Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

ΝΕΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Σχετ: Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ1199/τβ/11-4-2012) Υ.Δ και με ΑΔΑ
Β4ΩΝΘ-14Ι.
Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με την
έκδοση πιστοποιητικού υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με την ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη αντικαθίσταται η υπ. Αριθμ.
8405/1992(ΦΕΚ665/τΒ/29-10-1992) η οποία αντικατέστησε το άρθρο 14 της Υ.Δ
Α1β/8577/83.
Μετά από σχετικά ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και για την ενιαία αντιμετώπιση
του θέματος διευκρινίζουμε τα εξής:
Χειριστής τροφίμων, σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius), είναι το
άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό
και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ως εκ
τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής.
Η καλλιέργεια κοπράνων θα γίνεται ως προς (salmonella)
Το πιστοποιητικό υγείας των εργαζομένων σε ΚΥΕ (καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος) εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του
ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Ο Ιατρός υπογράφει το πιστοποιητικό υγείας και θέτει την σφραγίδα του όπου θα
υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του (σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των ΙατρικώνΣυλλόγων),όταν υπηρετεί σε φορέα, θα φέρει και την σφραγίδα του φορέα που υπηρετεί.
Η σφραγίδα πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Επίσης κατά την ιατρική κλινική
εξέταση οι Ιατροί παρακαλούνται να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι όταν
παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετός, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό
ΑΔΑ: Β4Λ0Θ-Ο5Υ
δερματικά εξανθήματα, πληγές , κ.λ.π. θα πρέπει άμεσα να απομακρύνονται από την
εργασία τους μέχρι αποκατάστασης της υγείας τους.
Τα Πιστοποιητικά Υγείας θα φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο των εργαζομένων που
τηρεί η επιχείρηση στην οποία και θα επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων
υπηρεσιών. Όσα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής καθώς και η μη
ύπαρξη αυτών αποτελούν παράβαση και ισχύουν τα προβλεπόμενα από την σχετική
Νομοθεσία.
Η ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη δεν καταργεί Ειδικές Διατάξεις που προβλέπονται για
ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων π.χ η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού για τους
εργαζομένους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λ.π.
Οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες
εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω και προσκομίζουν το πιστοποιητικό υγείας για την
ενσωμάτωσή του στο βιβλιάριο εργασίας και υγείας.
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής
καθαριότητας των εργαζομένων και την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας.                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                     ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
                                      ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Β.Ε
                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                               
                                  ΧΑΡΑΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
(εργαζομένων σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος)
Ο/Η Επώνυμο……..........................................................

Όνομα……......................................................................

Όνομα Πατρός………….................................................

Α.Δ.Τ ......................................................................……

ή Α.Μ.Κ.Α…..................................................................

ή Αριθμός Διαβατηρίου.................................................

Δ/νση.Κατοικίας .......................................................................

Υποβλήθηκε σε Ιατρική κλινική εξέταση και στις παρακλινικές εξετάσεις

Ακτινογραφία Θώρακος: □ Ναι

Καλλιέργεια *, Παρασιτολογική κοπράνων (για χειριστές τροφίμων * *) □ Ναι □ Οχι

Βρέθηκε να μην πάσχει από κάποιο λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα για τη Δημόσια Υγεία και
μπορεί να εργαστεί σε κατάστημα, εργαστήριο ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το παρόν ισχύει για πέντε (5) χρόνια, πλην των εργαζομένων σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς
σταθμούς κ.λπ. που ισχύει για 2 χρόνια ***
                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ......../........./20........
                                                                                          Ο ΙΑΤΡΟΣ
                                                                                (υπογραφή, σφραγίδα)
*Για salmonella .
** (Χειριστής τροφίμων είναι το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό
και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα).
*** Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα
επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου. Θα ανανεώνονται μετά τη λήξη τους
επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο