Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ.

Στην με αριθ.2338/14.01.2016 Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς για την καθυστέρηση πληρωμής επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες.
Στην από 4.03.2016 σχετική απάντηση του κ.Αλεξιάδη, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:


«Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 78, του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α' - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α') και ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Β'/14-08-2015), εφαρμόζεται για χρήση στη γεωργία ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ', της παραγράφου 1, του άρθρου 73, ο οποίος ορίζεται σε 330€/χιλιόλιτρο (από 15/10/2012), με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρου, της διαφοράς μεταξύ του ως άνω συντελεστή και του συντελεστή των 66€ ανά χιλιόλιτρο για το έτος 2014 (από 05/11/2014 έως 30/09/2015), ο οποίος από 01/10/2015 αναπροσαρμόστηκε στα 200€/χιλιόλιτρο.

Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ως άνω νόμου, εκδόθηκε για το έτος 2014 η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ2014/13-05-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1214/Β'/13-05-2014), αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, τις ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, τη διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και τον τρόπο ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθορίζεται ότι η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται με την πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έχει ήδη καταβληθεί από τον Μάιο του 2014.

Ωστόσο, όσον αφορά στην καταβολή της δεύτερης δόσης του έτους 2014, μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σχετικά με το εάν η επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, εμπίπτει στις διατάξεις: α) της υποπαραγράφου Ι.Α.2, του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) περί της υποχρέωσης συμψηφισμού με οφειλές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και β) του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α') Κ.Ε.Δ.Ε., περί αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και του άρθρου 12, του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α') περί αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ισχύουν, εκδόθηκε η με αριθμό 121/2015 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από την Πολιτική Ηγεσία στις 21/01/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, τόσο για την καταβολή της δεύτερης δόσης του έτους 2014, όσο και για την έκδοση ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή του ΕΦΚ για το έτος 2015.»Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο