑΟΖ αποτελεί ένα δείγμα υψηλής στρατηγικής για την Ελλάδα και όχι μια απλή κίνηση τακτικής σε οικονομικό επίπεδο. Η εμβέλεια της ΑΟΖ προέρχεται από τη στρατηγική, ενώ το βάρος της από την οικονομία...
ΑΟΖ Ρωμιοσύνης.

ΑΟΖ, Δεδομένα και γεωτρήσεις.

Η ΑΟΖ μας.

Ο αγώνας του ελληνισμού.
Από την αρχή, ο αγώνας του ελληνισμού σχετίζεται με τη θάλασσα. Ο πολιτισμός μας γεννήθηκε στη θάλασσα κι είμαστε ο λαός της θάλασσας από την Αρχαιότητα. Κανείς δεν μας την έμαθε. Με τη ζωή μας τη μάθαμε και με τη μνήμη μας την κρατήσαμε μέσα στο πνεύμα μας...
Η ΑΟΖ ως κριτήριο εκλογών.
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι πια μόνο ένα όραμα για την Ελλάδα, αλλά κι ένα κριτήριο εκλογών για την επόμενη αναμέτρηση. Σε αυτή τη φάση, όλοι έχουν πάρει μία θέση στα ελληνικά κόμματα ανάλογα με την ιδεολογία τους...
Η ώρα της ΑΟΖ

Οικονομικές πιέσεις και ΑΟΖ
Οι εκλογές έγιναν κι όμως οι αγορές δεν έχουν αλλάξει και οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν, διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν ακόμα ουσιαστικά μηνύματα αλλαγής. Αυτό είναι ορθολογικό, αφού δεν υπάρχει κυβέρνηση...
Ο αγώνας της ΑΟΖ.

Δείγματα εμπιστοσύνης.
Όταν ο ελληνικός λαός βλέπει μόνο δυσκολίες γύρω και δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον, δεν χρειάζεται μηνύματα, αλλά μόνο πράξεις ουσίας. Πριν όμως αυτές τις πράξεις που θα υλοποιήσουν το όραμά του, πρέπει να υπάρχουν δείγματα εμπιστοσύνης...
Η εκστρατεία της ΑΟΖ.
Η εκστρατεία της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι απαραίτητη και στο εξωτερικό. Οι επαφές που κάναμε με την Ινδία, την Γαλλία και την Κύπρο αποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη. Διότι κανείς στο εξωτερικό δεν είναι ενημερωμένος για τον εθνικό σχεδιασμό μας και όλες οι εκτιμήσεις για την κατάσταση της Ελλάδας γίνονται χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θέσπιση της ΑΟΖ...
Παράλληλες διαδικασίες.
Τώρα που ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον τη σημασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για την πατρίδα μας, πρέπει να κάνουμε μια επαγγελματική ενημέρωση στις ξένες εταιρίες που έχουν τεχνογνωσία και τεχνολογία στον τομέα της έρευνας του φυσικού αερίου και των πετρελαίων για την αξία των οικοπέδων της ελληνικής ΑΟΖ...
Η απαραίτητη υποστήριξη.
Γνωρίζοντας το μέγεθος της ΑΟΖ των ακριτικών μας νησιών πρέπει να τα υποστηρίξουμε έμπρακτα με την παρουσία μας και βέβαια με την ενίσχυση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Δεν αρκεί να μιλούμε για το σύμπλεγμα Καστελλόριζου και τη Γαύδο...
Η ΑΟΖ ως Ζήτημα Εξωτερικής Πολιτικής.
Ανάμεσα στα Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής με τα οποία συμφώνησαν και τα τρία κόμματα που αποτελούν τη νέα κυβέρνηση, το πρώτο είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με την εξής φράση: «Συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.»...
Οι μαχητές της ΑΟΖ.

Το μέλλον της πατρίδας.

Η ανάγκη της Ελλάδας

Μαχητή της ΑΟΖ.

Fighter of EEZ

Οι εφοπλιστές της ΑΟΖ.
Η θέσπιση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι μόνο η αρχή της υλοποίησης ενός από τα πιο σημαντικά οράματα της Ελλάδας, είναι και το σήμα που περιμένουν οι εφοπλιστές μας, που βρίσκονται στο εξωτερικό και αποτελούν τον πρώτο εμπορικό στόλο του κόσμου...
Ενεργειακή πολιτική και ΑΟΖ

Η κρισιμότητα των αποφάσεων.
Η κρισιμότητα των αποφάσεων παρουσιάζεται συχνά όταν έχουμε να κάνουμε με εθνικά θέματα και ειδικά μεγάλης εμβέλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίγνωση όχι μόνο του θέματος, αλλά και των δυνατοτήτων μας παίζει ένα σημαντικό ρόλο και δίχως την κατάλληλη προετοιμασία, οι πολιτικοί φορείς είναι ανίκανοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων...
Ο λαός της ΑΟΖ.
Όταν δεν πιστεύεις πια σε τίποτα, όταν οι πολιτικοί δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματά σου, όταν δεν βλέπεις πια το μέλλον, είναι δύσκολο να σε πείσουν ότι υπάρχει ένα όραμα ικανό ν’ αλλάξει τη γενική κατάσταση.
Η ανακήρυξη της ΑΟΖ

La proclamation de la ZEE
La proclamation de la ZEE est la prochaine étape après les élections. Nous avons un gouvernement élu et une opposition désormais au courant ou dans la phase finale de l'information, concernant les procédures techniques pour la question de la zone économique exclusive il y a maintenant un consensus général sur sa déclaration...
Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ως έμμεση ενίσχυση της ελληνικής ΑΟΖ
Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, είναι ένας πλωτός υπεράκτιος σταθμός αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο φορέας ανάπτυξης καλλιέργειάς του είναι η GASTRADE A.E., η οποία ανήκει στον όμιλο Καπελούζο. Ο στόχος του ΑΣΦΑ είναι μία ευέλικτη λύση αεριοποίησης, δίχως να προκαλεί φθορά στον περιβάλλοντα χώρο...
A LAW TO PROVIDE FOR THE PROCLAMATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BY THE HELLENIC REPUBLIC

Η ενεργειακή Ελλάδα προ ΑΟΖ.
Λόγω της έλλειψης της θέσπισης και της οριοθέτησης της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης οι περιοχές που δόθηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό ανήκουν στα χωρικά εθνικά ύδατα, δηλαδή απέχουν από την ακτή λιγότερο από 6ΝΜ...
Οι αετοί δεν γονατίζουν!.

Η ΑΟΖ ως πλαίσιο εμπιστοσύνης
Η ΑΟΖ, αν και είναι ήδη και επίσημα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της τρικομματικής κυβέρνησης, πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο σε σχέση με την όλη Βουλή των Ελλήνων. Με την ψήφο εμπιστοσύνης, η Βουλή αποδέχεται ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης έχει νόημα για την πατρίδα μας...
ΑΟΖ και ιστορικές αποφάσεις.
Τώρα φτάσαμε σε μια νέα φάση με τις προγραμματικές δηλώσεις των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Μετά από τις δύο εκλογές και τις δυνητικές κινήσεις εισχωρούμε στην επόμενη πραγματικότητα. Η αλλαγή φάσης δεν προκαλείται μόνο από την ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία μερικοί τη θεωρούν μια απλή τυπική διαδικασία...
ΑΟΖ και πρωθυπουργική δέσμευση.
Είχαμε βέβαια την προγραμματική σύγκλιση, όπου ήταν γραμμένη η συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη της ΑΟΖ, αλλά ο καθένας μας μπορούσε με επιφυλακτικότητα να θεωρήσει ότι ήταν απλώς μια διπλωματική έκφραση από την τρικομματική κυβέρνηση...
ΕΕΖ and the Prime Minister's commitment
There was certainly a pre-electoral convergence, where systematic preparation to proclaim the EEZ was written down, but each one of us could have been so cautious as to consider that this was simply a diplomatic expression by the trilateral government. However, now the Prime Minister's statement in the Greek Parliament substantially constitutes a Premier's commitment, which is not only a written mention in a text, but also a non-diplomatically-styled point...
La ZEE et l'engagement du Premier Ministre
Nous avions sans doute la convergence du programme, où était écrite la préparation systématique de la proclamation de la ZEE, mais chacun de nous aurait pu penser prudemment que c'était juste une expression diplomatique du gouvernement tripartite. Seulement maintenant, avec la déclaration du Premier ministre au Parlement Grec...
Η κραυγή των αετών.

Περί Νομοσχεδίου θέσπισης ΑΟΖ
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλής των Ελλήνων αναφέρθηκε άμεσα και επί του πρακτέου, το θέμα της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αναφέρθηκαν σε αυτήν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μέσω πρωθυπουργού, υπουργών, προέδρων και βουλευτών...
ΑΟΖ και κομματικές εξελίξεις.
Καθώς η ΑΟΖ έχει αναδειχθεί επιτέλους σε σοβαρό και εθνικό θέμα που ανήκει πια στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, κάθε κόμμα της Βουλής των Ελλήνων θέλει και αυτό να πάρει μία θέση, για να αναδείξει τον ρόλο του σε αυτήν την προσπάθεια. Μπορεί να φανεί ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί ένα παράδοξο...
Γαύδος και ελληνική ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε με ακρίβεια τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν ήδη βρεθεί στο Ισραήλ και στην Κύπρο, μπορούμε ν’ αντιληφθούμε επί του πρακτέου την αξία του τετραγωνικού χιλιομέτρου. Παραδείγματος χάρη το κοίτασμα Αφροδίτη στο οικόπεδο 12, έχει ένα εμβαδόν της τάξης των 140Km2. Ενώ το κοίτασμα Αχιλλέας στην ελληνική ΑΟΖ...
Από το όραμα στην επιτροπή της ΑΟΖ
Για να συνειδητοποιήσουμε μερικές φορές ότι γράφεται η ιστορία, μερικά γεγονότα είναι αναγκαία, αλλιώς έχουμε την εντύπωση ότι απλώς εκτελούμε μία καθημερινή αποστολή. Αν όμως θυμηθούμε ακόμα και ελάχιστα γεγονότα, τότε αντιλαμβανόμαστε την ιστορικότητα μιας διαδρομής ή μάλλον ενός μαραθωνίου...
Μίκης, ο μαχητής της ΑΟΖ.
Αν δεν είχαμε μια άμεση συνάντηση με το Μίκη, με όσα λέγονται για τις θέσεις του, δεν θα ξέραμε με ακρίβεια την άποψή του και τις γνώσεις του περί του θέματος. Κι όταν κάποιοι άσχετοι τον κατηγορούν ότι δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική...
Δημόσιος Φορέας Υδρογονανθράκων
Αφού οι περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει, και μάλλον καταλάβει, το Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στις 10 Φεβρουαρίου 2012, αποφασίσαμε να το αναδείξουμε, για να μην ακούμε πια άσχετες απόψεις με το θέμα της ΑΟΖ. Διότι ακόμα κι αν ο καθένας πιστεύει πια πως πρέπει να γίνει η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ...
Αετίσια βλέμματα.

Από το GRITA στο EuroAsia Interconnector.
Το GRITA είναι η ηλεκτρική σύνδεση που υπάρχει ήδη μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα, συνδέει τη Galatina και τον Άραχθο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι 400 KV, 1250 A και 500 MW. Το πέρασμα του καλωδίου γίνεται βέβαια από τις δύο θεωρητικές ΑΟΖ της Ιταλίας και της Ελλάδας, λόγω της συμφωνίας...
Σπάνιες Γαίες, χαρακτηριστικά και δεδομένα.
Οι σπάνιες γαίες είναι χημικά στοιχεία και πιο συγκεκριμένα μέταλλα. Ετυμολογικά, έχουν αυτήν την ονομασία λόγω της σπανιότητάς τους και των οξειδίων τους που έχουν μια γαιώδη μορφή. Απαρτίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία:...
Σπάνιες Γαίες και εφαρμογές
Για το Λανθάνιο: - Για την αποθήκευση υδρογόνου το κράμα LaNi5 σε μορφή αφρού, απορροφά 400 φορές τον όγκο τους...
Σπάνιες Γαίες και εφαρμογές
Για το Λανθάνιο: - Για την αποθήκευση υδρογόνου το κράμα LaNi5 σε μορφή αφρού, απορροφά 400 φορές τον όγκο τους. - Για καταλύτη κινητήρα βενζίνης, το La Pb Mn O3 εφαρμοσμένο στο οξείδιο του Λανθανίου είναι πιο οικονομικό από το λευκόχρυσο και το παλλάδιο που χρησιμοποιούνται τώρα.
Η πορεία της ελληνικής ΑΟΖ δεν σταματά!.
Η πορεία της ελληνικής ΑΟΖ δεν σταματά! Την ΑΟΖ τη θέλει ο ελληνικός λαός όχι μόνο επειδή είναι ένα σύμβολο πλέον, αλλά διότι είναι η αρχή μιας νέας περιόδου για την Ελλάδα με το κεφάλι ψηλά, που δεν ξέρει να γονατίζει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αφού το θέλει η κυβέρνηση και μάλιστα δυναμικά...
Περί Νόμου του 2012 για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
Ο Νόμος του 2012 για την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ότι το εξωτερικό της όριο δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων – 1ΝΜ= 1852m – από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αυτό, βέβαια, ως θεμελιακή αρχή...
Δικαιώματα και Καθήκοντα στον Νόμο 2012 της ΑΟΖ.
Ο Νόμος του 2012 για τη θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης θα πρέπει να περιγράφει τα Δικαιώματα και τα Καθήκοντα άλλων κρατών στην ελληνική ΑΟΖ. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του Νόμου του 2012 για την ελληνική ΑΟΖ, η Ελληνική Δημοκρατία...
Το υπόδειγμα του κοιτάσματος Αφροδίτη
Για να αντιληφθούμε πραγματικά τι σημαίνει πρακτικά, σε οικονομικό επίπεδο να βρεθούν στην ελληνική ΑΟΖ, κοιτάσματα φυσικού αερίου σε περιοχές όπως είναι τα Ιωάννινα, το Ιόνιο και η Νότια Κρήτη για να μην έχουμε να εξετάσουμε και τις κλασσικές φοβίες, πρέπει να έχουμε ένα γενικό υπόδειγμα...
Υπόδειγμα Νόμου περί ανακήρυξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΑΟΖ ή ραγιαδισμός.
Δεν αρκεί που παλεύουμε όλοι μας για να αναδείξουμε το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και να αποκτήσει επιτέλους η πατρίδα μας το δικαίωμα που της ανήκει, αλλά πρέπει επιπλέον να διαχειριστούμε...
Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκή Γεωπολιτική.
Όταν εξετάζουμε τη Μεσόγειο αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα νησιά της είναι ευρωπαϊκά και μάλιστα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΖ στη Μεσόγειο...
Greek EEZ and European Geopolitics
When we examine the Mediterranean Sea we realize that all its islands are European and they do in fact belong to the European Union. To this effect the EU has the biggest EEZ in the Mediterranean. In addition, this EEZ is coherent, which is substantial quality for routes of ships, especially the LNG ones and what is more for natural gas or oil pipelines...
ZEE grecque et géopolitique européenne
Lorsque l'on examine la Mer Méditerranée nous nous rendons compte que toutes les îles sont européennes et font donc partie de l'Union Européenne. En conséquence, l'Union Européenne possède la plus grande Zone Economique Exclusive en Mer Méditerranée. Par ailleurs, cette ZEE est connexe, cette propriété est substantielle pour les trajets des bateaux, notamment pour le GNL, et encore plus pour les pipelines de gaz ou de pétrole...
Η θέσπιση της ΑΟΖ είναι προτεραιότητα
Την ώρα που δεχόμαστε οικονομικές πιέσεις και επιθέσεις, το θέμα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις και οι αντιδηλώσεις, αλλά οι πράξεις. Προσπαθούν μερικοί να ερμηνεύσουν τα λεγόμενα ξένων αξιωματούχων για να υπερασπισθούν τις θέσεις τους. Πάλι καλά που υπάρχουν πολιτικοί που διαβάζουν καλά αυτά τα λεγόμενα και δίνουν τις σωστές απαντήσεις, αλλιώς δεν θα ήξερε τι να πει και ο ελληνικός λαός...
Proclaiming EEZ is a priority
At a time when are under economic pressure and receive economic attacks, statements and counter statements only are not the case, but actions are. Some try to interpret foreign officials’ words in order to defend their own position. Thankfully there are politicians reading these words well and giving correct answers...
ΑΟΖ, Αρκτική, Η.Π.Α και Ε.Ε
Όπως το υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ιστορικό πλαίσιο της Αρκτικής είναι το εξής. Η περίοδος 2005-2010 υπήρξε η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αρκτική, και η περιοχή προβλέπεται ότι δεν θα έχει πάγους κατά το θέρος εντός των επομένων 30 έως 40 ετών. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές θα μπορούσαν δυνητικά να ελευθερώσουν την πρόσβαση σε τεράστιους φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και να επιτρέψουν την πραγματοποίηση θαλασσίων διαδρόμων οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταστήσουν συντομότερες και λιγότερο δαπανηρές σημαντικές εμπορικές οδούς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
ZEE, Arctique,U.S.A et U.E
Comme l'Union Européenne le rappelle le contexte historique de l'Arctique est le suivant. La période 2005-2010 a été la plus chaude jamais enregistrée dans l'Arctique, et que la zone est prévue sans glaces en été dans les 30 à 40 ans...
EEZ, Arctic, USA and EU
As reminded by the European Union the Arctic historic framework is the following: The period 2005-2010 has been the warmest ever recorded in the Arctic, and this area is foreseen not to have ices during summer season of the next 30-40 years...
Το αρκτικό στρατηγικό άνοιγμα για τη ΝΑ – Μεσόγειο.

AOZ και μακροπολιτική .
Ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε ένα κοίτασμα στην ελληνική ΑΟΖ, θα έπρεπε και πάλι να τη θεσπίσουμε λόγω στρατηγικής. Η πολιτική ωριμότητα έχει φτάσει πλέον σε αυτό το επίπεδο. Όμως εξετάζοντας τις λεκάνες Λεβαντίνης και Ηροδότου με τις αναλογίες και τις ομοιότητες που έχουν και με τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί ειδικά στο Ισραήλ και στην Κύπρο...
EEZ and macropolitics
Even if there were not a single deposit in the Greek EEZ, we ought to proclaim it in this case also, on strategy grounds. Political maturity has now reached this level. However, when examining ‘Levantine’ and ‘Herodotus’ basins with their bearing analogies and similarities also with the deposits found especially in Israel and Cyprus too...
Η ΑΟΖ ως οικονομικό εργαλείο .
Την ώρα που προετοιμαζόμαστε για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ, δηλαδή την υλοποίηση του πρώτου σταδίου, πρέπει ήδη να μελετάμε και το στρατηγικό βάθος. Αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας εξωτερικές περιπτώσεις. Άλλα κράτη αντιμετωπίζουν την ΑΟΖ ως ένα οικονομικό εργαλείο. Αυτήν την περίοδο, η Ιταλία λόγω οικονομικής δυσκολίας δίνει έμφαση στην οικοπεδοποίηση...
EEZ as economic tool
As we get prepared for proclaiming the Greek EEZ, namely for materializing the first stage, we already have to study its strategic depth as well. This may take place by examining foreign cases. Other states have considered EEZ to be an economic tool. At this period, due to economic difficulties Italy puts emphasis on plot charting...
ΑΟΖ και ενιαίο αναλογικό πλαίσιο
Όταν εξετάζουμε αποκλειστικά το κοίτασμα Αφροδίτη στο οικόπεδο 12 της Κύπρου, κάποιοι από τους δικούς μας έχουν την εντύπωση ότι είναι μια μοναδική περίπτωση. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αντιληφθούν τις γεωλογικές αναλογίες που υπάρχουν όχι μόνο στη λεκάνη Λεβαντίνης, αλλά και στη λεκάνη Ηροδότου...
ΑΟΖ και διάγραμμα ροής .
Για να γίνει κατανοητός ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας, δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της γεωπολιτικής ούτε καν της γεωμετρίας, μια απλή ανάλυση με θεμελιακή τοπολογία επαρκεί για να αναδείξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ενεργειακού κόμβου. Αν εξετάσουμε τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
ΑΟΖ και πιθανότητες εύρεσης κοιτασμάτων.
Για κατανοήσουμε αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερο βάθος τις πιθανότητες εύρεσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, είναι καλό να εξετάσουμε την περίπτωση του Ισραήλ, λόγω της μικρής του ΑΟΖ, η οποία εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τη Λεκάνη Λεβαντίνης...
ΑΟΖ και επενδυτικό ρίσκο
Το επενδυτικό ρίσκο είναι απαραίτητο για τις εταιρείες που ειδικεύονται στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, ενώ τα κράτη δεν το προτιμούν. Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι ενοχλητική και μάλιστα στην πραγματικότητα συνδυάζεται λόγω της ασυμμετρίας που υπάρχει μεταξύ της τεχνογνωσίας και του οικοπέδου, της γεώτρησης με το κοίτασμα...
ΑΟΖ και είδη συμβάσεων αναδόχων.
Όταν εξετάζουμε τον Πετρελαϊκό Κώδικα περί συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, στο πρώτο κεφάλαιο του τρίτου τίτλου, βρίσκουμε το Άρθρο 13 που προβλέπει τρεις μεγάλες κατηγορίες: τις συμβάσεις παραχώρησης, τις συμβάσεις διανομής και άλλου τύπου, όπως είναι οι συμβάσεις υπηρεσιών με ρίσκο...
Το στρατηγικό παράδειγμα της κυπριακής ΑΟΖ.
Το στρατηγικό παράδειγμα της κυπριακής ΑΟΖ είναι απλό ως νοητικό σχήμα, αλλά όχι απλοϊκό. Η Κύπρος είναι νησί και αποτελεί ένα απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, αν δεν αξιοποιήσει την ΑΟΖ της. Επιπλέον έχει μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση και κατά συνέπεια μεγάλο κόστος εισαγωγής. Οι αναλύσεις λοιπόν είναι ξεκάθαρες...
The strategic example of the Cypriot EEZ
As a mental schema the Cypriot EEZ strategic example is simple, but not simplistic. Cyprus is an island and constitutes an isolated energy system, unless it takes advantage of its EEZ. Moreover, it has a high degree of energy dependency and, consequently, importing energy is very costly. Thus, these analyses are clear...
Τεχνικά δεδομένα της κυπριακής ΑΟΖ.
Για να μπορέσουμε ν’ αναπτύξουμε μια τεχνική στρατηγική για την Ελλάδα, αφού θεσπίσουμε την ΑΟΖ, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα τεχνικά δεδομένα της κυπριακής ΑΟΖ. Με αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε μια ορθολογική μεθοδολογία που δεν έχει να κάνει με πολιτικές απόψεις γεμάτες φοβίες, αλλά με επιστημονικές γνώσεις...
Διαχωρισμός κοιτασμάτων στην ελληνική ΑΟΖ.
Ένα από τα βασικά στοιχεία στην έρευνα κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ θα είναι ο διαχωρισμός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό οφείλεται αρχικά στη διαφορά αερίου και υγρού, αλλά έχει βέβαια και επιπτώσεις οικονομικές αφού υπάρχει διαφορά κοστολόγησης μεταξύ των δύο...
Οικονομική κατάσταση και στρατηγική ανάπτυξης
Η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας μάς αναγκάζει να κάνουμε κινήσεις με ακόμα περισσότερη στρατηγική. Ένας από τους κυρίαρχους τομείς, όπου η στρατηγική επιβάλλεται, είναι η αξιοποίηση της ΑΟΖ. Δεν είμαστε σε μια κλασική περίοδο κι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε ότι σπάνια εκτελούν μη-αποκλειστικά...
Στρατηγική διαχείριση κοιτασμάτων στην ελληνική ΑΟΖ
Το θέμα του πορώδους περιλαμβάνεται στη διαχείριση του κοιτάσματος (Reservoir Management, gestion du réservoir). Και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό, όχι μόνο στον εντοπισμό και στην εκτίμηση του μεγέθους του κοιτάσματος, αλλά και στην εκμετάλλευσή του που είναι βέβαια η πιο κερδοφόρα. Διότι μόλις βρεθεί κοίτασμα (π.χ. Πρίνος) το Κράτος είναι υποχρεωμένο να συνεργαστεί με την Εταιρεία και να την ελέγξει σε όλα τα επόμενα βήματα Ανάπτυξης και Παραγωγής, ώστε η εκμετάλλευση να γίνει σύμφωνα με την διεθνή καλή πρακτική (Good Oil Field Practice, bonne pratique pétrolière)...
Les hydrocarbures et les Accords d'Évian
Cinquante ans après, les Accords d’Évian sont manifestement très peu lus et surtout ne sont pas décrites à travers des éléments de géostratégie et de géopolitique. Certains les mentionnent sans même les avoir parcourus et d’autres après les avoir survolés ne peuvent saisir l’essentiel. Tout le monde met en exergue la première partie qui correspond à l’accord de cessez-le-feu en Algérie. Certes ces onze articles jouent un rôle important dans l’arrêt du processus mais ne donnent aucune explication sur les circonstances et le contexte.
Μεθοδολογία εξόρυξης κοιτασμάτων.
Όταν μιλούμε για εξόρυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων πρέπει να ξέρουμε ότι η ενέργεια που χρειάζεται μπορεί να δοθεί από την ίδια την φύση λόγω της θερμοδυναμικής κατάστασης. Έτσι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε χρήση ακόμα και της βαρύτητας, για να έχουμε μια αποτελεσματική εξόρυξη με ελαχιστοποίηση κόστους και βέβαια να είναι και φιλική προς το περιβάλλον...
ΑΟΖ και θέσεις εργασίας
Ένας τρόπος έμμεσος για να αντιληφθούμε την αξία της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της στον αριθμό των θέσεων εργασίας. Για να γίνει αυτή η μελέτη επί του πρακτέου μπορούμε να αναλύσουμε αληθινούς αριθμούς του τομέα του φυσικού αερίου που έχουν αντίκτυπο στην γενική οικονομία των ΗΠΑ μέσω των θέσεων εργασίας. Το φυσικό αέριο στην Αμερική υποστηρίζει...
H αντίσταση των Ελλήνων .
Αυτήν την περίοδο δοκιμάζεται κάθε μέρα η αντίσταση των Ελλήνων. Οι οικονομικές πιέσεις προκαλούν δυσκολίες, στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε ως λαός. Όμως όταν έχουμε δικούς μας που συνεχώς μας κατηγορούν και προβάλλουν μια αρνητική εικόνα στο εξωτερικό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα...
Από τις χημικές ιδιότητες του μεθανίου στην ενεργειακή στρατηγική
Αν γίνεται τόσος λόγος στην έρευνα των υδρογονανθράκων περί μεθανίου, ο λόγος είναι και απλός και πολλαπλός. Το μεθάνιο είναι το πιο μικρό μόριο της οικογένειας των αλκανίων. Έχει ένα μόνο άτομο άνθρακα και τέσσερα του υδρογόνου και το γεωμετρικό του σχήμα είναι ένα τετράεδρο, όπου ο άνθρακας βρίσκεται στο κέντρο και τα άτομα του υδρογόνου στο κέντρο των τεσσάρων εδρών και όχι στις κορυφές, όπως νομίζουν οι περισσότεροι που δεν έχουν κάνει στερεοχημεία επί του πρακτέου...
Δομικά και τεχνικά δεδομένα αγωγών υδρογονανθράκων
Ένας από τους βασικούς τρόπους για να μετρήσουμε τη δυσκολία τοποθέτησης ενός αγωγού σε υποθαλάσσιο χώρο, είναι να υπολογίσουμε το γινόμενο του βάθους της τοποθέτησης με τη διάμετρο του αγωγού στο τετράγωνο. Με την πάροδο του χρόνου οι μηχανικοί ανεβάζουν όλο και περισσότερο αυτή τη δυσκολία με τους νέους αγωγούς...
Πλωτό Σύστημα Yγροποίησης Φυσικού Αερίου στην Ελληνική ΑΟΖ.
To 1972, δέκα χρόνια πριν την υπογραφή του Δικαίου της Θάλασσας, ανακαλύφθηκε στην ελληνική ΑΟΖ, στο Βόρειο Αιγαίο, το κοίτασμα Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» με αποθέματα ύψους ~1 Δις m3, δηλαδή διακόσιες φορές μικρότερα αποθέματα από αυτά της Αφροδίτης ~200 Δις m3 (~7 Τρις κυβικά πόδια) που ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2011...
Από τις σεισμικές γραμμές στις στρατηγικές επενδύσεις Νότια της Κρήτης.
Σε παγκόσμια κλίμακα, σε γενικό πλαίσιο, κι όχι μόνο στη Μεσόγειο, έχει διαπιστωθεί ότι Συγκλίνουσες Λιθοσφαιρικές Πλάκες φιλοξενούν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Σε αυτό εξάλλου το περιβάλλον έχει ανακαλυφθεί το 20% του συνόλου των γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Δεν είναι λοιπόν μία θεωρητική προσέγγιση μόνο, αλλά ένα πρακτικό δεδομένο της έρευνας του τομέα. Στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη...
Δεδομένα και υπολογισμοί ενεργειακής σκακιέρας στα Δωδεκάνησα
Για να επινοήσουμε πώς θα είναι η μελλοντική ενεργειακή σκακιέρα στα νησιά μας και ειδικά στα Δωδεκάνησα, μέσω του πλαισίου της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί με τα σημερινά δεδομένα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τους τωρινούς σταθμούς αποθήκευσης :...
Το CNG ως ενδιάμεσο υψηλής στρατηγικής.
Η απόφαση της κατασκευής μιας μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου είναι ένα δείγμα των αποτελεσμάτων της υψηλής στρατηγικής στην Κύπρο. Μόνο και μόνο η ύπαρξη του κοιτάσματος Αφροδίτη (7TCF) και του κοιτάσματος Leviathan (16TCF), όχι μόνο υποστηρίζει αυτήν την απόφαση, αλλά και την δικαιολογεί. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και η σχετική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, η οποία όμως...
Η ΑΟΖ ως διαπραγματευτικό χαρτί.
Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ειδικά αφού θεσπιστεί, είναι ότι αποτελεί ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Η ελληνική ΑΟΖ δεν είναι απλώς ένα τεράστιο θαλάσσιο εμβαδόν, είναι και τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία ακολουθούν ως γεωλογική συνέχεια εκείνα του Ισραήλ...
EEZ as a bargaining chip
One of the main advantages of the Greek Exclusive Economic Zone, especially after having it proclaimed, is that it constitutes a bargaining chip. The Greek EEZ is not simply a huge maritime area it also means huge hydrocarbon deposits, which follow in a geological series those of Israel (especially Leviathan and Tamar deposits) and of Cyprus ...
Στρατηγικές κινήσεις και διαχείριση κρίσης.
Δεν αρκεί να υπάρχουν απαιτήσεις από παντού, για να υπάρξει επίλυση ενός προβλήματος, ειδικά όταν αυτό έχει τις διαδράσεις μιας κρίσης. Επιπλέον οι αντιδραστικές κινήσεις δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα εκτός από εκτόνωση βέβαια. Οι διαπραγματεύσεις που έχει να διαχειριστεί η Ελλάδα, είναι από μόνες τους μια μορφή κρίσης. Και γι’ αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε μια στρατηγική διαχείρισης κρίσεων για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Σε πρώτη φάση δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο σημεία ισορροπίας, αλλά τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν για να υπάρξει μια αντεπίθεση...
Η ΑΟΖ του Ελληνισμού.
Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο απαιτούν στρατηγικές κινήσεις. Οι επαφές που υπάρχουν μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας γίνονται όλο και ισχυρότερες λόγω της έννοιας της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αλλά και της ανακάλυψης κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η οριοθέτηση των ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ δείχνουν την πορεία που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί...
Η ενεργειακή αξία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ήρθε η ώρα της θέσπισης της ΑΟΖ.
Όλες οι μελέτες φτάνουν στην τελική φάση σε όλα τα επίπεδα για το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Με πολύ απλά λόγια, για να είναι κατανοητά σε όλους ακόμα και στους πιο αδιάφορους κι επιφυλακτικούς, ήρθε η ώρα της θέσπισης την ελληνικής ΑΟΖ. Και αυτό δεν γίνεται γιατί είναι ο τελικός μας σκοπός, αλλά επειδή είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου της Ελλάδας...
Η θέσπιση της ΑΟΖ ως κυρίαρχο θέμα.
Σε μια περίοδο που αναζητούμε μέτρα εξοικονόμησης σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης, πρέπει να φροντίσουμε και το θέμα της ανάπτυξης. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με παθητικό τρόπο, όπως το περιμένουν οι περισσότεροι. Διότι η ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο με οικονομίες άλλα και με στρατηγικές επενδύσεις. Επιπλέον αν τα μέτρα είναι μόνο και μόνο ενδογενή δεν μπορούν να ενισχύσουν το πεδίο δράσης...
Οικονομικά δεδομένα και στρατηγική της ΑΟΖ.
Ακόμα και αν κάνουμε μία πολύ συντηρητική προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και αξιολογήσεις έγκυρων πετρελαϊκών οίκων, τα αναμενόμενα (με 50% πιθανότητα) αποθέματα Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου του Αιγαίου Πελάγους ανέρχονται σε περίπου 1,5 Δις αντίστοιχα βαρέλια πετρελαίου, του Ιονίου Πελάγους...
Βεβαιωμένα και πιθανά συμβατικά και μη, αποθέματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο .
Η θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι μόνο σημαντική για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Και ο λόγος είναι απλός. Προς το παρόν, όπως έχει η τεχνολογία σε εμπορικό επίπεδο τουλάχιστον, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην Ανατολική Μεσόγειο παρά μόνο τα συμβατικά αποθέματα...
Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει .
Εκ μέρους του λαού που δεν μπορεί να περιμένει, όπως λέει και το «έντεχνο» τραγούδι θα θέλαμε να συνειδητοποιήσουν όλοι οι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, ότι το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι μία μόδα, όπως το απέδειξε η ίδια η ιστορία την τελευταία περίοδο...
Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ.
Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού, θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολιτικούς φορείς και ειδικά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Νόμου της ελληνικής ΑΟΖ, ότι ο καθένας μας ζητά την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στην πατρίδα μας, για να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες...
PETITION EN FAVEUR DE LA PROCLAMATION DE LA ZEE GRECQUE
Avec ces signatures du peuple grec, nous voulons montrer à toutes les institutions politiques et particulièrement à l'Assemblée grecque qui doit voter le projet de loi sur la Loi de la ZEE grecque, que chacun de nous demande l'application du Droit de la Mer...
Signatures to support the proclamation of the Greek EEZ
With these signatures of greek people, we want to show in all political operators and especially in hellenic parliament, where the bill will be voted for the Law of the greek EEZ, that everyone requests to apply the law of the sea...
Firmas a favor de la proclamación de la ZEE griega
Con estas firmas de los ciudadanos griegos queremos mostrar a todas las instituciones políticas, especialmente en el Parlamento griego donde se votará el proyecto de la Ley de ZEE griega, que todo el mundo pide la aplicación del Derecho del Mar...
ПЕТИЦИЯ В ПОЛЬЗУ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЭЭЗ
С этими подписями греческого народа мы хотим показать всем политическим учреждениям и особенно греческомy парламентy, где будет проголосован законопроект o Законе греческoй ЭЭЗ, o том что каждый из нас просит применения Mорского Правa...
Είδη και γεωμετρία κεφαλών γεωτρύπανων.

Υπολογισμός όγκου υδριτών στην ελληνική ΑΟΖ και γεωοικονομική σημασία.
Ι. Υπολογισμός αποθεμάτων υδριτών Με βάση την εικόνα 1 αν θεωρήσουμε, σε πρώτη προσέγγιση βέβαια, ότι το μήκος της περιοχής των υδριτών είναι 1000km και το πλάτος τους, εντός της Ελληνικής ΑΟΖ...
Η υπογραφή μας. (Feutre sur cahier).

Ακόμα και οι φοβίες είναι κουραστικές.
Ακόμα και οι φοβίες είναι κουραστικές. Όταν δεν υπάρχει γνώση το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι οι φοβίες. Αυτό μπορεί να είναι κατανοητό σε ατομικό επίπεδο, αφού ο χαρακτήρας του καθενός είναι και η μοίρα του, όπως λέει ο συγγραφέας. Αυτό όμως που πρέπει να μας απασχολεί είναι στο επίπεδο της χώρας...
Από την επιλογή της PGS στην de facto ΑΟΖ.
Για αυτούς που θεωρούν ακόμα και τώρα την ελληνική ΑΟΖ μόνο ως ένα θεωρητικό κατασκεύασμα από ειδικούς, η επιλογή της νορβηγικής εταιρείας Petroleum Geo-Services (PGS) αποτελεί μία αλλαγή φάσης που πρέπει να παραδεχθούν και για πολλούς λόγους μάλιστα. Η επιλογή της PGS δεν είναι μόνο σημαντική επιστημονικά...
2000 Υπογραφές. (Feutre sur cahier).

Όταν το φυσικό αέριο ανεβάζει το χρηματιστήριο.
Η απόφαση της PGS, σε επίσημο πια πλαίσιο, ήρθε να ενισχύσει τις γνώσεις του Francois Hollande, ο οποίος είχε μία εκτενή συνομιλία με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν αποκλείουμε πια ότι στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και στη νέα διαδικασία στην οποία εισχωρεί η Ελλάδα...
Ερευνητικά στοιχεία του Πατραϊκού.
Για να αξιολογήσουμε εμπεριστατωμένα τα δεδομένα του Πατραϊκού και για να κατανοήσουμε ότι έχει νόημα να γίνει γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα ερευνητικά στοιχεία του. Η περιοχή του Πατραϊκού δεν είναι πρόσφατη για τον τομέα των υδρογονανθράκων. Ήδη από το 1999, έχουμε εκτιμήσεις για τα 1628 km2 και για το βάθος του χώρου έως 500m κάτω από τη θάλασσα...
Περί νομοθεσίας υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων.
Το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 έχει 17 μέρη και 9 παραρτήματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι τα μέρη αυτά είναι απόλυτα ανεξάρτητα, διότι υπάρχουν άρθρα που αφορούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τους αγωγούς...
Κότες και γεράκια.
Όποια και να είναι η κατάσταση, σε οικονομικό επίπεδο, στην Ελλάδα, το μόνο σίγουρο που κατάφερε ήδη να αποδείξει το πλαίσιο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι ότι οι κότες είναι περισσότερες από τα γεράκια. Είναι λοιπόν καλό για όλους να το συνειδητοποιήσουμε, για να προχωρήσουμε ανάλογα δίχως να ποντάρουμε...
Αναφορά στον Χρήστο.
Γιάννη, αν ήταν όλοι μαχητές σαν εσένα δεν θα είχαμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε για το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Εσύ δεν έχεις φοβίες και τολμάς να ξαναβάλεις στην θέση του τον καθένα μας που χάνει ακόμα και λίγο την πίστη του στον αγώνα μας. Είναι σπάνιοι οι αγωνιστές σαν εσένα και χαίρομαι...
Οι κινήσεις για την ΑΟΖ.
Οι κινήσεις για την ΑΟΖ δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στη θέσπιση, αλλά ήδη στις συμφωνίες για τις οριοθετήσεις. Και ο λόγος είναι απλός. Η θέσπιση είναι θεσμική και έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, όπως και η υπογραφή του Δικαίου της Θάλασσας. Διότι όταν υπάρχει το θέμα της επικάλυψης,...
Η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ.
Η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ έχει αρχίσει ήδη, διότι τώρα οι στρατηγικοί επενδυτές γνωρίζουν όντως ότι η Ελλάδα θα θεσπίσει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη κι έχουν αρχίσει να μας βλέπουν κάπως διαφορετικά, αφού ξέρουν και το μέγεθος των αναμενόμενων αποθεμάτων. Βλέπουν ότι επιλέχθηκε η γνωστή νορβηγική εταιρεία που είχε κάνει τις σεισμικές έρευνες στην Κύπρο, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μία κινητικότητα...
Γελοιότητες και Απαιτήσεις.
Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί που έσπευσαν να ασκήσουν κρητική ενάντια στην Τουρκία, εφόσον δεν πέτυχε τη γελοία προσπάθεια να παραχωρήσει οικόπεδα που δεν της ανήκουν. Βέβαια θα θέλαμε πολύ να δούμε την αντίδρασή τους, αν οι μεγάλες εταιρείες είχαν αποδεχθεί την παράνομη πρόταση...
Η ελκυστικότητα της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία με την Κύπρο, δεν είναι θεωρητικές και αυτό είναι το παράδοξο, αφού δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται τις πιέσεις της στρατηγικές της Κύπρου λόγω της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Κι όπως οι μεγάλες εταιρείες δεν θέλουν να εμπλακούν σε τουρκικές προσφορές, όπου οι παραχωρήσεις...
Κινητικότητα και Εκκίνηση.
Έχουμε συνηθίσει στις διπλωματικές δηλώσεις κάθε κυβέρνησης που προσπαθούν να μας πείσουν μέσω μιας τεχνητής κινητικότητας ότι υπάρχει διάθεση εκκίνησης, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Επιπλέον, όταν αυτές οι δηλώσεις προέρχονται από τους ειδικούς του διπλωματικού σώματος, κατανοούμε άμεσα ότι δεν έχουν καμιά υπόσταση...
Νέα δυναμική στην ΑΟΖ.
Οι εξελίξεις στο θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δείχνουν μια νέα δυναμική. Η αναγκαιότητα της θέσπισης και οι απαιτήσεις που προκαλεί, δημιουργούν ένα θετικό κλίμα όχι μόνο προς τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα υποψήφια, όπως είναι η Αλβανία. Και ο λόγος είναι απλός, η θέσπιση είναι η αρχή της διαδικασίας κι όχι το τέλος, κατά συνέπεια το πρέπον είναι ταυτόχρονα με την προετοιμασία της...
ΑΟΖ ενάντια στον ραγιαδισμό.
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είναι βέβαια μια οικονομική έννοια, αλλά όπως έχει ένα στρατηγικό υπόβαθρο, αποτελεί και μια αντεπίθεση στον ραγιαδισμό και αυτό σε πολλαπλό επίπεδο. Υπάρχουν άτομα στην πατρίδα μας που έχουν τόσα προσωπικά συμφέροντα τοπικά, που αδιαφορούν παντελώς αν η Ελλάδα θα αποκτήσει ΑΟΖ...
4000 υπογραφές για την ΑΟΖ. (Feutre sur papier epais 21x14,8, A5).

Νότια της Κρήτης και ΑΟΖ.
Νότια της Κρήτης υπάρχουν τεράστια αποθέματα κι ειδικά φυσικού αερίου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που γίνονται οι σεισμικές έρευνες από την εταιρεία PGS της Νορβηγίας. Κάνουμε χρήση του Νόμου 2289/95, σε εθνικό επίπεδο...
Δυο λόγια του Δημήτρη Μπάτση.
«Η εργασία μου αυτή γράφτηκε με τη βέβαια προοπτική πως παρ’ όλα τα εμπόδια και παρ’ όλες τις πολύμορφες επεμβάσεις, ο ελληνικός λαός που αγωνίστηκε ηρωικά και έδιωξε τον ξένο κατακτητή, θ’ ανοίξει και πάλι με τον αγώνα του διάπλατα το δρόμο για τη δημοκρατική ανοδική πορεία του και θ’ αρχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό...
Τεχνικοί όροι του Δημήτρη Μπάτση.
α) «Έχουμε κοιτάσματα απ’ όπου αντλούμε και μπορεί να αντλήσουμε μεταλλεύματα σε ποσότητες που να εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό της βιομηχανίας τόσο για το κοντινό όσο και για το πιο μακρινό μέλλον»...
Από την τακτική στη στρατηγική ΑΟΖ.
«Ήταν συνεπές προς την όλη παρασιτική τακτική του ελληνικού κεφαλαίου που αναζητούσε πάντα τις σίγουρες, μικρής πνοής και μονοπωλιακού χαρακτήρα, τοποθετήσεις να αποφύγει την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου»...
Η ελληνική ΑΟΖ ως κυρίαρχο θέμα.
Η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι μόνο μια προτεραιότητα μεταξύ άλλων για μας, αλλά το κυρίαρχο θέμα για την πατρίδα μας. Βασιζόμαστε νομικά στον Νόμο περί Υδρογονανθράκων 2289/1995, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4001/2011 και στο Προεδρικό Διάταγμα 10/02/2012 για την εξασφάλιση της εκμετάλλευσης αυτού του ελληνικού πλούτου, αποκλειστικά από το ελληνικό Δημόσιο.


Conférences/Talks


• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα:"Casus Belli, Aποκλειστική Οικονομική Ζώνη - ΑΟΖ, Τοποστρατηγική". Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ, Τετάρτη 23/02/2011. - Αφίσα. - Πρόσκληση. - Δελτίο Τύπου. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στο Ροταριανό Όμιλο Αλεξανδρούπολης με θέμα «Τοποστρατηγική προσέγγιση της ΑΟΖ» . Grecotel - Egnatia Grand, Αίθουσα: Τένεδος, 14/03/2011. - Αφίσα. - Video.
• Τοποστρατηγική και ΑΟΖ. Topostratégie et ZEE. Σχολή Στρατολογίας, École de Stratologie, Athènes, Grèce, 30/03/2011.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τοποστρατηγικά Δωδεκάνησα". Επιμελητήριο Ρόδου, Σάββατο 02/04/2011. - Αφίσα. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική ανακήρυξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και επιπτώσεις της στην Οικονομική Κρίση". Κεντρικό Αμφιθέατρο ΠΡΟΚΑΤ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή. Ξάνθη. 24/05/2011. - Video.
• De la décolonisation au redéploiement économique et stratégique de la France : le cas de la Zone Économique Exclusive (ZEE). Lyon, Mairie du 7e, 30/06/2011. - Affiche. - Invitation.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνισμός και απέραντο γαλάζιο". Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Λάρισας. Στρατιωτική Λέσχη Φρουράς Λάρισας, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα: 19.00. - Πρόσκληση. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Τα θεμέλια της ελληνικής θάλασσας". Ανεξάρτητη Ομάδα Πολιτών Καλλιθέας. Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Μεγίστης 18- 20, Καλλιθέα, 19/10/2011. - Αφίσα. - Video.
• «Aποκλειστική Oικονομική Zώνη. Από τη Στρατηγική Κίνηση στην Οικονομική Λύση». Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής Λ. Συγγρού 103-105. Αθήνα, 12/11/2011, 11.00 - 14:00. - Πρόσκληση. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική και Οικονομία". Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011, ώρα: 19.30. Video
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον της γης μας, η θάλασσά μας". Αλεξανδρούπολη, Grecotel ΕΓΝΑΤΙΑ, αίθουσα Σαμοθράκη. Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 19.00. - Αφίσα. - Photos. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα διαγράμματα Voronoi ως υπόβαθρο της ΑΟΖ". Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού. Αμφιθέατρο Δήμου Σαρωνικού. Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 18.30. Αφίσα. - Πρόσκληση. - Photos. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στην ημερίδα με τίτλο: "H Ελλάδα με τις δικές της δυνάμεις,μπορεί να εξέλθει της κρίσης". Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού. Αίθουσα Παλαιάς Βουλής. 14/01/2012. - Video.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "H ΑΟΖ ως οικονομική λύση". Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, 18/01/2012. - Πρόσκληση. - Video.
• Δομικά στοιχεία της ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, 19/01/2012.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ένα όραμα, μία λύση: ΑΟΖ». Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 29/02/2012, ώρα 18.30. - Πρόσκληση. - Αφίσα. - Photos
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "AOZ και Ιπποσύνη". Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Ρόδος. 27/03/2012. - Αφίσα. - Photos. - Photos2. - Video
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με τίτλο "ΑΟΖ: αφήνουμε πίσω μας το χθες, νέες γενιές -νέες πολιτικές - 2 ζητούμενα με μια κίνηση: εθνική κυριαρχία και ανάπτυξη". Ξενοδοχείο Holiday Inn, Θεσσαλονίκη, Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, ώρα: 18.00. - Αφίσα. - Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο "2012 - Tο έτος της ελληνικής ΑΟΖ". Αίθουσα «Γ. Καφταντζής» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών. Σέρρες, Τετάρτη 04 Απριλίου 2012, ώρα: 20.00. - Πρόσκληση - Αφίσα - Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ". Αμφιθέατρο Δημοκρατίας, Ελευθερούπολη. Πέμπτη 05 Απριλίου 2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα - Video
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ελληνικής ΑΟΖ". Καπναποθήκη "Π" του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης - Καπνεργατών 9, Ξάνθη. Τρίτη 08 Μαΐου 2012, ώρα: 20.00. - Αφίσα - Πρόσκληση - Video
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ελληνική ΑΟΖ ενάντια στην οικονομική κρίση". Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, ώρα: 15.00, αίθουσα: 202. -Αφίσα. -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ελληνική ΑΟΖ ενάντια στην οικονομική κρίση". Ξενοδοχείο "Αίθριο", Αμύνταιο. Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, ώρα: 19.00. -Πρόσκληση -Αφίσα. -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η ΑΟΖ και το μέλλον της Ελλάδας". Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Νέο Αμφιθέατρο. 06/06/2012 Αφίσα -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Ψηφίζω ΑΟΖ". Ξενοδοχείο PARK, Ναύπλιο. Πέμπτη 07/06/2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα. - Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "ΑΟΖ ενάντια στην κρίση". Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012, ώρα: 18.00. Αφίσα. - Video
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η θέσπιση της ΑΟΖ". Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, ώρα: 12.00 - Αφίσα. -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η στρατηγική της ΑΟΖ". Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμος Αλεξάνδρειας. Κυριακή 10/06/2012, ώρα: 20.30. - Αφίσα. - Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: «ΑΟΖ και υψηλή στρατηγική». Δημαρχείo Βόλου. Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, ώρα: 19.30. -Αφίσα. -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Ψηφίζω ΑΟΖ". Σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, Φροντιστήριο Τραπεζούντας στην οδό Χηλής. Τρίτη 12 Ιουνίου 2012, ώρα: 20.30. -Αφίσα. -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "Η θέση των κομμάτων για την άμεση ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ". Ξενοδοχείο STANLEY, Μεταξουργείο. Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, ώρα: 18.30. Αφίσα. -Video.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "ΑΟΖ και Εθνική στρατηγική". Α' Δημοτικό Σχολείο Παλιομετόχου. Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, ώρα 19:30 - Πρόσκληση
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Άμεση ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης". Δημοτικό θέατρο Αίγινας. Κυριακή 1 Ιουλίου 2012, ώρα 11:00. - Πρόσκληση - Photos - Video
• 2ο Master Class Τοποστρατηγικής και ΑΟΖ. Γαύδος, 13 - 16 Ιουλίου 2012. - Πρόσκληση. - Mέρα 1. - Mέρα 2. - Mέρα 2. - Mέρα 3. - Video 1 - Video 2
• ΑΟΖ και Φυσικό αέριο. ΔΕΠΑ, Αθήνα, 20/07/2012.
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Γεωπολιτική – Στρατηγική και ΑΟΖ». Δημοτική Αίθουσα "Ανδρόγεω". Ηράκλειο, Κρήτη. 27/07/2012. - Video
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Ευρωπαϊκή Προεδρία και ΑΟΖ". Mediterranean Beach Hotel. Λεμεσός, Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012, ώρα: 19.30. - Πρόσκληση - Video
• Ελληνική ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 13/09/2012.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέα φάση της ελληνικης ΑΟΖ". Αίθουσα δημαρχιακού μεγάρου Παπάγου - Χολαργού. Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. -Πρόσκληση - Video
• Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Λυγερού «Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΟΖ». Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας "Nόησις", Θεσσαλονίκη, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 19:00. - Αφίσα 1. - Αφίσα 2. - Video
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Όταν η ΑΟΖ δείχνει τα όρια της Γενοκτονίας μέσω της Θεωρίας των Παιγνίων". Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Tετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 18.30. Αφίσα.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Οι θέσεις εργασίας της ΑΟΖ". Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης - Δημαρχείο. Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 20.30. -Πρόσκληση
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ανάλυση της ΑΟΖ". Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδος. Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 20.00. -Πρόσκληση
• Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ: Προβλήματα και Προοπτικές σήμερα". Αμφιθέατρο Δημαρχείου - Καλύβια. Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 18.30. -Αφίσα.
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ελληνική ΑΟΖ". Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Έδεσσας. Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 20.30. - Πρόσκληση
Interviews


• Συνέντευξη του Στρατηγικού Συμβούλου Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" της Δήμητρας Αλεξάκη. Κανάλι 10, 15/05/2010. - Video.
• Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Χωρίς Αναισθητικό". Κανάλι 10, 17/05/2010 - Video.
• Συνέντευξη του  Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Χωρίς Αναισθητικό" της Δήμητρας Αλεξάκη. Κανάλι 10, 20/07/2010. - Video.
• Συνέντευξη του Στρατηγικού Συμβούλου Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" της Δήμητρας Αλεξάκη. Κανάλι 10, 11/09/2010. - Video.
• Συνέντευξη του Στρατηγικού Συμβούλου Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 04/12/2010. - Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 08/01/2011. - Video.
Συνέντευξη του Κου. Ν. Λυγερού "Στο Καστελόριζο, το πιο πιθανό δεν είναι να δώσουμε μόνο μια διπλωματική μάχη". Geopolitics & Daily News, 17/01/2011.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρωινό στην TV 100" με τους Β. Πλάκα και την Κ. Τσιλιγγερίδου. 24/02/2011. - Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη ραδιοφωνική εκπομπή της Λ. Κεσίδου "Άκου, Ρώτα, Μάθε". ΕΡΤ-3 102FM, 24/02/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 18/04/2011. Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Ν. Αργυρόπουλου "Η ώρα των Βετεράνων". Blue Sky, 30/04/2011. Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Σταύρου Πλουμιστού "Ανθρώπων Έργα". Ράδιο Πολιτισμός. Μέρος 3ο. 18/05/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Τα νέα της πόλης". Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης "Όμορφη Πόλη", 25/05/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Casus Belli" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 22/06/2011. - Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 04/07/2011. - Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ουρανίας Πανταζή "Ταξίδια και οράματα". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 04/07/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Σταύρου Πλουμιστού "Ανθρώπων Έργα". Ράδιο Πολιτισμός. 09/07/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Εμείς και ο κόσμος μας" με την Έλενα Χαραλάμπους. Πρώτο Πρόγραμμα ΡΙΚ. 12/07/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Νίκου Αργυρόπουλου "Η ώρα των βετεράνων" με θέμα: "ΑΟΖ, Παρασκήνιο και Αποκαλύψεις περί Καστελλόριζου". Blue Sky, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011, ώρα: 09.30. Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Market Live SBC" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011, ώρα: 10.15. Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων" με τον Γιάννη Σπανό. Ράδιο Λόγος, Τρίτη 26 Ιουλίου 2011, ώρα: 17.00. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ουρανίας Πανταζή "Ταξίδια και οράματα". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 08/08/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή "Αφύλακτη διάβαση" με τον Μίκη Κασάπη. Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ. 11/08/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Market Live SBC" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, Τετάρτη 24/08/2011. Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού. UDemand, 15/09/2011. Text.
• Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού στο Geopolitics & Daily News: "Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως!". Geopolitics & Daily News, 16/09/2011. Text.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλο "Άγνωστος Μ". Zougla Radio, 19/09/2011. - Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη ραδιοφωνική εκπομπή της Λ. Κεσίδου "Άκου, Ρώτα, Μάθε". ΕΡΤ-3 102FM, 21/09/2011. - Audio.
• - Συνέντευξη Νίκου Λυγερού - Θεόδωρου Καρυώτη στην εκπομπή της Δήμητρας Αλεξάκη "Casus Belli". Kανάλι 10, 21/09/2011. Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην τηλεοπτική εκπομπή του Γ. Κολλάτου "Πολιτικοί διάλογοι". Θεσσαλία Tv, 22/09/2011. - Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Φωνή λαού, οργή θεού". Blue sky, 23/09/2011. - Video.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ουρανίας Πανταζή "Ταξίδια και οράματα". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 12/12/2011. Audio.
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Δημοσθένη Δούκα "D.N.A". Δέλτα T.V. 13/12/2011. - Video
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Casus Belli" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012, ώρα: 18.00. - Video
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Νίκου Αργυρόπουλου "Η ώρα των βετεράνων". Blue Sky, 14/01/2012. - Video
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην τηλεοπτική εκπομπή "Πρωινό με θέα". TV-100, 19/01/2012. - Video
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Η επικαιρότητα παντού και πάντα" με τους Γιώργο Χατζηβασίλη και Βασίλη Αδραχτά. Ραδιοφωνικός σταθμός 2mm "Ο Μελωδικός Σταθμός". Sydney - Australia. 23/01/2012. Audio
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Casus Belli" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 24/01/2012. - Video
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Επιλογές TV, με τον Αθανάσιο Μασλαρινό με θέμα την ΑΟΖ. 08/04/2012. -Video
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην Καπναποθήκη "Π" του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης. 09/05/2012 - Interview
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Τα νέα της πόλης". Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης "Όμορφη Πόλη" 09/05/2012 Interview
• Συνέντευξη του Ν.Λυγερού ΝΕΑ TV 14/7/12 - Video
• Προωθείται άμεσα η ανακήρυξη της ΑΟΖ! Επίκαιρα, 19/07/2012 - Texte
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού "«Εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο". Σημερινή, 27/08/2012 -Interview


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva nikolas blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο