Υπηρεσία μαζικής αποστολής sms

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΝΙΤΡΙΚΑ, ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ).


ΘΕΜΑ:              
«Καταβολή δράσης 2.1 του Μέτρου 214 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»

ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση   2727/28-01-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας πληροφορούμε τα εξής :

Όσον αφορά στην πληρωμή της δράσης 2.1 του Μέτρου 214 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της δράσης αφορά στους δικαιούχους που έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Ειδικότερα, η διαδικασία πληρωμής έχει ως εξής:

 • Οι δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση εφαρμογής. Οι δηλώσεις αυτές ελέγχονται διοικητικά σε ποσοστό 100% και τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους φορείς υλοποίησης της δράσης.

 • Στη συνέχεια, οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε παραγωγή συγκεντρωτικών αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, οι οποίες προκύπτουν μετά από κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο, κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των δικαιούχων της δράσης. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και δεδομένα άλλων μηχανογραφικών βάσεων, όπως του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

 • Οι φορείς υλοποίησης συγκροτούν φάκελο πληρωμής και τον αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους.

 • Συγχρόνως, οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίησης, προκειμένου να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις επί των στοιχείων των πληρωμών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή του φορέα υλοποίησης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

 • Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι φορείς υλοποίησης καταχωρούν τα αποτελέσματα στο πληροφοριακό σύστημα και επαναλαμβάνουν τα παραπάνω βήματα, προκειμένου να παραχθούν νέες καταστάσεις πληρωμής.

 • Οι φορείς υλοποίησης συγκροτούν φάκελο πληρωμής μετά ενστάσεων, ο οποίος αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους παραγωγούς.

 • Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι πληρώνονται για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του προηγούμενου έτους για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται ότι, επί του παρόντος, έχει πληρωθεί το σύνολο των φακέλων πληρωμής που παρέλαβε ο ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31.12.2015, δηλαδή το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις οποίες αφορά η δράση για το 2012 προ και μετά ενστάσεων, καθώς και 18 από τις 19 Περιφερειακές Ενότητες προ ενστάσεων για το έτος 2013. Οι πληρωμές του έτους 2013 μετά ενστάσεων, καθώς και οι πληρωμές του έτους 2014, θα ξεκινήσουν εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020.

Σημειώνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δράση δίνει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις αρχικές τους συμβάσεις, εφόσον το επιθυμούν, όσον αφορά στις καλλιέργειες. Η διαδικασία αυτή, για τα έτη 2012 και 2013, είχε ολοκληρωθεί προενταξιακά και, επομένως, τυχόν αλλαγές καλλιέργειας έχουν απεικονισθεί στις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις. Το θεσμικό πλαίσιο δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προβούν σε μείωση της έκτασης της σύμβασής τους ή σε μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρης της έκτασης της σύμβασης. Όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για μεταβίβαση για τα έτη 2012 και 2013, αυτές δεν ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψη στις ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Ο φορέας εφαρμογής του Μέτρου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται σε άμεση συνεργασία για την έγκαιρη καταχώρηση και μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων μεταβίβασης, καθώς και των νέων δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι μετά τη σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο του Μέτρου 214 (σχετ. η αριθ. πρωτ. 339/117468/19.09.2014 Υπουργική Απόφαση), νέοι δικαιούχοι εντάχθηκαν στη δράση με την αριθ. πρωτ. 2865/165705/30.12.2014 ΥΑ. Για τις νέες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ΥΑ, θα δοθεί η δυνατότητα καταχώρησής τους μετά από επικαιροποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής, ταυτόχρονα με τη διαδικασία καταχώρησης των τροποποιήσεων των ήδη καταχωρημένων συμβάσεων και μεταβιβάσεων. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών και μηχανογραφικών διαδικασιών  για την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2007-2013 στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020, θα ακολουθήσει η διαδικασία πληρωμής για τα έτη 2012 και 2013 και για τους νέους δικαιούχους. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής για τα έτη αυτά, θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες πληρωμής των επόμενων ετών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο

------------------------------


                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522


Αθήνα    25/02/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 251Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ:              
«Πληρωμή προκαταβολής εξισωτικής αποζημίωσης»

ΣΧΕΤ:      1.  Η Ερώτηση   2301/13-01-2016
              2.  Η ΠΑΒ            867/15-1-2016

Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Αραμπατζή, Χ. Σταϊκούρας, Ι. Κεφαλογιάννης, Χ. Δήμας, Α. Δημοσχάκης, Μ. Αντωνίου, Θ. Καράογλου, Κ. Σκρέκας, Ε. Μπασιάκος, Γ. Στύλιος, Κ. Κουκοδήμος, Γ. Γεωργαντάς, Α.-Μ. Ασημακοπούλου, Ε. Κόνσολας, Σ. Αναστασιάδης, Ι. Αντωνιάδης, Γ. Κασαπίδης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κυριαζίδης, Κ. Βλάσης, Α. Μπούρας, Α. Δαβάκης, Χ. Κέλλας, Α. Κατσανιώτης, Χ. Μπουκώρος, Β. Γιόγιακας, Α. Βεσυρόπουλος και Κ. Τασούλας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πληρωμή προκαταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015 πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποσοστό 75%, λαμβάνοντας υπόψη:
 • τα παραστατικά, όπως είχαν προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς,
 • το αντίγραφο Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων ως προς την ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων από 21.12.2015,
 • τα οικονομικά στοιχεία γεωργικού και εξωγεωργικού εισοδήματος, όπως εστάλησαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις 19.11.2015, για  όσους παραγωγούς είχαν εκκαθαριστεί οι φορολογικές δηλώσεις τους και
 • τις επιλέξιμες εκτάσεις, όπως αποτυπώνονται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Επισημαίνεται ότι, την παρούσα χρονική στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους παραγωγούς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αυτών, την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων και την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων ως προς τα ελάχιστα διατηρούμενα αιγοπρόβατα, θα ακολουθήσει νεότερη αξιολόγηση πληρωμής για την καταβολή της εκκαθάρισης του έτους 2015. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως ανειλημμένη υποχρέωση της περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πίνακα του ΠΑΑ 2014-2020, εφόσον ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες:
 • Έκδοση Σχεδίου Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Έκδοση αποφάσεων ένταξης των δαπανών των ανειλημμένων υποχρεώσεων στο ΠΑΑ 2014-2020.
 • Έκδοση αποφάσεων έγκρισης πιστώσεων και κατανομές πιστώσεων.
Όσον αφορά στο ύψος των συμπληρωματικών πληρωμών που καταβλήθηκαν για τα έτη 2013 και 2014 και της προκαταβολής του έτους 2015, αυτές προέκυψαν μετά τον επανυπολογισμό της ενίσχυσης για το μέτρο 211-212 του ΠΑΑ 2007-2013, κατόπιν αποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αιτήματος των Αρχών της χώρας για επανακαθορισμό των επιλέξιμων βοσκοτόπων του Πυλώνα ΙΙ σε σχέση με τους αντίστοιχους του Πυλώνα Ι. Πιο συγκεκριμένα:
α) οι βοσκότοποι για τους οποίους στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον Πυλώνα Ι εφαρμόζονται συντελεστές, θεωρούνται 100% επιλέξιμοι για τον Πυλώνα ΙΙ, εξαιρώντας τα μη επιλέξιμα στοιχεία σύμφωνα με το ανανεωμένο υπόβαθρο έτους 2015, γεγονός που προκάλεσε την καταβολή συμπληρωματικών πληρωμών στους δικαιούχους για τα έτη 2013 και 2014 και
β) οι βοσκότοποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως μη επιλέξιμοι στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον Πυλώνα Ι, θεωρούνται μη επιλέξιμοι και κατά τον υπολογισμό πληρωμής της εξισωτικής αποζημίωσης ετών 2013, 2014 και 2015.
Η προαναφερόμενη επιλεξιμότητα εφαρμόστηκε επί των αιτούμενων βοσκοτόπων στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης του παραγωγού, η οποία για το 2013 πραγματοποιήθηκε κατόπιν κατανομής βοσκοτόπων από τους δήμους και για το 2014 στο πλαίσιο σχετικής υπουργικής απόφασης.

Τέλος επισημαίνεται ότι η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης πραγματοποιείται επί επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, λαμβάνοντας υπόψη και τα προσδιορισθέντα ζώα, ενώ για τον υπολογισμό της συγκρίνονται οι αιτούμενες και οι προσδιορισθείσες εκτάσεις και εφόσον διαπιστώνεται απόκλιση εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις-ποινές, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.

Χειρουργικό Ιατρείο

Χειρουργικό Ιατρείο