Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες εφαρμογής και αξιοποίησης της «Στάγδην Άρδευσης», καθώς και για τα κίνητρα και την ενημέρωση των αγροτών για τα πολλαπλά πλεονεκτήματά της. Είναι αυτονόητη η σημασία της αξιοποίησης της «Στάγδην Άρδευσης» για λόγους οικονομίας και μείωσης κόστους παραγωγής, καθώς και περιβαλλοντικής προστασίας.
Στη σχετική απάντηση του Αν.Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Μπόλαρη αναφέρονται τα εξής:

«Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: Πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τα ύδατα είναι η αειφόρος και οικονομικά αποτελεσματική χρήση των υδατικών πόρων. Ένα από τα στοχευμένα στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι η αλλαγή στη σύνθεση των συστημάτων άρδευσης προς την κατεύθυνση συστημάτων εξοικονόμησης νερού (π.χ. στάγδην άρδευση). 

Προς την κατεύθυνση αυτή το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων) καταρτίζει προγράμματα εγγειοβελτιωτικών έργων (συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, ταμιευτήρες κ.ά) σε όλη την Επικράτεια. Συγκριμένα, αναφέρεται ότι όλα τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα που μελετώνται και  κατασκευάζονται από το ΥΠΑΑΤ προωθούν τη στάγδην άρδευση.

Σε ό,τι αφορά στα κίνητρα για την εφαρμογή της στάγδην άρδευσης, σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, αποτελεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής και εργαλείο χρηματοδότησης για την πρόοδο στον τομέα των υδάτων. Συγκεκριμένα, το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει:
το Μέτρο 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», το οποίο προωθεί την κατασκευή συλλογικών αρδευτικών δικτύων που συνδέονται στον αγρό με συστήματα στάγδην άρδευσης [σελ. 516 του ΠΑΑ «…Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης…»] και
το Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», το οποίο ενισχύει επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν αντικατάσταση συμβατικών μεθόδων άρδευσης με στάγδην άρδευση. 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι ενισχύονται δράσεις αντικατάστασης των συστημάτων άρδευσης και μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών.

Σε ό,τι αφορά στην αγροτική κατάρτιση, σημειώνεται ότι από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στo πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, έχει προγραμματιστεί η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Αγροτών σε όλη την Επικράτεια. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, οι νεοεισερχόμενοι στον πρωτογενή τομέα και ανάλογα με την κατεύθυνση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης θα μπορούν να ενημερώνονται και να καταρτίζονται για επιμέρους ειδικά θέματα (π.χ. στάγδην άρδευση-πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα-αξιοποίηση-εφαρμογή κ.λπ.).»

Στη σχετική απάντηση του Αν.Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Τσιρώνη επισυνάπτεται το με αριθ. πρωτ. 125453/4.04.2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Σε απάντηση της με αρ.πρωτ.4177/22-3-2016 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο και όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/EK, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Τα οριστικοποιημένα Σχέδια Διαχείρισης αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα και συστηματικά το συνολικό πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται και μέτρα που στοχεύουν στην προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου διαχείρισης του νερού, όπως:
-Η αναδιοργάνωση/εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσης.
-Επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τα κατώτατα και ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού.
-Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού δίνοντας έμφαση στη σημασία ορθολογικής διαχείρισης του πόρου.
- Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοτικής χρήσης του νερού, εξοικονόμησης, χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, πρακτικών και καλλιεργητικών τεχνικών καθώς και για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.
-Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών με μεγάλους καταναλωτές (ΔΕΥΑ, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα) που καταναλώνουν πολύ νερό ή προκαλούν ρύπανση στα υδατικά συστήματα για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης έχουν τεθεί και συζητηθεί θέματα ορθολογικής διαχείρισης του νερού άρδευσης και έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αγροτικού κόσμου.»

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο