Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων


Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 30741/10-12-2015 πρόσκληση για την 30η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.                  Έγκριση για την 8η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2.                  Έγκριση για την 10η Αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

3.                 Έγκριση της υπ’ αριθ. 99/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) περί ψήφισης ισολογισμού 31/12/2014, αποτελεσμάτων χρήσης και Έκθεσης Πεπραγμένων.

4.                  Έγκριση  για τη μη αύξηση του   συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2016, (σχετ. η υπ’αριθ.  381/2015 Απ.Οικ.Επιτροπής).

5.                  Έγκριση για την τροποποίηση της μελέτης του έργου «Ανάπλαση  πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων», όσον αφορά τη δυνατότητα μετατόπισης διπλού φρεατίου απορροής ομβρίων.

6.                  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

7.                  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

8.                  Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

9.                  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Εργασίες υγρομόνωσης και στεγάνωσης κτιρίων Δημοτικής Αγοράς».

10.              Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών, και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες υγρομόνωσης και στεγάνωσης κτιρίων Δημοτικής Αγοράς».

11.              Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Βαγίων» και μετατροπή του σε χώρο άσκησης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Θηβαίων».

12.              Έγκριση για την τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση γηπέδου Τ.Κ. Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων».

13.              Έγκριση για την υποβολή 4ου τροποποιημένου – επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο : «Υδροδότηση Δ.Ε. Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγίας Σωτήρα», με κωδικό ΜΙS : 352499 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

14.              Έγκριση για την υποβολή 3ου τροποποιημένου – επικαιροποιημένου τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο  του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» στου ΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».

15.              Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων».

16.              Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον Οικισμό Σαράντη».

17.              Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημοσίου ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας».

18.              'Εγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο : «Κατασκευή χώρων ταφής νεκροταφείου Βαγίων».

19.              Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 115/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Θήβας, στο Ο.Τ. 139, 140 μετά το υπ’ αριθ. 29222/2015 έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ (ΣΧΕΤ. η 117/2015 Ε.Π.Ζ.).

20.              Έγκριση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (5 ημερομίσθια το μήνα), κατά τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07.

21.              Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων.

22.            Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση  προμήθειας τροφίμων  για τις  ανάγκες λειτουργίας  του   Δημοτικού Οργανισμού Θήβας  «Δ.Ο.Θ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Θήβας  «ΔΗΚΕΘ» & του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Θηβαίων.

23.              Έγκριση για την παραχώρηση του υπ’ αριθ. 35- 38 Καταστήματος  στη Δημοτική Αγορά στο Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ για τη στέγαση του Συλλόγου .

24.              Έγκριση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης του υπ’ αριθ. 23 Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στο Σύλλογο Γυναικών Ισμήνη.

25.              Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 6 καταστήματος του Δήμου Θηβαίων στον Οικισμό ΟΕΚ Θήβα 1 στη συνοικία Τάχι Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 81/2015 απόφαση της Δ.Κ. Θήβας).

26.              Ορισμός δύο(2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη, για τη συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Θηβαίων, βάση της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012( ΦΕΚ 15 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32 Α΄ »

27.              Ορισμός   δύο(2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, βάση του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012( ΦΕΚ 52 Α΄) »

28.              Διάθεση πίστωσης ποσού 250,00€ στα πλαίσια συνάντησης Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας Στ.Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 18-12-2015 στη Θήβα.

29.              Έγκριση για τη διαγραφή ποσού 246,68€ τέλους 0,5% από τον 616 Χρηματικό Κατάλογο για το έτος 2009 και ποσού 246,68€ προστίμου για εκπρόθεσμη καταβολής του τέλους από τον 617 Χρηματικό Κατάλογο έτους 2009,  που αφορά τον κ.    Καλύβεζα Νικόλαο του Δημητρίου.

30.              Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή σε χρήμα της αξίας της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου, για το χρονικό διάστημα  από 15-9-2015 έως τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.

31.              Αποδοχή πίστωσης ποσού 46.305,00€ από ΥΠ. ΕΣ. που αφορά 5η εντολή ΣΑΤΑ 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (χρημ. Εντολή 41204/2015).

32.              Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.623,48€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ Β’ τρίμηνο 2015 (χρημ. εντολή 41368/2015).

33.              Αποδοχή ποσού 91.950,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015» και κατανομή του (χρημ. Εντολή 41081/15)».

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο